Accions del document

Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

Comparteix Share

Àrees de coneixement:

ENGINYERIA SÍSMICA

Menció de Qualitat i Excel·lència:

Programa de doctorat destacat amb la menció de qualitat (fins 2010) i excel·lència  (a partir de 2011) del Ministeri d'Educació i Ciència prèvia avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
Codi de la menció de qualitat: MCD2005-00348. Menció concedida i renovada per als anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
Codi  de la menció d'excel·lència: MEE2011-0315. Menció concedida per als anys 2011, 2012 i 2013.

Coordinador/a del programa:
LLUIS PUJADES BENEIT
Tel: 93 401 72 58
lluis.pujadesarrobaupc.edu
Comissió acadèmica del programa

La comissió acadèmica del programa es regula per la normativa de la UPC. Està presidida pel coordinador del programa i té, entre altres, la missió d'establir els criteris d'admissió, assignar tutor i fer els corresponents seguiments així com garantir la qualitat del programa.


Màster associat:

MÀSTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DEL TERRENY I ENGINYERIA SÍSMICA, acreditat per l'Agència Catalana per a la Qualitat Universitària i verificat per l'Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA).


Descripció general del programa: antecedents, justificació i objectius

Antecedents

El Programa de Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural va començar a gestar-se l'any 1984 a partir de la creació del Programa de Postgrau del mateix nom que, per primer cop, introduïa a la UPC estudis avançats relatius als terratrèmols, als efectes d'aquests sobre les estructures i a la manera de pal.liar-los.
L'any 1986, sota la nova llei de doctorat, el Programa fou aprovat per la Comissió de Doctorat de la UPC. Posteriorment, s'ha anat adaptant a les diferents normatives referents al doctorat, en concret al Reial Decret 778/1998 i als Reials decrets 55 i 56/2005, el 189/2007, el 1393/2007 i el 99/2011. El Programa al llarg de tots aquests anys ha treballat com a catalitzador i dinamitzador de l'activitat de recerca i transferència de tecnologia dins les àrees d'enginyeria sísmica i dinàmica estructural, i ha aconseguit una formació d'alt nivell per a un gran nombre d'estudiants, molts d'ells llatinoamericans. Actualment alguns dels antics alumnes ocupen llocs de rellevància dins la infraestructura docent, tecnològica, investigadora i governamental a diferents països.

Justificació de la necessitat del programa

La majoria de les pèrdues, tant de vides com econòmiques, ocasionades pels terratrèmols al llarg de la història, han estat causades per un comportament sísmic deficient de les estructures. Aquest comportament pot donar lloc a col.lapses parcials i inclús totals de les estructures, així com a l'aparició d'altres perills col.laterals, com ara incendis o explosions, que de vegades incrementen les pèrdues. No obstant, tot i que les normatives existents de construcció antisísmica milloren dia a dia, enriquides amb la informació obtinguda a partir de noves investigacions i experiències, encara continuen tenint lloc catastròfiques pèrdues a molts països del món, inclús en aquells on els estudis al camp de l'Enginyeria Sísmica constitueixen una de las activitats prioritàries.
És evident que els nous èxits que s'assoleixen al camp del disseny d'estructures poden aplicar-se únicament a les noves construccions, que constitueixen un ínfim percentatge del nombre total d'estructures existents. Si tenim a més en compte que l'ocurrència dels fenòmens sísmics es troba encara fora del control de la ciència, la conclusió immediata és la necessitat d'aplicar mètodes que disminueixin el màxim possible el dany esperat a les estructures existents. D'aquesta necessitat neixen els estudis de vulnerabilitat sísmica d'estructures, els quals actualment mereixen una atenció prioritària, pel que fa a qualsevol pla de mitigació de futurs desastres per sismes. Així doncs el disseny de les noves estructures i l'estudi del binomi vulnerabilitat-dany d'estructures existents pot ajudar a pal.liar el cost en vides humanes, econòmic i social que es desprèn de tota catàstrofe sísmica. Per tant, els efectes de les càrregues dinàmiques haurien de considerar-se amb una cura especial. En aquest sentit, el coneixement del perill sísmic i l'estudi del comportament d'estructures sotmeses a l'acció sísmica són d'una importància essencial.
El Programa de doctorat cobreix un àrea de coneixement i un camp d'aplicació on existeixen poques iniciatives i activitats a Espanya i Iberoamèrica, és per això que els continguts i àrees de recerca oferts pel programa són especialment necessaris. Una proba d'això és el flux sostingut d'estudiants, especialment iberoamericans, que sol.liciten el ingrés al Programa.

Objectius
Objectius globals
Els objectius globals del programa són proporcionar una formació de tercer cicle d'alt nivell especialitzada en els continguts actuals, desenvolupament tecnològic i la recerca als camps de la sismologia, l'enginyeria sísmica i la dinàmica estructural. Està adreçat a l'obtenció de tesis doctorals de qualitat relacionades amb les línees de recerca dels diferents grups que col.laboren al programa i que inclouen les temàtiques relatives a la generació de sismes, la propagació i atenuació de les ones dels terratrèmols així com als efectes que causen a les estructures i la forma de mitigar-los.

Objectius específics

El desenvolupament i evolució del programa de doctorat cap a les prioritats dels plans nacionals, europeus i internacionals de recerca i el servei a la societat l'han portat a l'especialització en la predicció, avaluació i gestió del risc sísmic, tant a zones caracteritzades per la seva alta vulnerabilitat (zones que no presenten necessàriament una perillositat sísmica important però on les tipologies constructives són altament vulnerables), com a zones on el risc ve determinat per la seva elevada perillositat. En acabar els estudis corresponents al període de formació i al període de recerca, els estudiants del programa de doctorat en ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL podran demostrar l'adquisició de les següents competències bàsiques:

  • Hauran demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi de la sismologia, l'enginyeria sísmica i la dinàmica estructural i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
  • Hauran demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
  • Hauran realitzat una contribució, a través d'una recerca original, que ampliï les fronteres del coneixement i desenvolupi un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
  • Seran capaços de realitzar un anàlisi crític, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
  • Sabran comunicar-se amb els seus col.legues, amb la comunitat acadèmica i la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
  • Seran capaços de fomentar, en contexts acadèmics i professionals, el progrés tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


L'avaluació de l'adquisició d'aquestes capacitats durant el període de formació es realitza mitjançant la superació de les diferents matèries cursades pels estudiants del programa de doctorat del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica. Al període de recerca, aquestes capacitats s'avaluen mitjançant les presentacions públiques en seminaris i congressos de l'àrea d'especialitat del doctorand.

amunt.png

Més informació

darrera modificació: Setembre 2016
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech