Accions del document

34754 - MECÀNICA DEL SÒL

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Antoni LLORET MORANCHO
Tipus Obligatòria d'especialitat Enginyeria Geotècnica
Quadrimestre A
ECTS 10
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Català - Castellà
Objectius
Ensenyar els fonaments de la mecànica del sòl i la metodologia d'aplicació dels seus principis bàsics a la resolució de problemes geotècnics d'interès en Enginyeria Civil.
Continguts
 • Identificació bàsica del sòl. (8h)
  • Introducció
  • Caracterització del sòl
  • Tècniques experimentals d'obtenció de paràmetres
  • Caracterització de la fase sòlida: granulometria
  • Consistència del sòl.
 • L'aigua en el sòl. (14h)
  • Tensió total i tensió efectiva. Conceptes bàsics
  • Formulació de les lleis integral i local de conservació de la massa
  • Equació del moviment: Llei de Darcy
  • Equació diferencial del flux en un medi incompressible
  • Forces de filtració sobre la matriu sòlida
  • Mètodes per resoldre problemes de flux
  • Piezòmetres
  • Filtres i preses de terres
  • Flux en sòl no saturat
 • Conceptes de mecànica de medis continus per a sòls (6h)
  • Conceptes previs
  • Recordatori de mecànica dels medis continus
  • Elasticitat
  • Plasticitat
  • Espais i trajectòries de tensions
  • Algunes solucions elàstiques (semiespai de Boussinesq) d'interès geotècnic
 • Comportament experimental del sòl. (10h)
  • Trajectòries de tensions en problemes reals
  • L'aparell triaxial
  • Resultats típics d'assaigs triaxials
  • L'assaig edomètric
  • Altres assaigs
 • Comportament mecànic del sòl saturat. (12h)
  • Resum del comportament de les argiles en l'assaig triaxial convencional
  • El model Cam-clay
  • Resistència del sòl
  • Anàlisi del sòl com material "drenat" o "no drenat"
 • Introducció al comportament mecànic del sòl no saturat. (4h)
  • Introducció
  • Compactació
  • Microestructura
  • Canvis d'humitat en sòls no saturats
  • Tensions efectives
  • Idees bàsiques del comportament de sòls no saturats
  • Tensions efectives. Idees bàsiques de comportament de sòls no saturats
  • Resistència
 • Anàlisi en trencament. (16h)
  • Introducció: anàlisi en servei i en trencament
  • Estats de Rankine
  • Teoremes del col·lapse plàstic
  • Aplicació geotècnica del Teorema de la Cota Superior
  • Aplicació geotècnica del Teorema de la Cota Inferior
  • Mètodes d'equilibri límit: conceptes bàsics
  • Mètodes generals d'equilibri límit en talussos
 • Acoblament flux-deformació. Consolidació. (6h)
  • Introducció
  • Teoria de la consolidació unidimensional
  • Equació de Terzaghi
  • Grau de consolidació
  • Alteració del règim hidràulic
  • Flux radial
Pràctiques de laboratori. (6h)
 • Identificació bàsica del sòl. Granulometria. Sedimentació. Límits. Densitat. Humitat.
 • Flux d'aigua en sorres. Llei de Darcy. Permeabilitat. Càrrega constant i variable. Gradient crític.
 • Assaig Proctor. Equips d'assaig mecànic: edòmetre, triaxial, tall directe.

Enfocament de la metodologia docent
Aproximadament el 75% de les classes son de teoria i el 25% de problemes. El nombre d'hores que s'indica en el programa correspon a hores de teoria. D'altra banda cal fer de forma obligatòria tres pràctiques de laboratori, de les quals se n’ha de fer un informe.
Mètode d’avaluació
L’assignatura s’aprova superant l’examen final del mes de juny. Aquest examen consta de quatre components, cadascun amb un valor màxim de 10 punts. L'assignatura s'aprova sempre que la mitja aritmètica de les notes d’aquests quatre components sigui igual o superior a 5.0. Els components són:

 • P1 – un problema relatiu a la 1ª part de l’assignatura (temes 1 a 4)
 • T1 – 8 preguntes curtes relatives a la 1ª part de l’assignatura (temes 1 a 4)
 • P2 – un problema relatiu a la 2ª part de l’assignatura (temes 5 a 8)
 • T2 – 8 preguntes curtes relatives a la 2ª part de l’assignatura (temes 5 a 8)
Independentment del resultat d’aquest examen, la realització i presentació de les pràctiques de laboratori assignades és condició necessària per superar l’assignatura.

Addicionalment, i per tal de facilitar la superació de l’assignatura, es fan proves parcials durant el període desembre/gener i maig. Cada prova parcial inclou el temari corresponent a la primera (temes 1 a 4) o segona (temes 5 a 8) part de l’assignatura de la següent manera (cada component, P/T, de cada prova amb un valor màxim de 10 punts):

 • Primera prova parcial (desembre/gener):
  • P1 – un problema relatiu als temes 1 a 4 de l’assignatura.
  • T1 – 8 preguntes curtes relatives als temes 1 a 4 de l’assignatura
 • Segona prova parcial (maig):
  • P2 – un problema relatiu als temes 5 a 8 de l’assignatura.
  • T2 – 8 preguntes curtes relatives als temes 5 a 8 de l’assignatura.
Per tal d’alliberar la matèria corresponent a cadascuna d’aquestes proves parcials, és necessari que la mitja aritmètica dels dos components de que consta cada prova parcial sigui igual o superior a 4.0 i que cadascun dels components (P i T) tingui una puntuació igual o superior a 3.0. Si es compleixen aquestes condicions, les notes obtingudes es copien de forma automàtica a les notes de l’examen final. En cap cas, però, es perd el dret de tornar-se a examinar, sempre que així es desitgi, per tal de millorar nota.

Coincidint amb la segona prova parcial de maig, es proporciona una altra oportunitat d’alliberar la matèria de la primera part de l’assignatura, amb les mateixes condicions que en la prova de desembre/gener.

Sempre que la nota mitja de les quatre components P1, T1, P2 i T2 obtingudes en les proves parcials NO superi el valor 5.0, serà obligatori presentar-se a l’examen final de juny a la part o les parts de l’assignatura que calgui. En cas contrari (es a dir, el d’una persona amb mitja inferior a 5.0 que NO es presenti a l’examen final de juny), la qualificació a l’acta serà de “NO PRESENTAT”.
Recursos per a l’aprenentatge
Bibliografia (llibres):
 • Lambe, T.W. & Whitman, R.V. Mecánica de Suelos, Limusa, 1994.
 • Jiménez Salas, J.A., Justo, J.L. & Serrano, A. Geotecnia y Cimientos I y II, Editorial Rueda, 1976.
 • Atkinson, J. An Introduction to The Mechanics of Soils and Foundations, McGraw Hill, London, 1993.
 • Ledesma, A., Gens, A. & Lloret, A. Problemas resueltos de mecánica del suelo, ETSECCPB, 1987.
 • Terzaghi, K. & Peck, R.B. Soil mechanics in engineering practice, Wiley, 1995.
 • Holtz, R.D. & Kovacs, W.D. An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice Hall, 1981.
 • Wood, D.M. Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press, 1992.
 • Atkinson, J.H. Foundations and Slopes, McGraw Hill, 1981.
 • Iglesias, Celso. Mecánica del suelo, Editorial Síntesis, ISBN 84-7738-438-X, 1997.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech