Accions del document

Reglament d’organització i funcionament del DETCG

Comparteix Share
Acord núm. 147/2014, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Document proposta informat favorablement per la Comissió de Desenvolupament Estatutari del dia 08/07/2014 i aprovat pel Consell de Govern en sessió de 21/07/2014.

Capítol I. Disposicions preliminars

Secció 1. Objecte i marc normatiu

Article 1. Objecte

Aquest reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Article 2. Marc normatiu

Aquest reglament d’organització i funcionament es regeix per la legislació general i universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel Reglament electoral de la Universitat i, en tot el que no hi està previst, pels reglaments de funcionament del Claustre Universitari i del Consell de Govern, en aquest ordre, i per la resta de normativa que li és aplicable.

Article 3. Funcions

Són funcions bàsiques del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya les detallades a l’article 30 dels Estatuts:

 

 • Coordinar i desenvolupar la docència de grau i màster universitari que li ha estat encomanada.
 • Elaborar propostes de creació, modificació i supressió de programes de doctorat.
 • Coordinar i desenvolupar programes de doctorat, d’acord amb l’Escola de Doctorat.
 • Elaborar propostes de creació, modificació i supressió de màsters universitaris.
 • Vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits i promoure la millora docent.
 • Dur a terme l’avaluació dels coneixements dels estudiants i estudiantes, d’acord amb les directrius dels centres docents.
 • Fomentar i coordinar la recerca del seu personal docent i investigador, i també donar-hi suport.
 • Vetllar per la qualitat de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa.
 • En l’àmbit de les seves competències, subscriure contractes de col·laboració d’acord amb el que estableix l’article 164 d’aquests Estatuts i proposar al rector o rectora la signatura de convenis amb entitats públiques o privades.
 • Participar en el procés de selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i investigador en els termes que estableixen els Estatuts i la normativa que els desplegui.
 • Participar en el govern i en la gestió de la Universitat.
 • Organitzar activitats de formació permanent universitària i col·laborar-hi.
 • Organitzar activitats d’extensió universitària i col·laborar-hi.
 • Assessorar en l’àmbit de la seva competència.
 • Elaborar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 • Presentar al Consell de Govern la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.
 • Distribuir les diferents tasques docents entre el personal docent i investigador.
 • Participar en el procés de selecció, formació, avaluació i promoció del personal d’administració i serveis que tenen adscrit, en els termes que estableixen els Estatuts i la normativa que els desplegui.
 • Elaborar, aprovar i administrar el pressupost anual de funcionament que li correspon.

Totes les funcions que li atribueixen la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, o que li encomana el Consell de Govern.

Article 4. Seccions Departamentals

El departament es pot estructurar en seccions departamentals quan desenvolupi docència a diferents centres docents, sempre que ho aconsellin raons d’organització i eficiència docent.
Correspon al Consell de Govern aprovar-ne la creació, modificació o supressió de les seccions departamentals, d’acord amb la proposta aprovada pel Consell del departament.

 

PUJA

Capítol II. Òrgans de govern, de representació i altres

Secció 1. Disposicions generals

Article 5. Òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya són:


 • El Consell de Departament
 • La Junta de Departament
Article 6. Òrgans unipersonals

Els òrgans unipersonals del departament son els següents:


 • El director o directora
 • Els subdirectors o subdirectores
 • El secretari o secretària
Article 7. Disposicions generals sobre els òrgans col·legiats

7.1 Els òrgans col·legiats del departament poden crear comissions deliberants o consultives. L’acord de creació ha d’establir les funcions, composició i vigència. Aquestes comissions es dissolen un cop finalitzi el mandat o s’extingeixi l’òrgan del qual depenen.
7.2 L’assistència als òrgans col·legiats té caràcter personal i el vot és indelegable.
7.3 Per cobrir vacants (renovació parcial) dels òrgans col·legiats s’aplicaran els criteris establerts a l’article 58 del Reglament electoral de la Universitat.
7.4 L’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats és obligatòria, la manca d’assistència no excusada a més de tres sessions consecutives pot suposar la pèrdua de la condició de membre.

Article 8. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats

8.1 La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al president o presidenta de l’òrgan col·legiat, es tramet amb una antelació mínima de set dies naturals pels mitjans electrònics admesos per la Universitat, i ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. A més, la convocatòria ha d’especificar el lloc o l’adreça d’accés als documents que corresponen a l’ordre del dia, que s’han de donar a conèixer set dies naturals abans de la data de la sessió. Excepcionalment, els documents que no es poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat, en tot cas, el dia hàbil anterior al de la sessió.
8.2. Els òrgans col·legiats també es poden reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d’urgència que ho justifiquin; en aquest cas la iniciativa de la convocatòria correspon al seu president o presidenta o bé el 30% dels membres de l’òrgan.
8.3 Perquè la constitució de l’òrgan col·legiat sigui vàlida cal la presència del president o presidenta i el secretari o la secretària, o, si s’escau, les persones que els substitueixen, i la meitat més un, com a mínim, dels membres de l’òrgan col·legiat.
Si no hi ha quòrum, l’òrgan col·legiat es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de l'assenyalada per a la primera i cal que hi assisteixin com a mínim la tercera part dels seus membres.
8.4 Les sessions dels òrgans col·legiats del departament podran ser objecte d’enregistrament de veu, a l’exclusiu objecte de servir de suport instrumental per a l’elaboració de les actes de les sessions. No obstant això en assumptes concrets es pot deixar d’enregistrar la totalitat o una part d’una sessió, o bé interrompre’l, sempre que existeixi acord previ de la majoria simple dels presents. Qualsevol membre de l’òrgan pot sol·licitar la interrupció de l’enregistrament en el moment de la seva intervenció.

Article 9. Adopció d’acords pels òrgans col·legiats

9.1 Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al nombre de vots desfavorables, excepte els acords que requereixin una majoria qualificada i que estiguin explícitament definits en aquest reglament.
9.2 La votació ha de ser secreta sempre que es tracti d’acords que afectin a persones o bé quan ho sol·licita el president o la presidenta de l’òrgan, o bé la cinquena part dels assistents a la sessió.

Article 10. Actes i publicacions d’acords

10.1. Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i han de constar en una acta, que ha de ser aprovada a la reunió següent de l'òrgan col•legiat i que ha de signar el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta de l'òrgan.
10.2. A l’acta s’ha de fer constar:


 • L’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat.
 • La llista d’assistents, excusats i absents
 • El punts principals de les deliberacions i els continguts dels acords adoptats
 • Les actuacions que, d’acord amb el que preveu aquest reglament, s’hagin de reflectir a l’acta
 • El sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació succinta de la seva intervenció.
 • Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut
 • Tot allò que es demani explícitament que consti en acta

10.3 Els acords dels òrgans col·legiats s’han de publicar d’acord amb el previst a aquest reglament d’organització i funcionament i a la normativa vigent. En la publicació dels acords sempre es respectarà les privacitat de les dades de caràcter personal, segons es preveu a la Llei orgànica 15/2009, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa d’aplicació. Els acords dels òrgans col·legiats es publicaran a la intranet del departament.

Article 11. Disposicions generals sobre els òrgans unipersonals

La dedicació a temps complet és un requisit perquè un òrgan unipersonal estatutari pugui ser elegit i pugui exercir les seves funcions.
D’acord amb l’article 51.2 dels Estatuts, ningú pot ocupar simultàniament el càrrec de director o directora, subdirector o subdirectora, secretari o secretària amb els següents altres càrrecs: el de rector o rectora, el de vicerector o vicerectora, el de secretari o secretària general, el de gerent o gerenta, i el de degà o degana, ni el de director o directora, el de vicedegà o vicedegana, el de subdirector o subdirectora, i el de secretari o secretària d’altres unitats acadèmiques.

 

Secció 2. El Consell de departament

Article 12. Naturalesa

El Consell, presidit pel director o directora, és l’òrgan de govern del departament. El Consell vetlla perquè el departament compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, el Estatuts de la UPC i aquest reglament d’organització i funcionament.

Article 13. Composició

El Consell de Departament està format per:


 • Membres nats
  • El director o la directora
  • Els subdirectors o subdirectores, si n’hi ha.
  • El secretari o la secretària
  • El cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions.
  • El personal docent o investigador doctor adscrit o vinculat al departament, que ha de constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell.
 • Membres electius
  • Un nombre de representants del personal d’administració i serveis del Departament (i en el seu defecte, de la unitat que hi doni servei) igual al 7% del Consell per excés, elegit entre i pels membres d’aquest col·lectiu.
  • Un nombre de representants de la resta del personal docent i investigador del Departament (exclòs el PDI en formació) igual al 5% del Consell per excés, elegit entre i pels membres d’aquest col·lectiu.
  • Un nombre de representants del personal docent i investigador en formació del Departament igual al 7% del Consell per excés, elegit entre i pels membres d’aquest col·lectiu.
  • Un membre en representació de les estudiantes i els estudiants que reben ensenyaments del Departament dins l’any acadèmic.

El Reglament electoral de la Universitat estableix les condicions per a l’elecció del nombre de representants a que fan referència els apartats anteriors i no superarà en cap cas un terç del nombre total de membres del Consell.
La circumscripció electoral serà única per a tot el departament.

Article 14. Funcions del Consell

En el marc de les Estatuts de la Universitat, son funcions del Consell:


 • Elegir el director o directora del Departament.
 • Aprovar la proposta del Reglament d’organització i funcionament del departament i les seves modificacions, per a la seva futura aprovació al Consell de Govern.
 • Aprovar el pla estratègic del Departament, en el marc de la planificació estratègica de la universitat.
 • Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que el Consell defineixi.
 • Aprovar, per presentar al Consell de Govern, la proposta de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.
 • Sancionar l’informe de gestió anual del Departament que presenti el director o directora.
 • Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de seccions departamentals.
 • Vetllar per la qualitat de l’exercici de la coordinació i desenvolupament de la docència de grau i màster que té encomanada.
 • Vetllar per la qualitat de l’exercici de la coordinació i desenvolupament de programes de doctorat.
 • Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de programes de doctorat.
 • Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de màsters universitaris. 6
 • Aprovar actuacions de foment i coordinació de la recerca del seu personal docent i investigador, així com a actuacions de suport, respectant la normativa dels altres òrgans de govern de la universitat.
 • Aprovar la proposta de professorat responsable de les assignatures i el professorat que las ha d’impartir.
 • Aprovar l’organització i la col·laboració en activitats de formació permanent universitària i d’extensió universitària.
 • Aprovar les actuacions del departament en els processos de selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis que tingui adscrit.
 • Aprovar les actuacions en relació a l’adscripció i vinculació del personal docent i investigador d’acord amb la normativa de la Universitat.
 • Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li correspon.
 • Acordar la creació o modificació de federació del departament amb altres unitats de la UPC, per a la posterior aprovació del Consell de Govern, previ informe del Consell Social, si s’escau.
 • En el cas d’integració en un Campus acordar la delegació de competències amb les altres unitats implicades, prèviament a la seva aprovació.
 • Proposar iniciatives i aspiracions i manifestar la seva opinió sobre matèries que afecten al departament o al seu entorn.
 • Revocar al director o directora.

Totes les altres atribucions que la legislació vigent, els Estatuts, aquest reglament i els de la Universitat li atribueixin.

Article 15. Mandat del Consell de Departament

El Consell s’elegeix per a un període de quatre anys.
La finalització del mandat del Consell implica la finalització del mandat de totes les comissions creades per aquest.

Article 16. Delegació de funcions

16.1 El Consell de Departament pot delegar en la Junta de Departament les seves funcions.
16.2 No són delegables les competències següents:


 • Elegir el director o directora.
 • Revocar el director o directora.
 • Aprovar el pla estratègic del Departament, en el marc de la planificació estratègica de la universitat.
 • Sancionar el informe de gestió anual del departament que presenti el director o directora.
 • Elaborar la proposta i les modificacions d’aquest Reglament d’organització i funcionament , per sotmetre-les a l’aprovació del Consell de Govern.
 • Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de seccions departamentals.
 • Aprovar els criteris de distribució del pressupost anual que té assignat.
 • Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de programes de doctorat.
 • Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió de màsters universitaris.
 • Acordar la creació o modificació de federació del departament amb altres unitats de la UPC, per a la posterior aprovació del Consell de Govern, previ informe del Consell Social, si s’escau.
 • En el cas d’integració en un Campus acordar la delegació de competències amb les altres unitats implicades, prèviament a la seva aprovació.
 • La delegació i revocació de funcions.

16.3 Per aprovar la delegació de cadascuna de les funcions es requereix que el nombre de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots vàlidament emesos. El Consell de Departament pot en qualsevol moment revocar aquesta delegació de funcions. Per revocar-les caldrà que el nombre de vots favorables sigui superior al de vots desfavorables
16.4 Les delegacions de funcions a favor d’altres òrgans així com les revocacions caldrà que es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 17. Convocatòries i sessions

17.1. El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.
17.2. El Consell es pot reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d'urgència que ho justifiquin; en aquest cas, la iniciativa de la convocatòria correspon:


 • Al director o directora.
 • Un mínim de 30% dels membres del Consell.
 • Quan ho estableixi la normativa legal vigent.

17.3. El director o directora convoca el Consell. El secretari o secretària tramet la convocatòria amb l'ordre del dia als membres dels òrgans col·legiats amb una antelació mínima de set dies naturals per les convocatòries ordinàries i quaranta-vuit hores per les convocatòries extraordinàries.
17.4. El director pot invitar a les sessions, sense vot, les persones que consideri oportunes, amb l’aquiescència prèvia del Consell.

 

Article 18. Acords

18.1. Si el nombre de vots en blanc és superior al nombre de vots de l’opció guanyadora (favorable o desfavorable), s’ha de repetir la votació si algun membre del Consell ho sol·licita expressament en el moment de conèixer el resultat.
18.2. Es requereix que el nombre de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots vàlidament emesos, per a l’adopció dels acords següents:


 • Delegació de competències a favor d’altres òrgans col·legiats del departament.
 • Modificació del reglament
 • Aprovació de la proposta de Pla Estratègic
 • Aprovació de l’informe dels canvis d’adscripció del PDI del Departament
 • Federació amb altres departaments
 • Creació, modificació o supressió de seccions
 • Aprovació del pressupost

18.3. Es requereixi un quòrum de participació de la meitat més un dels membres del Consell per als següents acords:


 • Modificació del reglament.
 • Aprovació de la proposta de Pla Estratègic.
 • Federació amb altres departaments.
 • Creació, modificació o supressió de seccions.
 • Aprovació del pressupost.

18.4 Per poder ser elegit com a director o directora es requereix el vot de al menys el 50% de vots vàlids emesos.

 

Secció 3. Junta de Departament

Article 19. Naturalesa

La Junta de Departament és l’òrgan executiu i de representació permanent del Consell. Es presidida pel director o directora del departament.

Article 20. Mandat

El mandat de la Junta de Departament és el que s’estableix pel Consell. Els membres electius de la Junta es renoven una vegada es renoven els membres electius del Consell.

Article 21. Composició

La Junta de Departament té la composició següent:


 • Membres nats: el director o directora, el secretari o secretària, els sotsdirectors o sotsdirectores i el cap d’administració del departament.
 • Membres electius:

  • Set representants a escollir entre el PDI doctor (PDI-A i PDI-B3) membres nats del Consell.
  • Un representant a escollir entre la resta de PDI no inclòs a l’apartat anterior ni al punt següent.
  • Un representant a escollir entre el PDI-B2 membres del Consell.
  • Un representant a escollir entre el PAS membres del Consell.
  • Un representant a escollir entre els EGM que siguin membres del Consell.

Cal que al menys els 2/3 dels membres sigui personal docent i investigador doctor. En cas contrari, s’augmentarà la representació del PDI doctor fins complir amb aquest percentatge mínim.

Article 22. Funcions de la Junta de Departament

Les funcions delegades pel Consell a la Junta, són les següents:


 • Elaborar la proposta de pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 • Elaborar la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.
 • Elaborar el pressupost anual de funcionament.
 • Distribuir les diferents tasques entre els seus membres, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del reglament del Departament i de les altres normes de la Universitat.
 • Elaborar la proposta de reforma d’aquest reglament.
 • Rebre informes periòdics de la tasca realitzada per les comissions creades pel Consell.
 • Adoptar decisions pròpies de la competència del Consell quan ho justifiquin raons d’urgència.
 • Definir el programa o programes de doctorat del Departament.
 • Procedir periòdicament a l’avaluació del personal docent i investigador adscrit al Departament d’acord amb la normativa legal vigent.
 • Proposar els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, i emetre els informes relacionats
 • Aprovar l’informe dels canvis d’adscripció del PDI adscrit al Departament.
 • Proposar els mètodes i mecanismes de selecció del personal d'administració i serveis del Departament.
 • Exercir les funcions que expressament li delegui el Consell, així com les que li atribueixin la normativa vigent.

Article 23. Funcionament de la Junta de Departament

La Junta de departament es reuneix com a mínim tres vegades a l’any. Son d’aplicació a la Junta l’Article 17 i l’Article 18 del present Reglament pel que fa a la convocatòria, sessions i acords del Consell.

 

Secció 4. El director o directora

Article 24. Naturalesa

24.1 El director o directora exerceix la representació del departament i les funcions de direcció i de gestió ordinària.
24.2 El director o la directora té l’assistència d’un equip integrat, com a mínim, pel secretari o secretària o els subdirectors o subdirectores

Article 25. Funcions

Correspon al director o directora del Departament les següents funcions:


 • Representar el Departament.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats del Departament.
 • Exercir la gestió ordinària del Departament i executar els acords del Consell de Departament o d’altres òrgans col·legiats.
 • Nomenar una persona que representi el Departament davant de cada degà o degana o director o directora dels centres docents en què exerceix docència.
 • Convocar i presidir el Consell de departament (i la Junta del departament) i executar els seus acords.
 • Elaborar el informe de gestió i sotmetre-la a la consideració i sanció del Consell.
 • Vetllar pel compliment de les funcions encomanades al personal adscrit al Departament, amb la finalitat de procurar la qualitat de les activitats que es desenvolupen.
 • Administrar i executar el pressupost assignat al Departament.
 • Gestionar la dotació d’infraestructures necessàries pel Departament.
 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que el Consell Social determini.
 • Autoritzar els contractes de col·laboració als que fa referència l’article 164 dels Estatuts subscrits pel personal docent i investigador, per a la posterior signatura del rector.
 • En l’àmbit de les seves competències, subscriure contractes de col·laboració d’acord amb el que estableix l’article 165 dels Estatuts i proposar al rector o rectora la signatura de convenis amb entitats públiques o privades.
 • Exercir totes les funcions pròpies d’un departament no atribuïdes expressament a altres òrgans de govern en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya o en la normativa que els desenvolupa.
 • Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i aquest Reglament li atribueixin.
Article 26. Delegació de funcions

El director o directora pot delegar les seves funcions a favor d’altres òrgans del Departament.
El director no pot delegar les següents funcions:


 • Representar al Departament.
 • Nomenar i destituir als subdirectors o subdirectores i al secretari o secretària.
 • Nomenar una persona que representi el Departament davant de cada degà o degana, director o directora dels centres docents en què exerceix la docència.
 • Convocar i presidir el Consell de Departament (i la Junta de Departament).
 • Convocar eleccions.
 • Autoritzar les despeses de personal en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que el Consell Social determini.
 • Autoritzar els contractes de col·laboració subscrits pel personal docent i investigador.
 • Autoritzar i signar els contractes de col·laboració subscrits pel Departament.
Article 27. Elecció

27.1 El director o directora és elegit pel Consell de Departament, entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat.
27.2 La papereta serà única amb el nom dels candidats per orde de presentació de la seva candidatura i l’opció de vot en blanc (article 92 del reglament electoral de la Universitat).
27.3 El Reglament electoral de la Universitat regula el procediment d’elecció de director o directora del departament.
27.4 Si en la primera votació hi ha un empat que impedeix determinar els dos candidats o candidates que han de concórrer a la segona votació, es farà una nova votació excloent la resta de candidats, i si persisteix l’empat es resoldrà amb un sorteig.

Article 28. Nomenament i mandat

28.1 El nomenament correspon al rector o rectora.
28.2 El mandat del director o directora té una durada de quatre anys. Ningú no pot ser elegit més de dos mandats de forma consecutiva.

Article 29. Vacant

En cas de vacant per renúncia del director o directora o per les causes previstes en la legislació vigent, el subdirector o subdirectora que, d’acord amb el que estableix l’Article 27.2 d’aquest reglament, n’assumeix les funcions ha de convocar eleccions a director o directora en un termini màxim d’un mes.

Article 30. Revocació

30.1. El Consell del Departament pot revocar el director o directora.
30.2. La proposta de revocació ha de ser presentada, com a mínim, per un terç dels membres del Consell i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies naturals següents a la presentació de la proposta.
30.3. La proposta de revocació ha d’incloure el calendari electoral d’aplicació cas de ser aprovada.
30.4. L'aprovació de la revocació requereix el vot favorable dels dos terços dels membres del Consell.
30.5. Si la proposta de revocació no és aprovada, els signataris no en poden presentar una altra fins al cap d'un any.
30.6. Si el Consell aprova la revocació, el Consell convoca eleccions de forma immediata i el director o directora cessa en les seves funcions.

 

Secció 5. Els subdirectors o subdirectores

Article 31. Nomenament i cessament

El director o directora, atesa la Junta, nomena i destitueix els subdirectors o subdirectores i els assigna funcions, sense perjudici de les que aquest Reglament els pugui atribuir.
Els subdirectors o subdirectores cessen en el moment en què un director o directora pren possessió del càrrec.
El mandat de les subdirectores i els subdirectors coincideix amb el mandat del director, amb les mateixes condicions establertes per l’Article 28.2 d’aquest reglament.

Article 32. Funcions dels subdirectors o subdirectores

32.1 Corresponen als subdirectors les següents funcions:


 • Assistir al director en les seves funcions.
 • Desenvolupar aquelles funcions que li delegui el director
 • Qualsevol altra que l’assigni els Estatuts, aquest Reglament o la normativa vigent.

32.2 En cas de absència, malaltia, vacant o revocació del director o directora exercirà com a director o directora en funcions el subdirector o subdirectora qui hagi designat, o, si no hi ha cap designació, el subdirector o subdirectora que té un nomenament més antic.

 

Secció 6. El secretari o secretària

Article 33. Nomenament i cessament

El director, atesa la Junta, nomena i destitueix el secretari o la secretària.
El secretari o la secretària també ho és del Consell i de la Junta del departament.
El secretari o secretària cessa en el moment que el director o directora pren possessió del càrrec i continua en funcions fins que el nou secretari o secretària pren possessió del càrrec.

Article 34. Funcions

El secretari o la secretària té les funcions següents:


 • Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell per ordre del president o la presidenta.
 • Organitzar les eleccions de membres electes Consell de Departament, d’acord amb el Reglament electoral de la UPC
 • Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern del departament.
 • Redactar i custodiar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats que li correspongui.
 • Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de funcionament institucional entre els membres del Departament.
 • Expedir certificacions de consultes, dictàmens, resolucions i acords aprovats.
 • Elaborar la memòria anual del departament
 • Les altres funcions inherents al càrrec que li encomani el Consell, el director o directora del departament, i la normativa de la Universitat.

 

Capítol III. Reforma del reglament

Article 35. Titulars de la iniciativa

Poden promoure la proposta de modificació d'aquest reglament:


 • El director o directora.
 • Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres del Consell.
Article 36. Procediment

36.1. La proposta de modificació del reglament del departament ha d'anar acompanyada d’un escrit de motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat.
36.2. L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest reglament requereixi un quòrum de participació de la meitat més un dels membres del Consell i el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels vots vàlids emesos.
36.3. Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

 

Disposicions finals i derogatòria

Disposició final 1. Règim electoral

Els acords dels òrgans col·legiats dels departaments que, en virtut de la normativa que els és aplicable, tenen com a objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans col·legiats són acords d’òrgans i no es consideren processos electorals. Aquestes votacions es regeixen pel que preveu la legislació bàsica reguladora dels òrgans col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament i, supletòriament, l’article 98.1 del Reglament electoral de la UPC.

Disposició final 2. Entrada en vigor

Aquest reglament d’organització i funcionament entrarà en vigor l’endemà del dia en què l’aprovi el Consell de Govern de la Universitat.

Disposició derogatòria

Queden derogats els Acords 21/2004 i 8/2008 del Claustre Universitari pel qual s’aprova el reglament del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.

 

darrera modificació: Juliol 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech