Document Actions

Màster Universitari d'Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

Share Share
Per més informació, veure pàgina oficial:

http://www.camins.upc.edu/estudis/masters/master-enginyeria-terreny

Objectius

Formar professionals i acadèmics al més alt nivell en enginyeria del terreny,  hidrologia subterrània, geofísica i enginyeria sísmica. Des del punt de vista professional, vol donar resposta a la demanda creixent d’experts associada a l’augment de la construcció d’infraestructures íntimament relacionades amb el terreny, a l’interès en el coneixement i en la gestió dels recursos hídrics i en el comportament de contaminants en relació al terreny. També vol formar especialistes en el camp de la geofísica i l’enginyeria sísmica, amb capacitat per avaluar, predir i minorar el risc sísmic.Característiques

Dades de Màster


Màster universitari oficial dins l’Espai Europeu d’Educació Superior publicat  pel Ministeri d’Educació (BOE 157-3.7.2006) i implantat per la Generalitat de Catalunya (DOGC 4623-28.4.2006). Màster acreditat per l'Agència Catalana per a la Qualitat Universitària i verificat per l'Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA). Regulat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Promoció/gestió


Màster promogut pel Departament d’Enginyeria del Terreny Cartogràfica i Geofísica de la UPC i per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC i gestionat pel Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC.


Tipus de docència

Presencial

Idiomes

Castellà i anglès
Crèdits ECTS/duració


120 crédits / dos anys acadèmics.
Un crèdit ECTS (European Credit Transfer System) és una unitat de valoració (estàndard per a totes les universitat europees) de l’activitat acadèmica en què s’integren tant l’ensenyament pràctic com el teòric, les activitats dirigides i el volum de treball que l’estudiant ha de realitzar per superar cada matèria d’un pla d’estudis. Amb una dedicació a temps complet, durant un any acadèmic es poden obtenir 60 ECTS.

Especialitats
Enginyeria geotècnica.
Hidrologia subterrània.
Enginyeria sísmica i geofísica.
Places
S’ofereixen 45 places de nou accés cada any acadèmic.
Calendari del curs/horaris


El curs s’inicia a primers d´octubre de cada any i acaba a finals de juny. L’horari de classes i la data d’inici de cada assignatura es pot consultar a la web oficial en aquest enllaç: http://www.camins.upc.edu/estudis/masters/master-enginyeria-terreny

Preu


Els preus corresponents als estudis de Màster són els que fixa la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. L’import del crèdit ECTS matriculat per al curs 2015-16 és de 51,46 € per als ciutadans espanyols i comunitaris i 77,19 € per a la resta.

 

Preus de serveis administratius per quatrimestre: 89,54 €/quatrimestre, que es desglossen en:

- Suport a l´aprenentatge: 35,00 euros

- Gestió de l´expedient acadèmic: 54,54 euros

 

Els preus del curs 2016-2017 es publiquen quan la Generalitat de Catalunya aprova el decret pel qual es fixen els preus pels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya (aprox. juliol 2016).

Coordinador del programa JEAN VAUNAT
E-mail: jean.vaunatarrobaG.gifupc.edu
Telèfon:+34 93.401.7248
Responsable de gestió del programa Area de Gestión Académica
E-mail: area.academica.camins@upc.edu
Telèfon:+34 93.401.6856
Més informació

C/Jordi Girona, 1-3
Edifici C2, Campus Nord UPC
08034 Barcelona

E-mail: area.academica.camins@upc.edu

Requisits d’Accés

Requisits generals
Titulats en enginyeria, arquitectura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, diplomatures i llicenciatures.

Requisits específics

Per superar amb èxit el Màster, cal una sòlida formació bàsica física i matemàtica. En el vessant més professional del Màster s’espera també que hi accedeixin graduats en l’àmbit de l’enginyeria civil, la geologia, l’enginyeria geològica, la física, l’arquitectura i estudiants que hagin cursat i superat el Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània - CIHS (www.fcihs.org).

 

Capacitats

En acabar el Màster, els titulats i titulades seran capaços de:

Orientació científica

 • Conèixer a fons el seu camp d’estudi.
 • Investigar, revisar treballs d’altres autors, identificar les necessitats de recerca dels problemes reals, participar en fòrums de recerca internacionals, etc.
 • Aplicar els coneixements als problemes relacionats amb el terreny.
 • Innovar.
 • Experimentar al laboratori i al camp.
 • Observar, interpretar, quantificar i modelar matemàticament els fenòmens relacionats amb el terreny.
 • Iniciar la recerca per a la realització d’una tesi doctoral.

Orientació professional

 • Actuar com a professionals sòlids en aquest camp.
 • Dur a terme projectes i obres relacionades amb el terreny.
 • Planificar i interpretar campanyes de reconeixement del terreny.
 • Planificar i interpretar assaigs de laboratori.
 • Realitzar càlculs i aplicar models numèrics en àmbits professionals.
 • Fer compatible la pràctica de l’enginyeria amb la salvaguarda del medi ambient.
 • Utilitzar críticament les reglamentacions vigents.

Capacitats Transversals

 • Integrar-se en equips interdisciplinaris.
 • Analitzar i sintetitzar els problemes.
 • Ser creatius i adaptar-se als canvis./li>
 • Aprofitar les noves tecnologies.
 • Comunicar-se amb eficàcia oralment i per escrit.
 • Practicar l’enginyeria d’acord amb la seguretat i benestar del ciutadà.
 • Establir vincles nacionals i internacionals.
 • Gestionar recursos escassos.


Per obtenir la titulació del Màster Universitari Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica cal superar 120 crèdits ECTS en els següents grups d’assignatures:

Obligatòries comunes: Cal superar els 10 crèdits de les assignatures obligatòries comunes.

 

Obligatòries d'especialitat: Cal superar els 26 crèdits de les assignatures obligatòries de l'especialitat triada.

Optatives: Cal superar 54 crèdits en assignatures optatives. El tutor orientarà a l'estudiant sobre les assignatures optatives a triar. Aquestes assignatures s’impartiran sempre que hi hagi un número mínim d’estudiants matriculats.

Treball Final de Màster: Cal superar els 30 crèdits de la Treball Final de Màster.Pla d'Estudis

Pla d'Estudis 2015

En el següent enllaç penjem la Pla d'Estudis 2015.

Pla d'Estudis 2009

Obligatòries Comunes

CODI

ECTS

ASSIGNATURA

34200 5 Mecànica de medis continus
34208 5 Modelació en enginyeria del terreny
34250 30 Treball Final de Màster

Optatives per a accedir al Doctorat

CODI

ECTS

ASSIGNATURA

34994 15 Treballs tutelats de recerca

Obligatòries d'Especialitat
ENGINYERIA GEOTÈCNICAHIDROLOGIA SUBTERRÀNIAENGINYERIA SÍSMICA I GEOFÍSICA
CODIECTSASSIGNATURACODIECTSASSIGNATURACODIECTSASSIGNATURA
34753 5
Geologia aplicada a l’enginyeria 34753 5 Geologia aplicada a l’enginyeria 34754 10
Mecànica de sòls
34754 10
Mecànica de sòls 34758 10
Hidrologia subterrània bàsica 34756 10
Sismología i enginyeria sísmica
34755 5 Fonamentacions 34225 5 Modelació de flux i transport en medis porosos 34757 5 Dinàmica de sòls i cimentacions
34757 5 Dinàmica de sòls i cimentacions 250422 5 Interacció entre aigües subterrànies i obres civils
xxxxx 5 Avaluació de la perillositat sísmica

Optatives d'Especialitat
ENGINYERIA GEOTÈCNICAHIDROLOGIA SUBTERRÀNIAENGINYERIA SÍSMICA I GEOFÍSICA
CODIECTSASSIGNATURACODIECTSASSIGNATURACODIECTSASSIGNATURA
34750 3 Seminaris en Enginyeria Geotècnica 34751 3 Seminaris en Hidrologia Subterrània 31458 5
Estructures de materials compostos
34193 5
Geomecànica de massissos rocosos en enginyeria civil i del petroli 34194 5
Mètodes estadístics en hidrologia 34752 3
Seminaris en Enginyeria Sísmica i Geofísica
34210 5
Geologia del quaternari 34195 5
Modelització estocàstica de transport en medis heterogenis 34235 5
Càlcul d’estructures
34759 5 Excavacions subterrànies 34196 5
Processos hidrometeorològics i interacció amb el terreny 34764 3 Sismologia: aplicacions a l’enginyeria
34216 5
Flux d’aigua i calor en medis porosos deformables 34762 5 Tècniques isotópiques ambientals en hidrologia subterrània 34765 3 Anàlisi i tractament de senyals
34217 5
Mecànica de sòls no saturats 34763 5 Recàrrega i balanç de aqüífers 34766 3 Sismometria
34760 5
Models numèrics en enginyeria geotècnica 34232 5
Modelació hidrogeoquímica 34767 3 Vibracions aleatòries
34219 5
Tècniques modernes de monitorització de moviments del terreny 34776 5
Mecànica d'aqüífers 34246 5
Prospecció geofísica
34761 5 Equacions constitutives de materials 250531 5
Models de sòls i aqüífers contaminats 34247 5
Sistemes d'informació geogràfica
34768 3 Code_Bright 480603 5
Recursos hídrics e infraestructures hidraúliques 250471 5
Ponts
250407 6
Geomecànica i enginyeria del terreny


250476 5
Avaluació i reducció del risc sísmic
250420 5
Projecte i contrucció geotècniques


34234
5
Aigues Subterranies i mediambient
250421 5
Geomecànica de trencaments


250520 5
Enginyeria sísmica
250521 5
Estabilitat de talussos


34244
3,5
Sistemes avançats en control de vibracions
34220 5 Comportament dels sòls i modelació avançada

Professorat

Eduardo ALONSO PÉREZ DE AGREDA (1) Alberto LEDESMA VILLALBA
Angel C. APARICIO BENGOECHEA Antonio LLORET MORANCHO
Carlos AYORA IBÁÑEZ Francesc LÓPEZ ALMANSA
Cristina BAEZA ADELL Carlos M. LÓPEZ GARELLO
Alex BARBAT BARBAT Juan MIQUEL CANET
Jose Antonio CANAS TORRES José MOYA SÁNCHEZ
Lucila CANDELA LLEDÓ Sebastià OLIVELLA PASTALLÉ
Ignacio CAROL VILARASAU Pere PRAT CATALÁN
Jesús CARRERA RAMÍREZ Lluís PUJADES BENEIT (3)
Josep Oriol CASELLES MAGALLÓN José J. RODELLAR BENEDE
Jordi COROMINAS DULCET Maarten W. SAALTINK
Emilio CUSTODIO GIMENA Josep M. SALVANY DURAN
Daniel FERNÁNDEZ GARCÍA Xavier SÁNCHEZ VILA (4)
Antonio GENS SOLÉ Josep SURIOL CASTELLEVÍ
Josep Antoni GILI RIPOLL Jean VAUNAT (2)
Marcel HÜRLIMANN ZIEGLER
Alejandro JOSA GARCÍA-TORNEL
Nieves LANTADA ZARZOSA

(1) Responsable de l'especialitat de GEOTÈCNIA
(2) Responsable acadèmic del MÀSTER
(3) Responsable de l'especialitat d'ENGINYERIA SÍSMICA
(4) Responsable de l'especialitat d'HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA


Accés i preinscripció

Donat que el nombre de places és limitat, cal fer una preinscripció. Per això cal accedir a la web d'accés a estudis de postgrau de la UPC i omplir les dades que es demanen. Abans de finals de juliol de cada any els sol·licitants que hagin fet la preinscripció rebran la resolució de si aquesta ha estat acceptada.Matrícula

Per formalitzar la matrícula l’estudiant es reunirà amb el responsable acadèmic del màster. Aquest establirà, de manera personalitzada, el pla de matrícula de cada estudiant així com el seu itinerari curricular en funció de la formació prèvia acreditada. (El full matrícula estarà a disposició dels estudiants en breu)Especialitat i tutor

A l’inici dels seus estudis de màster l’estudiant triarà l’especialitat a realitzar. El responsable acadèmic li assignarà un tutor que farà l’itinerari i el seguiment personalitzat en tota la durada dels estudis.Permanència al màster

El termini màxim per finalitzar el màster és de 3 anys per als estudiants a temps complert i 6 anys a temps parcial. En accedir al màster els estudiants hauran de comunicar la via triada: temps complert o parcial.Documentació per formalitzar la matrícula

 • Fototocòpia del DNI, NIE o passaport vigent
 • Curriculum vitae
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé comprovant conforme ha abonat els drets d'expedició juntament amb el pla d'estudis de la titulació.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin els assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna d'elles. També ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Si té formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster oficial que desitja cursar i que sigui diferent de la qual li ha donat accés, haurà de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocopia compulsada).

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil.la.

Normativa de les pràctiques

Trobareu tota la informació clicant AQUÍ.

Recursos, materials i serveis

 • Accés a l'entorn virtual de docència de la UPC http://atenea.upc.edu
 • Aules docents equipades amb videoprojector, ordinador d'aula i accés a Internet.
 • Equips i aules informàtiques del Departament i de la Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Programes generals i de càlcul específics del programa.
 • Serveis i utilitats de la Biblioteca Rector Gabriel Ferrater de la UPC (http://bibliotecnica.upc.edu).
 • Vehicle tot terreny propietat del departament per a les visites de camp.
 • En funció de les disponibilitats d'espai es proporciona a l'estudiant un lloc de treball al Departament amb accés a Internet.
 • Servei de wi-fi a tot el campus de la UPC gratuït per als estudiants.
 • Laboratori de mecànica de sòls i mecànica de roques per a pràctiques docents i de recerca.

Sistema de garantia de qualitat del programa

La comissió acadèmica del programa és la responsable de garantir la qualitat de tota l'activitat vinculada al programa, tant administrativa com acadèmica. El sistema de garantia de qualitat del programa es basa en els següents sistemes i mecanismes:

Sistema d'enquestes als estudiants

Es realitzen periòdicament enquestes de satisfacció entre els estudiants i, la comissió acadèmica del programa pren les mesures de millora continua que considera més adequades.
El resultat de les enquestes el trobareu aquí.

Sistema d'avaluació i seguiment dels estudiants

Tota la informació sobre el màster és publicada a la web.
En aquesta pàgina també hi ha enllaços a les diferents eines que disposa la UPC d'informació i ajuda als estudiants.
Podem destacar:

 


Sistema d'anàlisi i de presa de decisions

La comissió del programa vetlla pel seguiment i anàlisi de la documentació i informació produïda pels sistemes de qualitat de la Universitat així com dels mecanismes pel seu control, implementant a la unitat responsable del programa accions de millora i formulant a les altres unitats involucrades, proposada per la millora dels serveis que li corresponen.

last modified : February 2016
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS Accessibility Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech