Accions del document

Normativa del Treball Final de Màster (TFM)

Comparteix Share

OBJECTIUS

Treballar en un problema d'enginyeria real en l'àmbit d'una de les especialitats del màster i que condueixi a uns resultats.

CONTINGUTS

El TFM és un treball monogràfic amb una component de recerca o d'aplicació de tècniques noves en l'àmbit de l'enginyeria del terreny o de l'enginyeria sísmica. En la majoria dels casos, els estudiants que optin per l'orientació de recerca s'integraran en equips d'investigadors del Departament que col.laboren en la realització d'algun dels projectes de recerca en que estan implicats els professor del Màster.
En el cas d'un projecte tècnic ha de tenir un caire professional amb l'objectiu de preparar l'estudiant per a l'exercici professional mitjançant la planificació i realització d'un treball de qualitat basat en els coneixements i habilitats adquirides al llarg del programa de formació, que incorpori criteris d'enginyeria, restriccions realistes i altres consideracions com ara econòmiques o mediambientals. És un treball multidisciplinari, tot i que permet de forma natural aprofundir en el tema que més ha motivat l'estudiant. Permet avaluar si s'han aconseguit els objectius de formació com ara la qualitat tècnica del treball, l'eficiència en el trasllat dels resultats a la societat, el grau d'assoliment de les tècniques d'exposició oral i escrita i les tècniques de redacció d'informes i de la solució tècnica proposada (exposició oral davant d'un tribunal). Per tal de garantir l'element professionalitza-ho per aquells estudiants que optin per l'orientació professional del Màster, s'ha previst orientar aquests estudiants per què realitzin el seu treball sobre un tema proposat per alguna empresa i, sempre que sigui possible, en el marc de la pròpia empresa, si bé sota la supervisió d'un tutor que formi part del professorat del Màster.

ENFOCAMENT DE LA METODOLOGIA DOCENT

El TFM es defineix en una proposta realitzada pel professor tutor del treball en la qual es defineix el títol (temptatiu), resum, objectius i tasques a realitzar.

IDIOMA

La redacció del TFM i l'acte d'avaluació es poden realitzar en català, castellà o anglès.

MATRÍCULA

El TFM suposa la culminació dels estudis de màster. Cal matricular-lo quan ja totes les altres assignatures estiguin matriculades i superades o junt amb les darreres assignatures que quedin per finalitzar la totalitat dels estudis de màster.
La matrícula té una vigència del quadrimestre vigent més el immediatament següent. En cas de no defensar-se en aquest període, l'assignatura constarà com a "no presentada" i caldrà tornar-la a matricular, abonant, si cal, els recàrrecs econòmics que corresponguin.

 

El dipòsit del treball es fa cinc dies abans del dia de lectura. Els couments a presentar son un exemplar del Treball Final de Màster amb la caràtula oficial del departament i un CD amb el treball en pdf. Tanmateix fan falta dues autoritzacions (de lectura i publicació) que han de portar-se degudament cumplimentades i signades. Aquests documents poden descarregar-se d'aquesta web.

 

És responsabilitat de l'alumne fer arribar el TFM als membres del tribunal escollit.

MÈTODE D'AVALUACIÓ

Presentació del TFM

El TFM només es podrà presentar un cop matriculades i superades tota la resta d'assignatures necessàries per assolir el títol de màster.
Es presentarà en format DIN A4 amb un mínim de 100 i un màxim de 200 pàgines. La portada es pot descarregar d'aquesta web. Es lliurarà 1 exemplar imprès a la secretaria del departament junt amb un CD amb tot el TFM en pdf per ser penjat a la web de la biblioteca de la UPC.

Comissió d'avaluació

L'avaluació del TFM la realitza una comissió nomenada a tal efecte pel responsable acadèmic del Màster. Està formada per un professor del Màster (que actua com a president), el tutor del TFM (secretari) i un professor de la UPC. En cas de dos tutors només un d'ells podrà formar part de la comissió d'avaluació.
Entre el lliurament dels exemplars del TFM i l'acte d'avaluació han de transcórrer un mínim de 5 dies laborables.

Acte d'avaluació

L'avaluació serà un acte públic que consistirà en una presentació oral de 25-30 minuts per part de l'estudiant seguida d'un torn de preguntes per part de la comissió avaluadora de 10-15 minuts.
Seguidament la comissió avaluadora es reunirà en privat i proposarà una qualificació numèrica. Si no hi ha consens cada membre proposarà la seva qualificació i es realitzarà la mitjana aritmètica. La proposta de matrícula d'honor ha de ser feta per unanimitat dels membres de la comissió redactant al dors de l'acta els motius de la proposta signada pels tres membres de la comissió.
L'acte finalitzarà amb la comunicació a l'estudiant de la nota final obtinguda. L'acta d'avaluació la lliurarà el secretari a la secretaria del departament.

RECURSOS PER A L'APRENENTATGE

Tant els laboratoris com els recursos informàtics del departament podran ser utilitzats per els estudiants durant el desenvolupament del TFM seguint els criteris i normes dels seus respectius responsables.

darrera modificació: Juny 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech