Accions del document

34755 - FONAMENTACIONS

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Antonio GENS SOLÉ
Tipus Obligatòria d'especialitat d'Enginyeria Geotècnica
Quadrimestre 1r
ECTS 5
Periodicitat de l'oferta Anual
Idioma

Objectius
Proporcionar coneixements conceptuals, de dissenys i d'aplicació sobre reconeixement del terreny, fonamentacions i estructures de contenció.
Continguts
 • Reconeixement del terreny. Densitat i profunditat del reconeixement. Documentació preliminar. Reconeixement de superfície. Reconeixement profund. Prospeccions i sondeigs. Observacions piezomètriques. Extracció de mostres. Classificació de les mostres. Alteracions de les mostres. Propietats i paràmetres del terreny. Assaigs de laboratori. Assaigs "in situ". Assaig de penetració estàndard (SPT). Assaig de penetració estàtica. Assaig de penetració dinàmica. Assaig de molinet (vane test). Assaig presiomètric. Assaig de placa de càrrega. Assaigs sísmics. Assaigs de permeabilitat. Comparació i recomanacions sobre els procediments de determinació de paràmetres del terreny. (12h)
 • Fonamentacions superficials. Tipologia. Càlcul de la capacitat portant. Càlcul d'assentaments. Criteris de diseny. Factor de seguretat davant la ruptura. Assentaments admissibles. Disseny empíric de la fonamentació superficial. Pressions admissibles. Assaigs "in situ". (6h)
 • Fonamentacions profundes. Pilons. Classificació. Procediments d'execució. Mecanismes de resistència. Criteris de disseny. Càlcul de la capacitat portant d'un piló aïllat. Resistència de punta. Resistència de fusta. Capacitat de càrrega de grup de pilons. Càlcul d'assentaments d'un piló aïllat. Assentaments de grups de pilons. Pilons sotmesos a càrregues laterals. Fricció negativa sobre pilons. (12h)
 • Empenta de terres. Estat de tensions en repòs. Estats de Rankine actiu i passiu. Efecte de fricció terres/mur. El mètode d'equilibris límits. El mètode de Coulomb. Influència d'altres factors (cohesió, aigua freàtica). Efecte de les sobrecàrregues externes. Determinació d'empentes en situacions especials: efecte sitja, extradós trencat, murs en L. Efecte del procés de compactació. (10h).
 • Estructures de contenció rígides. Tipologia de murs de gravetat. Predimensionament. Càlcul de les condicions d'estabilitat al bolc i al lliscament. Pressions de contacte al fonament, limitacions. Aspectes constructius: juntes, drenatge. (4h)
 • Estructures de contenció flexibles. Principis de disseny i mètodes de càlcul. Pantalles en voladís. Pantalles amb una filera de punts de recolzament. Pantalles amb diversos nivells de recolzament. Apuntalament. Problemes associats a excavacions al costat de pantalles: aixecament del fons. Aspectes constructius. Patologia. Instrumentació i control de pantalles. (12h).
 • Estructures de terra reforçada. Encoratges. Perns d'ancoratge. Terra armada (4h)

Enfocament de la metodologia docent
Grup unificat de teoria i problemes. Possibilitat de visites tècniques si existeixen obres de interès geotècnic accessibles.
Mètode d'avaluació
Dos examens sobre aspectes conceptuals i d'aplicació.
Recursos per a l'aprenentatge
Bibliografia (llibres):
 • Jiménez Salas, J.A. Justo, J.L. de i Serrano, A.A. Geotecnia y Cimientos II , Ed. Rueda , 1976.
 • Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos III , Ed. Rueda , 1980.
 • Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Manual de Cálculo de Tablestacas , MOPT , 1991.
darrera modificació: Octubre 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech