Accions del document

34210 - GEOLOGIA DEL QUATERNARI

Comparteix Share
Responsable acadèmic: José MOYA SÁNCHEZ
Tipus Optativa
Quadrimestre 1
ECTS 5
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Castellà/Català

Objectius

El disseny d’obres d’enginyeria civil requereix el coneixement del terreny, incloses les formacions superficials, però també dels processos geològics que poden esdevenir durant la vida útil de les obres. L’ assignatura proporciona les eines científiques per a la predicció de la geometria i de les propietats de les formacions superficials i de l’activitat temporal d’aquests processos en el futur. Es fa èmfasi en la resolució casos problemàtics de reconeixement geològic del quaternari.
Els objectius específics d'aquesta assignatura són:

 • Coneixements: Criteris per a la identificació i la caracterització dels processos geològics que han estat funcionals durant el Quaternari, el passat recent i que poden ser-ho en el futur. Mètodes de reconstrucció de les geometries de formacions superficials i per a la previsió del seu comportament geomecànic. Tècniques de quantificació de la periodicitat de processos geològics actius (moviments de vessant, inundacions i activitat en falles).
 • Habilitats: Plantejar campanyes eficients de reconeixement de formacions superficials i reconstruir la seva geometria. Preveure el tipus de comportament geomecànic de les formacions superficials. Identificar les zones exposades a processos geològics actius i determinar el període de retorn dels mateixos.
 • C. transversals: Treball en grup. Aprenentatge autònom. Comunicació eficaç oral i escrita.

Continguts
(Laboratori: 8h; Problemes: 15h; Teoria: 16h)
Introducció a la Geologia del Quaternari
(Laboratori: 0; Problemes: 0,5h; Teoria: 2h)
 • Tema 1. Geodinàmica externa i els seus controls: Processos geològics a la superfície terrestre. Escala temporal dels processos geològics. Motors de l’activitat geològica recent. Canvis climàtics del Quaternari, de l’Holocè i del present. Causes i conseqüències dels canvis climàtics. (1h)
 • Tema 2. Determinació de la freqüència de processos geològics: Escales temporals del registre instrumental, del registre històric i del registre geològic. Tècniques bàsiques de datació: edats numèriques, edats calibrades, edats relatives i edats correlacionades. Principis de datació relativa. Datació de dipòsits i datació de superfícies. (1h)
Processos geomórfics. Formes del relleu i dipòsits superficials associats
(Laboratori: 10h; Problemes: 6,5h; Teoria: 12h)
 • Tema 3. Processos, formes i dipòsits col.luvials Tipologia dels processos col•luvials. Morfologia, textura i estructura dels dipòsits de col.luvials. Avaluació del grau d'activitat dels moviments de vessant mitjançant indicadors geomòrfics. Identificació d'esllavissades antigues. Datació numèrica d'esllavissades i estimació de la seva freqüència. (3h)
 • Tema 4. Processos, formes i dipòsits fluvials Tipus de rius: geometria, textura i estructura interna dels dipòsits. Anàlisi de la dinàmica encaixament-agradació. Relació entre unitats morfològiques, unitats deposicionals i unitats litològiques. Geometria del contacte substrat-recobriment fluvial. Efectes geomòrfics de les crescudes. Freqüència de les crescudes i la seva variació amb les oscil•lacions climàtiques. Determinació de grans inundacions no instrumentades i paleohidrologia. (4h)
 • Tema 5. Processos, formes i dipòsits torrencials Tipologia dels processos torrencials. Característiques i diferenciació dels dipòsits. Exemples de fenòmens torrencials als Pirineus: casos de Senet, La Guingueta i Biescas. Freqüència del fenòmens torrencials i els seus controls (1h)
 • Tema 6. Processos, formes i dipòsits glacials Dinàmica glacial i subambients glacials. Mecanismes d'erosió i de deposició. Formes erosionals i deposicionals. Textura i geometria dels dipòsits glacials. (2h)
 • Tema 7. Processos, formes i dipòsits litorals Distribució, caracterització i propietats dels sediments costaners (deltes, estuaris i platges). Evolució del nivell del mar: corba eustàtica-corba isostàtica. Costes estables i costes actives. (1h)
 • Tema 8. Meteorització i formacions superficials autòctones i para-autòctones Processos i graus de meteorització. Textura, estructura i propietats dels materials de meteorització: roques meteoritzades, sols residuals, sols edàfics. Us dels sols edàfics per a la datació de superfícies. (1h)
Activitats relacionades
Problemes
 • Localització en sondatge del contacte substrat rocós - recobriment quaternari a una antiga vall glacial. Discussió dels criteris geològics -geomorfològics disponibles.
  • Exercici 1: Vall de Ruda (0,5h)
  • Exercici 2: Embocadura sud del nou túnel de Vielha (1,5h)
 • Identificació en fotografia aèria d'esllavissades antigues. (1h)
 • Determinació de la freqüència de corrents d’arrossegalls i predicció de la probabilitat d’ocurrència en el futur. (1h)
 • Reconstrucció de la geometria d'un sistema simple de terrasses fluvials. (0,5h)
 • Reconstrucció de la geometria d'un sistema complex de terrasses fluvials. (1h)
 • Reconstrucció de avingudes fluvials no instrumentades. Cas de l’avinguda de octubre de 1994 al riu Tenes (1h)

Sortides de camp
 • La Coma. Identificació de dipòsits col.luvials, mètodes per a la datació d’esllavissades, reconeixement geomorfològic de la colada de terra de La Coma i mecanismes de desplaçament. (1 dia)
 • Monistrol de Montserrat. Reconeixement d'indicadors de paleoinundacions i estimació de la corba de cabal – periòde de retorn. (1/2 dia)
Processos de deformació recents i actius i les seves estructures geològiques associades
(Laboratori: 5h; Problemes: 1h; Teoria: 2h)
 • Tema 9. Neotectònica Criteris per a la determinació de la activitat tectònica. Elements morfològics associats a falles recents o actives. Evolució dels escarpaments de falla. Desenvolupament i evolució dels fronts muntanyosos, índexs morfològics d'activitat. Exemples de tectònica recent. (1,5h)
 • Tema 10. Col.lapses i subsidència Col.lapses kàrstics. Subsidència a evaporites. Subsidència a argiles. Subsidència a materials lacustres i palustres. Subsidència a permafrost. (0,5h)
Activitats relacionades
 • Exercici de reconeixement de falles recents i determinació de la seva activitat (1h)
 • Sortida de camp a Banyoles, Besalú, Tortellà. Processos de formació de la zona lacustre de Banyoles, col.lapses càrstics, exemples de deformació de dipòsits fluvials i la seva interpretació, aplicació del desenvolupament de sòls edàfics a la datació de terrasses. (1 dia)

Enfocament de la metodologia docent

L’assignatura està organitzada en sessions de classes de teoria (16 hores) i sessions de exercicis i problemes de reconeixement de formacions superficials amb implicacions enginyerils, corresponents o basats en casos reals (8 hores). La resolució dels exercicis implica un treball no presencial previ a la discussió a classe. La posada en pràctica de les habilitats de reconeixement geològic es realitza mitjançant pràctiques de camp (15 hores), que seran molt interactives. Les sortides de camp estan orientades al reconeixement i discussió in situ de diferents tipus de processos, morfologies i dipòsits quaternaris, enfocades a situacions problemàtiques des de el punt de vista enginyeril.

Exposicions per part del professor (Dedicació total: 65h)
 • Descripció: Sessions teòriques a classe de conceptes i casos pràctics presentats pel professor
 • Material: Pissarra, canó, projector de transparències
 • Documentació: Dossier amb còpies d'imatges projectades i transparències, apunts resumits i articles relacionats amb la matèria
 • Objectius: Presentar aspectes teòrics i casos pràctics per aprendre els coneixements
Exposicions per part dels alumnes en grup (Dedicació total: 65h)
 • Descripció: Sessions d'exposició dels resultats trobats als treballs
 • Material: Pissarra, canó, projector de transparències
 • Documentació: Els alumnes que facin les presentacions entregaran un treball que servirà de fons documental per a la resta d'alumnes
 • Objectius: Presentar casos pràctics per aprendre els coneixements. Aprendre a treballar en grup. Presentar en públic un treball
Jocs de rol. Plantejament de casos (Dedicació total: 55h)
 • Descripció: Estudi de casos amb diferents rols per part dels alumnes
 • Material: Bases dels casos en estudi
 • Objectius: Potenciar el debat i l'exposició de diferents punts de vista

Mètode d’avaluació

Totes les proves, exercicis i el treball bibliogràfic són obligatoris per a la superació de l’assignatura.

 • Lliurement de 4 exercicis (40%)
 • Participació a les pràctiques de camp i resolució d'un qüestionari sobre les mateixes (20%)
 • Resolució d'un qüestionari teòric-pràctic, discussió posterior i examen individual (20%)
 • Treball bibliogràfic, en grup, amb exposició oral (5%) i lliurament de memòria escrita (15%)

Recursos per a l’aprenentatge
 • Material docent al Campus Virtual Atenea.
 • Presentacions dels temes de teoria. Enunciats dels exercicis. Documentació de les pràctiques de camp.
 • Documentació de la web de l'assignatura
Bibliografia bàsica
 • Bell, F.G. (1992) Engineering properties of soils and rocks. Butterworth-Heinemann.
 • Fookes P.G., E.M. Lee i G. Milligan (2005) Geomorphology for Engineers. CRC Press
 • Lowe, J.J. i M.J.C. Walker (1997) Reconstructing Quaternary Environments. Longman. 2a ed.
 • Ritter, D.F, R.C Kochel i J.R. Miller (2001) Process Geomorphology. McGraw-Hill. 4ª edición.

Bibliografia complementària
 • Ballantyne, C.K. (2002) Paraglacial geomorphology. Quaternary Science Reviews, 2002/21.
 • Baker V.R., R.C. Kochel i P.C. Patton (1988) Flood geomorphology. John Wiley & Sons.
 • Blikra L.H. i W. Nemec (1998) Postglacial colluvium in western Norway: depositional proceses, facies and palaeoclimatic record. Sedimentology, 1998/45.
 • Catt, J.A. (1988) Quaternary geology for scientists and engineers. Ellis Horwood series in applied Geology.
 • Keller E.A. i N. Pinter (1999) Active tectonics: earthquakes, uplift and landscape. Prentice Hall.
 • Knighton, D. (1999) Fluvial Forms and Processes: A New Perspective. Oxford University Press.
 • Leopold L.B., M. Gordon Wolman i J.P. Miller (1995) Fluvial processes in Geomorphology. Dover Pubns.
 • Riser, J.A.M. (2002) Quaternary Geology and the Environment (exemplar a la bibliot. de la Fac Geologia). Springer-Praxis Books in Geophysical Sciences.
 • Selby, M.J. (1993) Hillslope materials and processes. Oxford University Press. 2ª edició.
 • Williams, M. A. J., D.L. Dunkerley, P. De Dekker, A.P. Kershaw i P. Stokes (1993) Quaternary Environments. Edward Arnold.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech