Accions del document

Memòria del Departament 2011

Comparteix Share

Cursos, conferències i seminaris

24/02/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Ed Sudicky
TÍTOL: Flow, contaminant and thermal energy transport in integrated surface-subsurface flow systems: Model applications over multiple spatial and temporal scales
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

05/05/2011: Jornada Tècnica Aula Paymacotas: "Foc en túnels"

DESCRIPCIÓ: Els incendis en túnels són esdeveniments infreqüents, però de conseqüències potencialment greus. Des de fa ja temps l'enginyeria de túnels ha pres consciència d'aquest fet i ha desenvolupat eines d'anàlisi, criteris de projecte i tècniques de resposta que permeten arribar a un grau de seguretat suficient. És cert, no obstant, que els problemes teòrics i pràctics que planteja l'estudi experimental i la modelació d'incendis en túnels són importants i convé tenir present quines són les possibilitats i limitacions de les eines de què es disposa.
A la Jornada que es presenta HAACK recordarà els principis i dades que suporten els incendis tipificats que es fan servir al projecte. ROMANA donarà una perspectiva general del risc (real i percebut) que, a la llum de la seva història, aquests incidents suposen. FUENTES-CANTILLANA explicarà les propietats del fum i els tipus de ventilació freqüentment emprats per a la seva extracció en túnels, i comentarà els resultats i potencial de l'experimentació a gran escala per aquest tema. CARVEL presentarà alguns exemples de models desenvolupats per analitzar la interacció entre ventilació, propagació del foc i eficiència dels extintors. A la seva intervenció posterior, MIGOYA oferirà un panorama més general del potencial de les diferents tècniques de simulació disponibles del problema físic. A més de problemes físics (p.e. ¿com es mou el fum?) els incendis en túnels plantegen també problemes de resposta humana (¿com es mouen les persones en una emergència?). KLUGL explicarà com, mitjançant models d'agent, es tracta de respondre també a aquest tipus de qüestions.
La Jornada conclou amb una taula rodona on es tracta el tema des d'una perspectiva pràctica, i intervenen responsables de seguretat de túnels de diverses organitzacions de gran relleu, que exposaran i debatran la situació i seguretat davant d'incendis dels túnels que es construeixen i exploten a Espanya.
La Jornada és d'interès per a tècnics que treballen en el projecte, construcció i explotació de túnels, no només en l'administració, sinó també en empreses consultores, constructores o subministradores. La Jornada s'ha organitzat amb la col.laboració de l'empresa STMR (Servicios Técnicos de Mecánica de Rocas).
LLOC: UPC-Campus Nord, Auditori Edifici Vèrtex, Pl. Eusebi Güell 6
DESCARREGAR PROGRAMA

10/03/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Fermín Navarrina (Universitat d'A Coruña, UDC)
TÍTOL: Tècniques d'anàlisi de sensibilitat d'ordre superior i mètodes isogeomètrics (IGA): Plantejament i implementació
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

31/03/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Albert Nardi
TÍTOL: Several compositional formulations for CO2 storage in saline aquifers
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

20/01/2011: Jornada Tècnica Aula Paymacotas: "Túnels en terrenys salins i expansius"

DESCRIPCIÓ: Les obres en roques salines, guix i anhidrites s’enfronten a materials l’evolució química dels quals es produeix en temps intermedis entre els de construcció i vida útil de l’obra. La perforació de túnels modifica l’equilibri físic-químic dels materials travessats. L’adequació a les noves condicions pot traduir-se en importants canvis de geometria (expansió) i propietats mecàniques (caiguda de resistència, augment de permeabilitat,..) a la roca. Aquests canvis poden resultar destructius per a l’obra.
La particular estructura de la roca, el règim hidrogeològic i les condicions de temperatura i tensió a l’entorn del túnel controlen la dissolució i precipitació de minerals mitjançant processos insuficientment coneguts. Això resulta en fenòmens de certa complexitat i els dilatats temps de resposta que són de vegades necessaris dificulten tant l’observació experimental com la detecció del problema en fase de projecte. Els models del fenomen queden així forçosament incomplerts i no ajuden sempre al projectista a decidir si es millor resistir estructuralment els inflaments o adaptar-se a ells.
Les roques salines, guix i anhidrites tenen una presència abundant a Espanya, però també al Keuper de Suïssa i al sud-oest d’Alemanya. Per aquesta raó han estat els enginyers i estudiosos de les dues zones els quals han dedicat més temps i esforç a aquests problemes. En aquesta edició de l’Aula Paymacotas els ponents abasten totes dues zones geogràfiques, la centreeuropea i l’espanyola. Així doncs, si els Professors Wittke i Anagnostou sumen més de 60 anys d’experiència en els casos d’Alemània i Suïssa, el mateix es pot dir dels Professors Rodríguez Ortiz i Alonso a Espanya. Aquesta experiència s’ha destil.lat en models i contribucions originals que, convenientment actualitzats, s’exposaran durant la Jornada. La Jornada es completa amb les intervencions de dos responsables tècnics d’empreses d’enginyeria, (Thomas Marcher, d’ILF, Àustria i Manuel Arlandi, de Geoconsult, Espanya) que aportaran el punt de vista de qui ha d’enfrontar-se a aquest problema adaptant-se als ritmes i exigències de l’activitat empresarial.
DESCARREGAR PROGRAMA

03/03/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: María Gabriela Dávila
TÍTOL: Eficàcia de fangs de magnèsia càustica com a segell d'enginyeria
DESCRIPCIÓ: En el segrest geològic de CO2, la fase de CO2 s'injecta a la formació del depòsit en profunditat mitjançant pous. És una pràctica corrent per a injectar el ciment Portland a l'espai entre la coberta del pou i la roca. Aquest cimento actua com a barrera per aïllar el depòsit del medi ambient i per evitar fuites de CO2 i la contaminació ja sigui des de o cap al depòsit. Degut a la interacció de les solucions amb un alt contingut de CO2, aquest ciment serà objecte de carbonatació. Que consisteix bàsicament, en la dissolució de las fases principals del ciment Portland hidratat (portlandita i el gel CSH) i precipitació de carbonat càlcic (e.g., calcita, aragonita, vaterita). Aquesta carbonatació pot associar-se a canvis significatius en el flux (permeabilitat), transport (porositat), i les propietats mecàniques del ciment i podria donar lloc a una pèrdua de les seves propietats d'aïllament. Encara que aquest efecte s'ha observat clarament al laboratori, el rendiment de ciment Portland en pous generalment continua sent òptim dins de les escales temporals de desenes d'anys.
Tenint en compte les escales de temps associades amb el segrest geològic, l'ús de ciments alternatius que no estan subjectes als efectes nocius de la carbonatació seria aconsellable. En la presentació es mostren els primers resultats experimentals de la carbonatació de MgO mitjançant autoclau a una PCO2 entre 10 i 50 bar i temperatura de 25-90 C i la seva modelació utilizant CHEPROO.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

17/03/2011: Sessió Especial "Monitorització geomàtica a l'entorn de les Obres Públiques

DESCRIPCIÓ: La auscultació de les obres durant i desprès de la seva execució s'ha convertit en un element important de la seva concepció.
Permet assegurar persones i propietats durant l'execució, i també validar una sèrie d'hipòtesi que s'han degut assumir durant el procés de disseny (projecte) amb poca base objectiva en alguns casos. L'auscultació sistemàtica de túnels i excavacions s'ha convertit en pràctica habitual, per a intentar apropar-se a nivells molt baixos de risc i de danys.
A la sessió que es planteja es vol divulgar aquest tipus de pràctiques i ressaltar les novetats pel control geomètric de les deformacions amb tècniques geomàtiques avançades, dins del camp de la monitorització de deformacions dels edificis al voltant d'obres públiques en construcció, i d'altres tipus de moviments del terreny.
Aquesta sessió especial s'emmarca dins del congrés "Setmana Geomàtica internacional" que arriba a la seva novena edició (15 a 17 de març), dins del paraigües que brinda el Saló GlobalGeo de la Fira de Barcelona.
Com a organitzadors de la sessió, ens agradaria invitar-vos a participar en aquesta trobada. Esperem que sigui del seu interès i que puguem contar amb la seva assistència.
LLOC: Palau nº 6 de Fira de Barcelona, Av. Mª Cristina, s/n (dins del Saló GlobalGeo)
PÀGINA WEB

23/03/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Jordi Díaz (Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) i Consell Superior d’Investigacions Científiques)
TÍTOL: El terratrèmol de Tohoku (Honshu, Japó)
DESCRIPCIÓ: Com és ben sabut, el passat divendres dia 11 de Març un gran terratrèmol va sacsejar el Japó. En aquesta presentació farem un repàs de diverses informacions sobre els aspectes sísmics i tectònics del sisme que es van publicant contínuament pels principals organismes de recerca internacionals, aprofitant el poder d’intercanvi d’informació que dóna actualment Internet. Comentarem així el que es coneix actualment sobre la localització, magnitud, mecanisme de falla, desplaçaments, etc. També mostrarem les senyals sísmiques enregistrades a casa nostra i comentarem les diverses fases sísmiques que hi podem observar.
LLOC: Aula Magna de la Facultat de Geologia

17/03/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: J.-R. de Dreuzy
TÍTOL: Spreading and mixing under temporally fluctuating flow conditions
DESCRIPCIÓN: Temporal fluctuations are known to be essential for transverse dispersion. Without them, transverse dispersion remains small even in the presence of strong permeability variability. Because they modify the solute velocity organization, fluctuations may modify the fundamental transport mechanisms.
On one hand, fluctuations break some of the long-range velocity correlations created by the heterogeneity. On the other hand, they enhance the velocity variability especially in the directions orthogonal to the main flow. As a result of the re-organization of the solute velocity, the longitudinal dispersion is reduced while the transverse dispersion is enhanced. Some of the longitudinal dispersion is transferred to the transverse dispersion.
Against all odds, temporal fluctuations enhance mixing only for point-source injection conditions. The enhanced mixing comes from the additional transverse dispersion. The solute plume mixes up on its sides. Internally the sole effective mixing mechanism remains diffusion.
LLOC: Edufucu D2, Aula CIHS

24/03/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Anna Russian
TÍTOL: Large scale behaviour of flow in heterogeneous media
DESCRIPCIÓ: Spatial heterogeneity of hydraulic conductivity can lead to anomalous behaviour in the pressure response to hydraulic stimulation. Traditionally the approach is to characterize flow and transport problem in terms of effective parameters, as effective hydraulic conductivity (for flow) and effective dispersivity (for transport). Nevertheless this large scale description is not sufficient to model many observable anomalous flow and transport phenomena (e.g., anomalous pressure responses, tailing of breakthrough curves, non-Fickian spatial contaminant distributions). The large scale flow and transport equations are different from their local scale counterparts. We focus on large scale description of the flow problem. The classical interpretation framework of Theis, based on a homogeneous bi-dimensional equivalent medium, which implicitly assumes scale independence, is well known, but cannot describe anomalous pressure behaviours and in particular the sub-diffusive trends of drawdowns observed in nature. Nowadays anomalous drawdowns are well modeled by fractional [Barker, 1988; Acuna and Yortsos, 1995] and multi-fractional [Dreuzy, 2004; Lods et Gouze, 2008] flow models. In order to obtain an alternative explanation of this anomalous behaviours we considered a double permeability model. The model is constituted by two layers characterized by different hydraulic parameters, which constitute the mobile and immobile zone. Unlike the Barenblatt model [1966], which assumes quasi-steady state pressure distribution in the mobile and immobile zone, we choose a non-equilibrium approach of kinetic pressure exchange between mobile and immobile zones. We obtain a temporally non-local governing equation for the hydraulic head. With this doubleporosity model and its related memory function we can explain a sub-diffusive behaviour under particular conditions, which are typically satisfied in a fractured medium. Therefore, we increase the heterogeneity of the model and we consider a multi-rate model: from the simplest two layers geometry we take into account a model characterized by multiple different immobile regions. Each immobile region is characterized by a different characteristic time and spatial heterogeneity is modeled by a distribution of characteristic times.With this model, we find out that considering a truncated power law distribution of the characteristic times, we can explain anomalous sub-diffusive behaviours.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

03/02/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Jorge Jodar
TÍTOL: Irrigation enhances precipitation at the mountains downwind
DESCRIPCIÓ: Atmospheric circulation models predict an irrigation-rainfall feedback. However, actual field evidences for local evaporation recycling (moisture feedback) are weak.
We present strong field evidence for an increase in rainfall at the mountains located downwind of irrigated zones. We chose two regions, located in semiarid southern Spain, where irrigation started at a well defined date, and we analyzed rainfall statistics before and after the beginning of irrigation.
Analyzed statistics include the variation of (1) mean rainfall ΔP, (2) ratio of monthly precipitation to annual precipitation Δr, and (3) number of months with noticeable rainfall episodes ΔPmin after a shifting from unirrigated to irrigated conditions. All of them show statistically significant increases. ΔP and Δr show larger and more statistically significant variations in June and July than in August. They also tend to increase with the annual volume of water applied in the neighbouring upwind irrigation lands. Increases in ΔPmin are statistically significant during the whole summer. That is, the number of noticeable rainfall events displays a relevant increase after irrigation. In fact, it is this number, rather than sporadic large rainfall episodes what makes the summers wetter. The increase in rainfall, while statistically significant, is distributed over a broad region, so that it is of little relevance from a water resources perspective, although it may enhance vegetation yield.
LLOC: Edifici D2, Aula 211

27/01/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Estanislao Pujades
TÍTOL: Caracterització hidràulica de pantalles a excavacions lineals
DESCRIPCIÓ:

Un dels mètodes utilitzats per a la construcció de túnels és l'excavació entre pantalles. Les pantalles tenen dos funcions principals que són: permetre treballar entre parets verticals (reduint l'espai ocupat) i minimitzar el bombeig per treballar en condicions seques. Defectes de construcció on les pantalles poden donar lloc a inestabilitats al fons de l'excavació i/o l'entrada de material a l'excavació des del darrera. Tot i que existeixen mètodes geofísics per conèixer l'estat de les pantalles, aquests no són sempre efectius, a més, el instrumental necessari pocs cops no es veu afectat per les tasques que es realitzen al lloc de treball.
Prèviament a l'excavació es realitza un bombeig a l'interior del recinte, tenint en compte que el comportament del flux durant el bombeig depèn directament de l'estat de les pantalles, s'ha desenvolupat una metodologia que ens permet:


 • Conèixer si es tracta de pantalles homogènies amb un gran valor de transmissivitat (la qual cosa indica que els defectes estan, més o menys, ben distribuïts) o si es tracta de pantalles amb defectes puntuals.
 • Conèixer la transmissivitat efectiva de les pantalles (pantalles homogènies) o caracteritzar (situació i grandària) els defectes puntuals.

La metodologia està basada en la identificació dels temps en els quals el flux varia el seu comportament i s'ha aplicat per resoldre un cas real, on s'ha pogut identificar l'estat real de les pantalles.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

07-10/09/2011: XXXI Reunió de la Societat Espanyola de Mineralogia

DESCRIPCIÓ: La XXXI Reunió de la SEM es celebrarà del 7 al 10 de setembre del 2011 a Barcelona. Estarà organitzada per la SEM, en col.laboració amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
El dia 7 de setembre tindrà lloc un seminari d'un dia de durada sobre "Nanoparticles in the Environment". El seminari mantindrà el seu caràcter formatiu tradicional i en ell, a través de lliçons magistrals impartides per científics especialistes, es buscarà donar una visió de la importància de les nanopartícules en els sistemes naturals, tot contemplant-hi no només les nous desenvolupaments conceptuals sinó també els metodològics en el seu estudi. El nostre objectiu és obrir noves perspectives i idees especialment als investigadors joves.
Les sessions científiques es desenvoluparan els dies 8 i 9 de setembre. Es podran presentar ponències de tots els camps de la Mineralogia, Petrologia i Geoquímica, i contaran amb la presència d'investigadors de prestigi internacional que impartiran conferències convidades sobre temes d'interès general. La nostra intenció és aconseguir que les sessions científiques tinguin una alta qualitat i es converteixin en fòrums de debat i intercanvi d'idees, així com inici de noves col.laboracions.
El dia 10 de setembre tindrà lloc una excursió al diapir de sal de Cardona.
LLOC: Institut Jaume Almera/Fac. Geologia UB
PÀGINA WEB

07/02/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Daniel Lester
TÍTOL: Lagrangian chaos in porous media
DESCRIPCIÓ: L'equació d'advecció pel moviment d'una magnitud escalar passiva a un fluid incompressible forma un sistema dinàmic conservador que pot admetre el caos Hamiltonià. El flux incompresible en dominis topològics simples pot generar, per si mateix, un caos Lagrangià, on les trajectòries de partícula formen un desgavell caòtic, que porta a la creació d'estructures a petita escala on la distribució espacial d'una magnitud escalar. Aquest fenomen té un origen cinemàtic i per tant pot produir-se a una gran varietat de règims dinàmics que van del Stokesià al flux turbulent. En el cas de les magnituds escalars difuses, l'índex de dissipació que resulta del caos Lagrangià pot ser diversos ordres de magnitud major que la difusivitat subjacent, como passa amb la super-difusió en fluxos turbulents. Aquest seminari es concentrarà en l'aplicació d'aquestes idees als fluxos en dominis topològics complexos, com són els medis porosos, que afecten de manera significativa als mecanismes que regeixen la dispersió hidrodinàmica macroscòpica i controlen la dinàmica Lagrangiana en el flux de Darcy amb aplicacions tant per a la promoció como per a la supressió del transport macroscòpic. Es discutiran futures solucions que inclouen les implicacions estadístiques de la conductivitat hidràulica a la dinàmica Lagrangiana.
LLOC: Edufucu D2, Aula 212

03/01/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Maria Pool
TÍTOL: A correction to Ghyben-Herzberg approximation of the freshwater-saltwater interface
DESCRIPCIÓN: Just over a century ago, Ghyben (1888) and Herzberg (1901) found independently that the depth to saltwater below sea level in wells is approximately equal to 40h, where h is freshwater head above sea level. This equation has been broadly used to study sea water intrusion and water management schemes aimed at preventing salinization of coastal wells. Unfortunately, this approximation implicitly assumes that saltwater remains static, which is not true. Saltwater also flows, which causes seawater to recede. We use numerical methods to examine the effect of this assumption and to seek a correction. Specifically, we analyze the validity of Strack (WRR, 1976) evaluation of the maximum flow rate that can be pumped without salinization. We find that this evaluation is somewhat pessimistic and that the error depends basically on transverse dispersivity and aquifer thickness. We find a simple correction that renders Strack equation still valid. As it turns out, this approximation also reproduces quite accurately the penetration of the most saline portion of the freshwater-seawater interface.
LLOC: D2-CIHS

17/02/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Daniele Pedretti
TÍTOL: Managing surface artificial recharge facilities under uncertainty
DESCRIPCIÓ: Surface infiltration ponds (SP) are a popular approach to managed aquifer recharge in arid and semi-arid regions. Due to soil heterogeneity and complex pore-clogging processes, the evaluation of the reduction in time of local and spatial-averaged infiltration capacity is uncertain. To manage (for instance, maintain) the SP, one should account for the risk of taking decisions. We present the results of a probabilistic analysis where the engineering risk (efficiency and relative probability of failure) is evaluated for different types of maintenance activity, and for different soil configurations. We show that geostatistics can be coupled with physical models in order to estimate the spatial distribution of typical clogging model parameters. Moreover, the tradeoffs between performing deeper (and more expensive) maintenance with low frequency and performing lighter (and cheaper) maintenance with higher frequency are extremely site-specific and must be made under uncertainty inherent in siting, construction, and operation of the SP.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

02/06/2011: III Jornada Tècnica d'usuaris de CODE_BRIGHT

DESCRIPCIÓ

El Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organitza la III Jornada Tècnica d'usuaris de CODE_BRIGHT que tindrà lloc el 2 de Juny del 2011.
El CODE_BRIGHT és un codi d'ús general per l'anàlisi tridimensional de fenòmens termo-hidro-mecànics (THM) acoblats en medis geològics (inclosos el transport conservador de materials químics). Els camps d'aplicació cobreixen l'enginyeria geomedioambiental (sistemes de protecció multi-barrera, esquemes d'abocament de residus radioactius, revestiments d'argila, flux bifàsic liquid/gas, interacció sòl-atmosfera) i enginyeria geotècnica (terraplens, preses de terra, sòls expansius i col.lapsables, paviments, túnels).
La jornada té com a objectiu apropar a científics i enginyers amb historials diferents durant un dia perquè comparteixin les seves experiències i promoure iniciatives conjuntes. La jornada tractarà els següents temes:

 

 • Aplicacions estàndard
 • Nous desenvolupaments en les aplicacions avançades
 • Desenvolupaments futurs

LLOC
: Edifici C1, Sala d'Actes del CIMNE
DESCARREGAR PROGRAMA

14/04/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Nicolás Iturra
TÍTOL: Captura d'ions traça mitjançant la dilució d'ions majoritaris, primers experiments amb resines d'intercanvi catiònic
DESCRIPCIÓ: S'ha modelat numèricament un cas d'intercanvi catiònic: una parella de cations, un majoritari i un altre traça en solució, més una superfície d'intercanvi fixa i constant. S'ha observat que quan el sistema es sotmet només a una dilució del catió majoritari, durant el període transient, es produeix una captura del catió traça. Aquesta captura de cations a la resina, provoca una disminució de la concentració traça imposada. Es proposa que aquesta captura sigui un requisit per a mantenir l'equilibri elèctric de la resina i el balanç de masses en la relació d'intercanvi.

Aquest sistema simplificat ha estat reproduït experimentalment al laboratori amb bons resultats, mitjançant l'ús de Na+ i H+ com a cations majoritari i traça, i l'ús d'una resina sintètica comercial.
S'ha modelat numèricament un aigua subterrània contaminada amb Cadmi, on el sistema inclou: X-Cd, X-Mg, X-K, X-Ca, X-Na. Els primers resultats segueixen la línia del sistema simplificat inicial, i s'està dissenyant la seva reproducció experimental.
Un dels objectius de la investigació, és desenvolupar una metodologia alternativa de tractament d'ions traça indesitjats, mitjançant dilució i ús de resines d'intercanvi. El rang d'aigües possibles de tractar amb aquesta metodologia és encara desconegut.

LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

05/05/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Manuel Caraballo (Universitat de Huelva)
TÍTOL: Desenvolupament i implementació d'un sistema de tractament passiu en drenatges àcids de mina amb elevada concentració metàl.lica, Mina Esperanza (SO, Espanya)
DESCRIPCIÓ: La intensa i prolongada activitat minera a la Faixa Pirítica Ibèrica, ha generat aigües àcides de mina (AMD), caracteritzades per una elevada concentració en metalls tòxics i sulfats així com baixos valors de pH. La descontaminació d'aquest AMD s'ha tornat de vital importància no només per a la millora ambiental inherent a aquestes actuacions sinó també per a la obtenció de noves fonts d'aigua apropiades pel seu ús en regadiu. Amb aquesta fi s'han desenvolupat diverses experiències de camp, a escala pilot i real amb sistemes de tractament passiu que permetin obtenir la total descontaminació de certes aportacions d'AMD. Entre elles es troba l'experiència portada a terme en el sistema de tractament passiu a escala real de Mina Esperanza, el qual serà el centre d'atenció d'aquesta xerrada. Aquest sistema va aconseguir assolir una elevada retirada metàl·lica de les aigües després de 20 mesos de funcionament en els quals va tractar de manera ininterrompuda un cabal de 46 m3/dia. Al, As, Cd, Cr, Cu, Ti i V foren retirats completament durant la pràctica totalitat de l'experiment mentre que pel Fe es va assolir una retirada que oscil·là entre 170 i 620 mg/L. Els coneixements extrets en l'estudi d'aquest sistema possibilitaran la futura implementació de sistemes de tractament passius capaços d'assolir la total descontaminació de l'AMD generat en certes subconques de l'Odiel, tot oferint la possibilitat de retornar novament a les condicions ambientals de qualitat existents abans de la implantació de l'activitat minera així com oferir a la població noves fonts d'aigua disponibles per a ser usada en regadius.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

27/04/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Dr. Boris Amusin (S. Petersburg – Russia / USA)
TÍTOL: Design of underground construction
LLOC: Edifici D2, Aula 202

28/04/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Maarten  W. Saaltink
TÍTOL: Comparison of two numerical methods for RMRMT (Reactive Multi Rate Mass Transfer)
DESCRIPCIÓ: Two numerical method are presented for calculating MRMT (Multi Rate Mass Transfer) with chemical reactions. One uses finite differences (or a linear scheme) for time discretization of mass balance equation for components in an immobile zone. The other uses an exponential scheme. Comparison of the two methods shows that the exponential scheme can give big errors, because it does not conserve mass balance.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

19/05/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Jordi Cama
TÍTOL: Are fish bones useful to remediate contaminated acidic water?
DESCRIPCIÓ: The capacity of an hydroxylapatite obtained from fish bone to form phosphate-metal compounds as dissolves makes it to be a low cost candidate to make up permeable reactive barriers, which are designed for remediation of metal contaminated soils and groundwaters. We investigate the reactivity of the hydroxylapatite to evaluate its adequacy for acidic water decontamination.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

20/05/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Dr. L. Hoyos (University of Texas, USA)
TÍTOL: Constitutive modeling of unsaturated soils using a refined true triaxial cell
LLOC: Edifici D2, Aula 212

02/06/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Satish Kumar Guddati
TÍTOL: Architecture based dissolution model for NAPLs in the aquifers
DESCRIPCIÓ: NAPLs are one of the major subsurface contaminants which exist as a separate phase in the soil and cause a long lasting pollution to the aquifers. Various remediation methods exist for the remediation of these soils contaminated by the NAPLs, but none of them have proved to be completely efficient because of the complexity of the NAPL distribution in the subsurface both based on the properties of the soil and that of the NAPL itself. As the remediation processes are not sufficient, a necessity for the study of the dissolution of these NAPLs has been raised to study the impact of a contaminated source zone. There are also various dissolution models to study these NAPLs’ dissolution in the aquifers but they lack the inclusion of the complex distribution /architecture of the NAPLs in the aquifers which has a major impact on the dissolution process. The main aim of this work is to develop a new dissolution model for NAPLs in the aquifers based on the time varying NAPL architecture and distribution in the source zone. Generally, NAPL is distributed in the form of blobs of different shape. Here, we derive an effective dissolution coefficient assuming that the NAPL is distributed in the form of blobs of different effective radii and varying shape factors introduced in this model.
LLOC: Edifici D2, Aula 304

09/06/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Katrien de Pourcq
TÍTOL: Disseny i caracterització hidràulica d'una barrera reactiva permeable per a la retenció de Cesi-137 en la normalització del Centre de Recuperació d'Inerts (CRI) a les Maresmes de Mendaña (Huelva)
DESCRIPCIÓ: Degut a la fusió accidental d'una font de 137Cs en una instal.lació siderúrgica, s'abocà material contaminat a la basa nº. 9 del Centre de Recuperació d'Inerts (CRI-9), situat a les maresmes de Mendaña (Huelva). Conseqüentment, s'executà un pla de normalització del CRI-9 segons el qual es retirà la pols contaminada amb taxa de dosi superior als 100 mSv/h i es traslladà al Centre d'Emmagatzematge de Residus de Mitja i Baixa Activitat d'El Cabril, a Córdoba. La resta de material menys contaminat es troba actualment al CRI-9.
El condicionament in situ de les parts més contaminades, consistí a cobrir-les amb una capa d'argila de 1,5 m de gruix per a disminuir l'entrada d'aigua. Des d'aleshores s'inicià un pla de vigilància radiològic de la zona. Durant les darreres actuacions s'observaren dues zones de filtració d'aigua d'escorrentia a zones molt localitzades de la basa. Es per això que fou necessari la realització d'un nou pla de remediació que evites la sortida de 137Cs a l'exterior. El nou pla inclou una major caracterització de la zona i la col.locació d'una barrera permeable reactiva que retingui el 137Cs que pugui migrar amb les aigües subterrànies.
En aquest seminari es presentarà el disseny de la barrera reactiva permeable i els assaigs realitzats al camp per a la caracterització hidràulica de la barrera.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

23/06/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Víctor Vilarrasa
TÍTOL: Hydrochemical characterization for site selection in CO2 permanent storage in deep saline formations
DESCRIPCIÓ: Hydromechanical coupled processes related to fluid injection, such as ground uplift, induced microseismicity and fault reactivation, are relevant for carbon capture and sequestration. Hydromechanical properties are usually determined at metric scale, but their value at the field scale may differ orders of magnitude from lab or logging measurements. To address this shortcoming, we propose a hydromechanical characterization test to estimate the hydromechanical properties of the aquifer and caprock at the field scale. We obtain curves for overpressure and vertical displacement as a function of the volumetric strain term obtained from a dimensional analysis of the hydromechanical equations. We can then estimate the values of the Young’s modulus and the Poisson ratio of the aquifer and the caprock by introducing the field measurements in these plots. Hydraulic parameters can be determined from the interpretation of the fluid pressure evolution in the aquifer. Reverse-water level fluctuations are observed, i.e. fluid pressure drops in the caprock as a result of the induced deformation that undergoes the aquifer-caprock system when injecting in the aquifer. Induced microseismicity is likely to occur in favorably oriented fractures. The onset of microseismicity in the caprock limits the maximum sustainable injection pressure.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

26/05/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Ester Torres
TÍTOL: Sediment diagenesis modeling in an Acid Mine Drainage contaminated reservoir
DESCRIPCIÓ: The Sancho water reservoir is located in the Odiel Basin, Huelva (SW Spain) in the Iberian Pyrite Belt. The Basin has been mined intensively during the last century. While the mines are now abandoned, the Basin is still heavily contaminated by acid mine drainage (AMD).

The reservoir has a pH of ~4, with high SO4 (200 ppm) and heavy metal concentrations in the water column. A monomictic behaviour forces the reservoir to mix in winter, which oxigenates the bottom waters. Solid and aqueous phases analyses show that the sediment acts as a sink of trace elements (e.g., As, Cd, Pb) during oxic conditions and as a source for them during anoxic conditions at the bottom.
Quantitative transport-reaction modelling of sediment diagenesis has been performed by improving on the apporoach outlined in Couture et al [1]. The model has been modified by including: FeCO3 as a new phase, pH and porosity functions with depth, and two organic matter (OM) pools. Due to the monomictic behaviour of the reservoir non-steady-state boundary conditions were imposed as a function of time for O2 , as an error function, and for the Fe(OH)3(s) flux, because of its dependence on the O2 concentration.
The Fe(OH)3(s) and SO4 are reduced in the upper few cm, releasing Fe2+ and H2S which precipitate as FeS and pyrite. Excess of Fe2+ precipitates as FeCO3. Under anoxic conditions solute concentrations on sediment pore water increase due to the absence of oxygen. Owing to the time-dependent O2 function implemented in the model, we obtain a periodic response for the years simulated which allow us to reproduce the complex features of the measured sedimentary profiles.

[1] Couture et al. (2010) Env. Sc. Tech. 1;44(1), 197-203

LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

16/06/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Insa Neuweiler (Universitat de Hannover)
TÍTOL: Estimation of effective parameters for unsaturated flow using error models
DESCRIPCIÓN: One of the problems when modeling water fluxes in the unsaturated zone is to estimate the model parameters from observations. Due to heterogeneities of the soil, these parameters depend on length scale. Especially for flow models with large domain sizes it is often required to represent soil structure as simple as possible. This means that heterogeneous structures with strong effects on the flow behavior may become incorporated in larger homogeneous grids, requiring that a model is set up in such a way that the impact of the structure on averaged variables is still represented. While the use of the Richards model to describe averaged water content is often debated, there are a number of flow problems where it can be considered a reasonable approach to use it. If the small scale details or sufficient information about the soil structure is known, the effective model parameters could for be well predicted for such problems.
However, in reality one often has to estimate such model parameters based on very incomplete knowledge and in particular based on a limited number of observations that are taken on a much smaller length scale than the modeling length scale. This problem is illustrated with three virtual reality and one real multi step outflow experiments using sand columns with different strongly heterogeneous soil structures. A homogeneous model is then used to model the water flow in the columns. Effective model parameters are estimated based on local measurements using Markov Chain Monte Carlo methods. With these examples it is illustrated how inconsistent a calibration can be if measurements used for the calibration do not cover a representative volume of the structure.
Different external error models for the observations that allow for a calibration that acknowledge soil structure are then used for the same examples. The three error models used are all variable in space but constant in time and the difference between them is the amount of prior information required about the soil structure, ranging from only an idea about percentages of materials to a fairly good idea of the full subsurface structure. The results indicate that the use of an error model can increase the consistency of the resulting model parameters. If a fair estimate of the soil structure is available, the result is at its best, with fairly short calibration times and consistent result independent of where the measurements are taken. If no additional information is available the results can still be improving, but the cost is a large increase in calibration time to reach a convergence of the calibration.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

07/07/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Meritxell Gran
TÍTOL: Model de simulació numèrica per a la cobertura pilot d'"El Cabril"
DESCRIPCIÓ: "El Cabril" és el centre d'emmagatzematge de residus radioactius de mitjana, baixa i molt baixa activitat d'Espanya. Aquest centre està situat a Còrdoba i està administrat per ENRESA. La cobertura és un assaig pilot format per dues cobertures multicapa construït en el mateix centre d'emmagatzematge, però sense cobrir les cel.les que contenen els residus. L'objectiu d'aquesta cobertura és estudiar els fluxos d'aigua i calor a l'interior de les capes per avaluar l'efectivitat de les diferents combinacions de capes de materials i ajudar a definir el disseny final que acabarà cobrint els residus. La cobertura final haurà de garantir que durant 300 anys no es produeixen entrades d'aigua, en fase líquida o vapor, ni de cap vegetal o animal, que pugui posar en perill l'aïllament dels residus.
Per a estudiar el funcionament de la cobertura s'està realitzant la interpretació de les dades recollides pel sistema de monitorització i, a la vegada, s'està treballant en models de simulació numèrica. En aquest seminari ens centrarem en els models en els quals actualment s'està treballant. Aquests models simulen, en una i dues dimensions, el fluix multifàsic no isoterm fent servir el codi CodeBright. Es mostraran les principals característiques de cadascun (geometria, malla, materials, condicions inicials i de contorn) i es compararan els primers resultats obtinguts amb cadascun.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

15/09/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Marco Barhona
TÍTOL: Kernel regression for image processing as a tool for facies reconstruction
DESCRIPCIÓ: Facies delineation, understood as the separation of geological units with distinct intrinsic characteristics (i.e. grain size, hydraulic conductivity, mineralogical composition, etc.) is a major challenge for scientists, technicians, and stake holders, among others, when just a few scattered pieces of information are available. Several studies have tried to find a method to achieve this task. The best result, so far, has been reached using a determinist method known as Nearest-Neighbor Classification (NNC), a simple model that outperformed other more complex methodologies (e.g. support vector machine and indicator kriging).
We present the results obtained for facies delineation when using a data-adapted kernel regression originally created for image processing and reconstruction. This kernel proved to be an efficient regression method for restoration and enhancement of noisy and possibly irregularly sampled images.
Making an analogy between image reconstruction (from irregularly sampled data) and facies delineation (when scattered sampling points exist), we investigate the performance of this non-parametric methodology, considering a different approach to that for what it was originally created, and usually with far less information available for the delineation (reconstruction).
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

29/09/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Gonzalo Sapriza
TÍTOL: Simulación geostadística de campos de precipitación condicionada a patrones de circulación atmosférica
DESCRIPCIÓ: Existe un gran número de modelos de circulación atmosférica general que simulan la evolución del clima actual y futuro. Es de gran interés, poder utilizar los resultados de estos modelos, como variables de entrada (precipitación, temperatura, etc.) en los modelos hidrogeológicos a escala de cuenca y así evaluar los efectos del cambio climático. Sin embargo, la escala de resolución espacial (100x100km) y el sesgo que presentan, hacen que sea necesario aplicar técnicas que permitan reducir a la escala necesaria (downscaling) de los modelos hidrológicos y evitar a su vez el sesgo que presentan. Existen un gran número de técnicas de tipo estadísticas para realizar downscaling de campos de precipitación y como relacionar el downscaling de precipitaciones con patrones de circulación atmosférica (ACP). Se presenta una nueva metodología de downscaling estadístico para obtener campos de precipitación mediante un enfoque geostadístico. Las hipótesis del modelo son: (1) que la función de distribución acumulada de probabilidad (CDF) de los días de precipitación es invariante para cada ACP y (2) la estructura de correlación espacial de la precipitación también es invariante para cada ACP. Se considera de forma explícita la estructura de correlación espacial de la precipitación, a partir de la estimación del variograma de la precipitación, condicionado a ACP. Con los variogramas obtenidos, se simulan los campos de precipitación mediante simulación secuencial, con la opción a condicionar a medidas puntuales (periodo de control) o no condicionada (clima futuro). La secuencia de días húmedos y secos se modela mediante un proceso estocástico con una cadena de Markov no homogénea. Los campos de precipitación obtenidos para el periodo de control presentan un buen ajuste estacional. Sin embargo, no representan del todo las condiciones de persistencia de periodos húmedos y secos.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

05/10/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Andreas Englert (Ruhr-University Bochum)
TÍTOL: Experimental upscaling of flow and transport in porous media
DESCRIPCIÓ: While the physics of mixing and reaction is well understood at the pore scale, the quantification of these processes at the scales relevant for applications is highly challenging. The inability to sample all the subsurface spatial heterogeneity implies that the processes involved need to be averaged. The loss of information induced by this procedure causes anomalous behaviors of the upscaled dispersion and reaction rates. As mathematical and numerical upscaling of such processes is challenging and such upscaling procedures need to be verified to become useful for proper transport prediction, the project here focuses on experimental laboratory scale upscaling of flow and transport.
In a first study we examined the potential of laboratory sandbox experiments and studied in detail the impact of the injection near field on the larger scale transport process. Thereto we filled a sandbox with sediments, which were characterized for hydraulic conductivity prior to filling. The latter was then accomplished in such way that different source zone release conditions were arranged by modifying the hydraulic conductivity of injection near-field, while the surrounding hydraulic conductivity field remained unchanged. The experiments in this first sandbox model gave us confidence in laboratory sandbox models and showed that source zone release conditions are of importance for plume development. In detail, we found that source zone release conditions affect the first and second temporal moments, corresponding to the mean arrival time and the spreading of breakthrough curves and the spatial spreading of solute plumes in both the longitudinal and the transverse direction. We further found that in future experiments monitoring of the injection function and subsequent consideration of the measured injection function in the analysis of breakthrough curves might be beneficial for proper parameter estimation.
In a second study we examined flow and transport in cube shaped sediment samples before and after freezing. Thereto we developed a cube shaped experimental setup, which allows for fill of sediment, performance of flow and transport experiments, freezing of the entire apparatus and withdrawal of a frozen sediment cube from the apparatus. This is an ongoing study. However, first results suggest that the apparatus works and there are only small changes in flow and transport parameters pre- and post- freezing. This is promising for the following experiments. In future studies the frozen sediment cubes will be utilized to arrange heterogeneous sediment formations in sandboxes. Thereto development of an apparatus is ongoing, which will allow to utilize the well explored frozen sediment cubes from experiments in the cube shaped experimental setup. Such experiments will allow experimental upscaling from the dm- to m-scale of the following processes: flow, conservative transport, reactive transport, reactive transport including feedbacks (precipitation and dissolving).
LLOC: Edifici D2. Aula CIHS

20/10/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Maria García Ríos
TÍTOL: Efecto del CO2 disuelto en la reactividad de la roca almacén y la roca sello en Hontomín
DESCRIPCIÓ: A pilot plan for the injection of CO2 into a geological reservoir is currently under development in Hontomín, Spain. The reservoir rocks are fractured limestones and dolostones, and the caprocks (seal) are mostly marls (carbonate+clay). We propose an experimental study of the interactions between CO2-rich aqueous solutions and the minerals and rocks of the reservoir and seal. The dissolution kinetics of calcite, dolomite, kaolinite and illite has been studied for a range of pH and atmospheric pCO2 conditions. The effect of coupled dissolution-precipitation reactions (gypsum precipitating onto dissolving calcite/dolomite, dolomite precipitating onto dissolving calcite) has been also addressed. The dependence of dissolution rates on the precipitation of the secondary phases forming surface coatings will be quantified (core shrinking model) and incorporated into the kinetic rate laws. At the moment, column experiments with crushed seal rocks are being performed to study the effect of mineral reactions on porosity, permeability and fluid flow. Column experiments at subcritical pCO2 have been performed at ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Universidade da Coruña) to study variations in the hydrodynamic and hidrogeochemical properties of the Hontomin vuggy limestone.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

28/10/2011: Seminari de Recerca

AUTOR: Erich Bauer (Institute of Applied Mechanics, Graz University of Technology, Graz, Austria)
TÍTOL: Is the solid hardness an appropriate key parameter for modelling of rheological properties of weathered and moisture sensitive coarse-grained rockfill materials?
DESCRIPCIÓ: Rockfill materials are usually different from soil regarding of particle size, particle contacts and their rheological behaviour. For coarse-grained particles under stress the forces at the contact areas are much higher than in a well graded granular material. Consequently grain abrasion and grain crushing caused by the plastification of contact zones and the progressive development of micro-cracks are usually more pronounced in rockfills. Time dependent deformations depend on the mineralogical composition of the solid material of the grains, the degree of weathering, the moisture content and the sensitivity of grain breakage caused by stress corrosion of contact zones under high pressure. For weathered rockfill materials the degree of geological disintegration caused by chemical weathering or by the intensity and the orientation of micro-cracks has a significant influence on the solid hardness and as a consequence on the resistance to compaction and shearing, which leads to phenomena such as rockfill creep and collapse.
The focus of the lecture is on modelling the mechanical behaviour of weathered and moisture sensitive rockfill materials using a continuum approach. In this context a so-called solid hardness is proposed to define the state of weathering. For the degradation of the granular hardness an evolution equation for the compaction behaviour under isotropic compression is considered. To model more general stress paths the concept of the solid hardness is embedded into the framework of hypoplasticity in a consistent manner. The performance of the model is evaluated by comparing numerical simulations with isotropic and deviatoric creep experiments obtained from water sensitive rockfill materials.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

03/11/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Francesca de Gaspari
TÍTOL: Cheproo++: a modeling tool to deal with complex reactive transport problems
DESCRIPCIÓ: Reactive transport modeling is an essential tool for the study of coupled physical, chemical and biological processes in Earth systems. Appropriate designed models can describe interactions of the competing processes at different space and time scales, and therefore, are critical to connect the advances in each field of research, even when they don’t pertain to the same type of problem (flow, transport, chemical, biological, mechanical problems for example).
To contribute to reactive transport modeling advances, a new code, capable of dealing with many types of complex geochemical problems, is being developed. The work of Bea et al. (2009) is the starting point of this project. He developed an Object-Oriented (OO) code to deal with geochemical processes (Cheproo). Due to some limitations of structure though, it was decided to change program language and develop a more user-friendly tool.
We will see that the code that is currently being developed (Cheproo++) is conceived as a portable library that can be easily coupled to different codes (e.g. conservative transport simulator), or used standalone, and modified without too much difficulty thanks to its OO modularity.
LLOC: Edifici D2, Aula 001

17/11/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Luit Jan Slooten
TÍTOL: Proost: how to use it, why to use it and how to expand it
DESCRIPCIÓ: Proost is a software framework for the simulation of flow and transport processes in porous media. The first part of this seminar will give an overview of how and why to use Proost and discuss the latest developments (such as Newton Rhapson solving, 3 dimensional meshes, the local equations class, and the import of transin files). In the second part of the seminar the pro's and cons of working in c++ will be discussed by comparing proost to its Fortran-based predecessor Prosit. It will be shown with examples how the c++ implementation of object orientation can be used to achieve lower coupling than with fortran modules. Then it will be shown how this turns out in practice in proost, and it will be discussed how "tightly" proost is coupled. It will be discussed which parts of proost can be easily expanded and which parts are more difficult to expand. Finally, some future applications of proost to multiphase flow problems will be discussed.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

24/11/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Felipe P.J. de Barros
TÍTOL: Statistical characterization of block-effective macrodispersion tensors in porous media
DESCRIPCIÓ: The concept of block-effective macrodispersion distinguishes the classical macrodispersion theory from the dispersion captured directly on the numerical grid. It allows flexibility in numerical grid design without neglecting the dispersive action of the un-modeled variability. This is an appealing approach since it is common to discretize the flow domain into relatively large grid blocks in order to meet with practical constraints. Therefore, macrodispersion tensors need to account for the high-frequency variability that is filtered out by homogenization at the sub-grid scale. In addition, one needs to incorporate the uncertainty in the dispersive flux for transport under non-ergodic conditions. In this talk, I will address issues related to these two challenges by modelling the block-effective macrodispersion tensor as a random space function ℳij. This modeling approach allows quantifying statistically the dispersion tensor while keeping the dependence of ℳij on the spatial variability of the conductivity field, on the contaminant source size, on the travel time and on the grid-block scale. For an ergodic contaminant injection source, a statistically uniform conductivity field and very large grid blocks, ℳij is equal to the macrodispersion coefficients proposed by Dagan (J. Fluid Mech., 1984) with zero variance. For an ergodic source and non-uniform conductivity field with a finite-size grid block, ℳij approaches the model proposed by Rubin et al. (J. Fluid Mech., 1999). In both cases, ℳij is defined by its mean value with zero variance. ℳij is subject to uncertainty when the source is non-ergodic and when the grid block is defined by a finite scale. When the grid-block scale approaches zero, which means that the spatial variability is captured completely on the numerical grid, ℳij approaches zero with zero variance. In addition, a complete statistical characterization of ℳij is provided by invoking the concept of minimum relative entropy, thus providing upper bounds on the uncertainty associated with ℳij.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

01/12/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Tobias Roetting
TÍTOL: Experimentos de laboratorio sobre cambio de los parámetros de transporte multifase con la disolución: primeros resultados
DESCRIPCIÓ: En los modelos de flujo multifase (salmuera, CO2 supercrítico y/o CO2 gas)hay que especificar los parámetros de transporte, y cómo cambian cuando se disuelven o precipitan minerales: Porosidad y permeabilidad saturada,permeabilidad relativa (no saturada), distribución de tamaños de poro, coeficiente de difusión.
Hasta el momento no se están midiendo en conjunto sobre la misma muestra. Se están realizando ensayos de laboratorio para medir sobre los mismos testigos la permeabilidad saturada, el coeficiente de difusión, la curva de retención y la densidad (para deducir la porosidad). En este seminario se presentan los primeros resultados de los experimentos.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

15/12/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Josep Soler
TÍTOL: Reactive transport modeling of concrete-clay interaction: The Tournemire case
DESCRIPCIÓ: Concrete and cement paste were in contact with a clay-rich rock during 15 years in a borehole at the Tournemire Underground Rock Laboratory in France. Overcoring of the borehole and mineralogical analyses have shown a reduction of porosity at the interface due to the precipitation of ettringite, C-S-H/C-A-S-H and calcium carbonate.
Reactive transport modeling was performed using the CrunchFlow code. The results show sealing of porosity at the rock side of the interface (cm scale), together with some clay dissolution. The location of sealing is influenced by cation exchange. Inclusion of cation exchange results in sealing at the rock side of the interface. Without cation exchange, sealing is at the concrete side of the interface. Recent results confirm the sealing on the rock side of the interface and the increase in porosity on the concrete side (portlandite dissolution).
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

10/11/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Francesco Offeddu
TÍTOL: Carbonate dissolution and gypsum precipitation in acid solutions. Batch experiments and in situ Atomic Force Microscope observations
DESCRIPCIÓ: Acid Mine Drainage usually contains elevated concentrations of sulphate and metals (e.g., iron, aluminium, manganese ...etc.) due to oxidation of pyrite and other sulphides. Treatment of these waters consists of acid water neutralisation and precipitation of metal contaminants. A common passive system is the Anoxic Limestone Drainage (ALD) that consists of ditches filled by limestone gravel. Acid water circulates through it, dissolving limestone (e.g., calcite) and increasing pH. Hence, iron and aluminium are retained as hydroxides precipitates and sulphate as gypsum which tends to precipitate like a layer on the grain’s surface. When gypsum coats the grain surfaces prevents further calcite dissolution, impeding the treatment system to act as a barrier. Therefore, calcite dissolution and gypsum precipitation plays an important role in the efficiency and in the duration of the barriers.
To enhance our understanding of the role that the overall process of carbonate dissolution/gypsum precipitation plays on the ALD´s passivation, batch experiments and in situ Atomic Force Microscope (AFM) experiments were carried out, and preliminary results are presented.
After the seminar a presentation will be given of the CAPACE project (CApacitación y Protección Ambiental en el Cerro Eramón, Chalatenango – El Salvador). CAPACE involves the following organizations: CORDES foundation (El Salvador), Geologia Senza Frontiere Onlus (Italy), Ass. CIBELE (Italy) and Centro di Geo-tecnologie (University of Siena, Italy). The goal of the project is to generate a technical report on biodiversity (landscape ecology, flora and fauna) and quality data of water resources of the “Cerro Eramón” area (Chalatenango Province, NE El Salvador). The report will be presented to the Ministry of Environment and Natural Resources of El Salvador in order to request the insertion of this area in the network of The Natural Parks of the country.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

21/12/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Elena Abarca (Dep. of Civil and Environmental Engineering, MIT)
TÍTOL: Radium transport in a coastal aquifer
DESCRIPCIÓ: Radium and Radon isotopes have been widely used as environmental tracers to estimate groundwater discharge to the ocean (Moore, 1996). This methodology assumes Radium isotopes to be conservative in the coastal aquifers. However, because salinity strongly affects the adsorbed/dissolved distribution of Radium isotopes, shifting of fresh and saline groundwater flow through coastal aquifers can mobilize, concentrate and dilute Radium isotopes. Numerical modeling of transport of Radium isotopes in a coastal aquifer where the adsorption coefficient is a non-linear function of salinity appear to explain differences in Radium activities across different components of the coastal groundwater system that have been observed in several field studies. In particular, the model shows how seawater intrusion leads to an increase of Radium isotopes at the front of the interface and to a high release of Ra and Rn isotopes to the ocean. We contend that seawater intrusion is a plausible explanation for the high fluxes of Ra/Rn measured in coastal waters alternative to the large estimates of groundwater discharge proposed by previous studies.
LLOC: Edifici D2, Aula 304

21/12/2011: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Adrian D. Werner (School of the Environment, Flinders University)
TÍTOL: An experimental and numerical exploration of saltwater up-coning
DESCRIPCIÓ: The salinity of pumping wells in coastal zones is often controlled by saltwater up-coning - i.e. the rise of dense saltwater plumes induced by groundwater extraction. The optimal operation of coastal aquifer well fields requires an enhanced understanding of saltwater up-coning and the associated density-dependent flow and transport processes. In this study, we investigate the patterns of salt plume movements in the near-vicinity of a pumping well using two-dimensional sand tank experiments. A range of mixed convective settings (i.e. various density contrasts and pumping rates) are considered. Laboratory experimental results are compared to numerical simulations of the variably saturated, density dependent flow and transport processes to evaluate the key processes controlling up-coning in the laboratory setting. The laboratory and modelling results provided important new insights into saltwater up-coning. For example, the laboratory experiments produced a range of dispersive salt plumes that transitioned to non-dispersive plumes once saltwater reached the pumping well. The temporal transition in dispersiveness of the salt plume was an important process that was previously undocumented, but clearly influenced well salinities. Salinity plumes were single-peaked in three experiments where rates of pumping were highest and the saltwater-freshwater density contrasts were lowest; however a fourth experiment involving low pumping and high density contrast produced a double-peaked up-coning plume, also not reported in other up-coning studies. Numerical simulation revealed that density controls on the groundwater velocity field, non-linear boundary flow conditions and tracer adsorption were important processes in interpreting the laboratory observations.
LLOC: Edifici D2, Aula 304

15-16/12/2011: Curs Avançat

TÍTOL: Recàrrega artificial d'aquífers en el context d'una gestió sostenible dels recursos sota condicions climàtiques canviants: Aspectes quantitatius i qualitatius
LLOC: Edifici D2


subir.gif

Tesis doctorals

04/02/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Carlos Najarro
TÍTOL: Respuesta hidrogeológica post-sismo: Determinación de los parámetros hidráulicos del acuífero Maipo-Mapocho tras el terremoto de 2010 en Chile
DIRECTOR: Xavier Sánchez-Vila

27/01/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Fátima Ferreira Do Rosario
TÍTOL: El sistema acuífero cretácico multicapa de la cuenca amazónica
DIRECTORS: Gerson Cardoso i Emilio Custodio

27/01/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Anna Russian
TÍTOL: Modeling Seawater intrusion with focus on the effects of heterogeneity in flow and transport
DIRECTOR: Marco dentz
CODIRECTOR: Jesús Carrera

27/01/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Cristina Valhondo González
TÍTOL: Water resources quality imporvement during managed artificial recharge by enhancing redox zonation
DIRECTOR: Carlos Ayora i Jesús Carrera

31/01/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Nayive Jaramillo Santana
TÍTOL: Evaluación holística del riesgo sísmico basado en indicadores. Aplicación a la ciudad de Mérida-Venezuela
DIRECTORS: Nieves Lantada i Martha Liliana Carreño

31/01/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Diego Alexander Tibaduiza Burgos
TÍTOL: Design and validation of a structural health monitoring system for aeronautical structures
DIRECTORS: Luis Eduardo Mujica i José Rodellar

04/02/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Antonio Cañavate
TÍTOL: La influencia de la forma de las partículas en la compresibilidad de las escolleras
DIRECTOR: Enrique Romero Morales

20/03/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Vladimir E. Merchán Jaimes
TÍTOL: Small strain stiffness and residual strength behaviour of Boom Clay: A microstructural insight
DIRECTORS: Jean Vaunat i Enrique Romero Morales

27/06/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Juan Carlos Jiménez Pacheco
TÍTOL: Revisión de la aplicación del Método del Espectro de Capacidad a los edificios de mampostería no reforzada de Barcelona
DIRECTOR: José Ramón González-Drigo
TUTOR: Luis G. Pujades

27/06/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Hermenegildo Rodríguez G.
TÍTOL: Modelaje y Análisis de Juntas estructurales de concreto armado reforzadas con FRP
DIRECTORS: Xavier Martínez García i Juan C. Vielma
TUTOR: Luis G. Pujades

27/06/2011: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Victor Salinas
TÍTOL: Detección fina de cambios laterales en la geología superficial y en los suelos y caracterización de su influencia en la respuesta sísmica local. Aplicación a Barcelona
DIRECTOR: Luis G. Pujades

28/06/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Yeudy Felipe Vargas Alzate
TÍTOL: Evaluación probabilística del riesgo sísmico en estructuras de hormigón armado
DIRECTOR: Luis G. Pujades i Àlex Barbat

27/06/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Juan Carlos Castro Medina
TÍTOL: Modelización numérica del comportamiento estructural de barras de pandeo restringido
DIRECTORS: Sergio Oller i Francisco López Almansa

08/07/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Li Yu
TÍTOL: Modelling of post-closure behavior for municipal solid waste landfills: settlement and slope stability
DIRECTORS: Jesús Carrera Ramírez i Francisco Batlle Pifarré

22/07/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Manuela Barbieri
TÍTOL: Effect of redox conditions on the fate of emerging organic micropollutants during artificial recharge of groundwater: batch experiments
DIRECTORS: Jesús Carrera, Xavier Sànchez-Vila i Carlos Ayora Ibáñez

11/07/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Guillem Domènech
TÍTOL: Obtenció de mapes de perillositat d'esllavissades a partir del càlcul de la susceptibilitat mitjançant un model determinista
DIRECTOR: Jordi Corominas

11/07/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Yessenia Piña
TÍTOL: Thermo-hydro-mechanical behaviour of Ypresian clay
DIRECTORS: Enrique Romero i Analice Lima

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Natalia Climent Pera
TÍTOL: Numerical modelling of jet grounting coupling discrete element method with computational fluid dynamics
DIRECTORS: Antonio Gens Solé i Marcos Arroyo Álvarez de Toledo

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Claudia Abanco Martínez de Arenzana
TÍTOL: Monitoring, geomrphologic characterisation and numerical simulation of debrils flows at catchment scale for hazard assessment and early warning
DIRECTORS: Marcel Hürlimann i José Moya

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Guillem Domènech Suriñach
TÍTOL: Avaluació de les relacions magnitud-freqüènica d'esllavissades i despreniments rocosos: aplicació a la cartografia de perillositat
DIRECTOR: Jordi Corominas Dulcet

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: María Olimpia García Rios
TÍTOL: Experimental study of theeffect that dissolved CO2 exerts on the reactivity of the resevoir and seal rocks of the hontomin CO2-injection site
DIRECTORS: Jordi Cama i Josep Mª Soler

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Francesco Giancarlo Offeddu
TÍTOL: Quantitative evaluation of the rockfall risk. Application to the Solà d'Andorra
DIRECTORS: Jordi Cama i Josep Mª Soler

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Ivan Puig Damians
TÍTOL: Análisis tenso-deformacional y de la sostenibilidad de estructuras de suelo reforzado
DIRECTOR: Alejandro Josa Garcia-Tornel

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Anna Russian
TÍTOL: Up-scaling of flow in heterogeneous media
DIRECTOR: Marco Dent

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Gonzalo Sapriza Azuri
TÍTOL: Caracterización y cuantificación del ciclo hidrológico a diferentes escalas y su aplicación a eventos extremos, en el contexto del cambio climático
DIRECTORS: Jorge Jodar i Xavier Sánchez-Vila

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Victor Serri
TÍTOL: Aproximación experimental al comportamiento termo-hidro-mecánico de suelos arcillosos en deslizamientos rápidos
DIRECTORS: Eduardo Alonso Pérez de Ágreda i Enrique Romero Morales

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Cristina Valhondo González
TÍTOL: Water quality improvement during managed artifitial recharge: redox zonation and sorption effects
DIRECTORS: Carlos Ayora i Jesús Carrera

15/07/2011: Defensa de Propostes de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Alba Yerro Colom
TÍTOL: El Metodo del Punto Material en geotecnia. Grandes deformaciones y rotura
DIRECTOR: Eduardo Alonso Pérez de Ágreda

19/07/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Armando Aguilar Meléndez
TÍTOL: Evaluación probabilística del riesgo de edificios en zonas urbanas
DIRECTORS: Alex H. Barbat, Luis Pujades i Mario G. Ordaz
TUTOR: Xavier Sánchez Vila

19/07/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Aleksandra Muzylo
TÍTOL: Rainfall partitioning in a decidiuos forest (Quercus Pubescens Willd.) in NE Spain: Processes and modelling
DIRECTORS: Xavier Sànchez-Vila, Francisco D. Poveda i Pilar Llorens

21/07/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Carlos J. Canales Dàvila
TÍTOL: Soil strength parameters and stability conditions of the slopes of the tremp basin (eastern pyrenees, spain) derived from back-analysis and field reconnaissance
DIRECTOR: Jordi Corominas

26/09/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Olga-Christina Mavrouli
TÍTOL: Quantitative evaluation of the rockfall risk. Application to the Solà d'Andorra
DIRECTOR: Jordi Corominas

27/09/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Julia Riera Bayo
TÍTOL: L’estudi del comportament hidrogeològic de l'aqüífer del Besós en les rodalies del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant un model numèric de flux
DIRECTOR: Enric Vàzquez Suñé

21/07/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Carlos J. Canales Dávila
TÍTOL: Soil strength parameters and stability conditions of the slopes of the tremp basin (eastern pyrenees, spain) derived from back-analysis and field reconnaissance
DIRECTOR: Jordi Corominas

27/09/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: María Isabel Ansón Oseñalde
TÍTOL: Aplicación de un estudio Multi-Isotópico (18o, D, 15n, 34s, 13c) para la identificación de fuentes de recarga y procesos hidroquímicos en aguas subterráneas en medio urbano (Barcelona)
DIRECTORS: Enric Vàzquez-Suñé i Albert Soler

23/09/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Analice França Lima Amorim
TÍTOL: Thermo-hydro-mechanical behaviour of two deep Belgium clay formations: Boom and Ypresisan clay
DIRECTOR: Antonio Gens, Enrique Romero i Xiang Ling Li

28/10/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Kelly J.B. Wallis
TÍTOL: Assessment of nitrate leaching in an agricultural area (Sa Pobla, Majorca): Experimental and modeling approaches. A regional analysis based on a Gis-Numerical model coupling aplication
DIRECTORS: Lucila Candela i Rosa María Mateos

04/11/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Nubia Aurora González Molano
TÍTOL: Development of a family of constitutive models for geotechnical applications
DIRECTORS: Antonio Gens i Marcos Arroyo

08/11/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Joan Martínez Bofill
TÍTOL: Criterios para determinar la degradabilidad y durabilidad de las rocas arcillosas y su aplicación en excavaciones y desmontes
DIRECTORS: Jordi Corominas i Albert Soler

18/07/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Hèctor de Buen Lapena
TÍTOL: Estabilitat del front de túnels en sòls
DIRECTORS: Antoni Lloret i Alberto Ledesma

02/12/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Andrés Emilio Pinto Candia
TÍTOL: Pantallas laterales como medida de mitigación de movimientos inducidos por la excavación de túneles
DIRECTOR: Alberto Ledesma

02/12/2011: Defensa de Treball Final del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Claudia Andrea García Loncomilla
TÍTOL: Triaxial verdadero con succión controlada: Ensayos y modelación
DIRECTOR: Antoni Lloret
CODIRECTOR: Sebastià Olivella

22/12/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Maria Pool
TÍTOL: Simplified approaches to deal with the complexities of seawater intrusion
DIRECTOR: Jesus Carrera

08/11/2011: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Joan Martínez Bofill
TÍTOL: Criterios para determinar la degradabilidad y durabilidad de las rocas arcillosas y su aplicación en excavaciones y desmontes
DIRECTORS: Jordi Corominas i Albert Soler


subir.gif

Personal

Premis

01/07/2011: Premi “Ippen Award 2011” al Prof. Xavier Sànchez-Vila

El professor Xavier Sànchez-Vila del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC i Director del Curs Internacional d'Hidrologia Subterrània ha estat guardonat amb el premi “Ippen Award 2011”, concedit per l'IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).
El premi es concedeix bianualment per l'IAHR a un dels seus membres que hagi demostrat una visible habilitat i originalitat, amb resultats excepcionals en la recerca en hidràulica i/o en enginyeria hidràulica aplicada, i que mostra una promesa de continuar amb un nivell alt de productivitat en aquesta professió. Es tracta del primer cop que dita distinció es concedeix a un hidrogeòleg. El premi porta associat el nomenament com a Ippen Lecturer al Congrés Bianual de l'IAHR que es celebrarà el proper Juny de 2011 a Brisbane.


13/05/2011: El professor Antonio Gens rep el “Outstanding Contributions Award” de la IACMAG
El professor Antonio Gens ha rebut el "Outstanding Contributions Award", el màxim guardó que atorga la International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG). El premi va ser lliurat a la 13 Conferència Internacional de la IACMAG celebrada a Melbourne.
La citació diu: "For his seminal and outstanding contributions to the development of Geomechanics particularly in the areas of constitutive modelling of unsaturated soils, bonded soils and other geomaterials, development of formulations and computer codes for multi-physics coupled analyses and application of numerical methods to landmark projects of geotechnical engineering" (Per les seves importants i admirables contribucions al desenvolupament de la geomecànica particularment en l'àrea de la modelització constitutiva de sols no saturats, sols d'estructura complexa i altres geomaterials, al desenvolupament de formulacions i codis computacionals per l'anàlisi multi-físic acoblat i a l'aplicació de mètodes numèrics per projectes de referència dins de l'enginyeria geotècnica).

17/10/2011: María Teresa Zandarín, estudiant del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, rep la Medalla Rocha
El Comitè de Direcció de l'ISRM va decidir concedir la Medalla Rocha 2012 a la Dra. María Teresa Zandarín per la seva Tesi Doctoral, desenvolupada i defensada al Departament d'Enginyeria del Terreny de la UPC. La tesi ("Thermo-hydro-mechanical Analysis of Joints. A Theoretical and Experimental Study") fou dirigida pels Professors Eduardo Alonso i Sebastià Olivella. La tesi va resultar guardonada per devant de vuit tesis doctorals que va rebre la Secretaria de l'ISRM per a optar a la Medalla Rocha 2012.
Al septembre de 1981, el Comitè de Direcció de l'ISRM decidí a la seva reunió de Tòquio concedir un premi anual per honorar la memòria del seu antic president, el Prof. Manuel Rocha. Aprofitant les bases establertes pel Prof. Müller, el Prof. Rocha organitzà el primer Congrés de l'ISRM i fou responsable de la transformació d'una col.laboració internacional amateur en una associació científica de caràcter internacional els objectius de la qual establiren les bases que han servit de guia i recolçament per l'activitat de l'ISRM durant tots aquests anys.
La Medalla Rocha serveix per estimular als joves investigadors en el camp de la mecànica de roques. El guardó consisteix en una medalla de bronze i un premi en metàl.lic, que un comitè escollit per aquest propòsit atorga cada any, des de 1982, a la tesi doctoral que es considera excepcional.
A més des del 2010, es poden atorgar premis a la segona plaça i a la tercera plaça (Proxime Accessit Certificates).
MÉS INFORMACIÓblank_page

subir.gif
Nomenaments

??/??/2011: Els doctorats del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica obtenen la Menció cap a l'Excel.lència de l'ANECA

Els doctorats en Enginyeria del Terreny i en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència que atorga l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA).

La Menció cap a l’Excel·lènciablank_page dels programes de doctorat de les universitats espanyoles és un reconeixement del Ministeri d’Educació i Ciència del govern d'Espanya a la solvència científica, tècnica i formadora, que aporta un valor afegit i que constitueix un referent internacional pel seu rendiment i resultats. Aquesta menció succeeix a la Menció de Qualitat que ja disposaven els dos doctorats des de 2004 i 2005 respectivament.


29/03/2011: Eleccions al Consell del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica

Tal com preveu el Reglament del Departament, cal renovar els membres electes del Consell de Departament. Quant al PDI-Doctor i Funcionari no-Doctor, ja són membres nats.

Així, els estaments als quals afecten les properes eleccions són els següents:

 • Membres del PAS (funcionari i laboral)
 • Membres del PDI no-Funcionari i no-Doctor
 • Membres del PDI en Formació (doctorat amb beca oficial)
 • Resta d'estudiants/tes de Doctorat
 • Estudiants/tes de Grau i Màster als quals el Departament imparteix docència.

Et prego que vulguis comprovar al tauló d'anuncis de la planta baixa de l'edifici D2 si estàs inscrit al cens en el grup que et pertoca i pots veure el calendari electoral. Si és del teu interès, et convido a presentar-te a les eleccions omplint la sol.licitud en el període corresponent a la presentació de candidatures (està indicat al calendari electoral).
A la WEB del nostre Departament trobaràs informació electoral actualitzada a mesura que es vagi desenvolupant.


29/03/2011: Inici del període de presentació de candidatures al Consell del DETCG

Ahir, dia 29 de març, va finalitzar el període per a la revisió del CENS, que passa a ser definitiu. Amb data 30 de març de 2011 s'inicia, tal com s'indica al calendari electoral, el període de presentació de candidatures; si hi estas interessat/da, pots posar-te en contacte amb el Secretari del DETCG, Josep Suriol, qui et lliurarà el full per a la instància corresponent.

Recordeu que els estaments als quals afecten les properes eleccions són els següents:


 • Membres del PAS (funcionari i laboral)
 • Membres del PDI NO-Funcionari i NO-Doctor
 • Membres del PDI en Formació (doctorat amb beca oficial)
 • Resta d'estudiants/tes de Doctorat
 • Estudiants/tes de Grau i Màster als que el Departament imparteix docència.

03/05/2011: Resultats definitius dels membres electes al Consell de Departament
Un cop transcorregut el termini previst per a la presentació de candidatures, i a la vista de les presentades, es proclama la candidatura provisional de les següents persones:
PAS:
 • Eva Martínez Altarriba
 • Oscar Rubio Peñas
 • Albert Marques Marques
 • Mª Carmen Rodríguez Rodríguez
PDI no funcionari i no doctor:
 • Càrol Puig Polo
 • Albert Prades Valls
 • Joanna Butlanska
PDI en formació:
 • Mª Carme Chaparro Sánchez
 • Victor Serri
Doctorands:
 • María Teresa Yubero de Mateo
 • Daniel Tarragó Munté
Estudiants de Grau i Màster:
 • Javier Castellón López

11/07/2011: El professor Antonio Gens, membre de la Royal Academy of Engineering del Regne Unit
El professor Antonio Gens ha estat elegit Fellow de la Royal Academy of Engineering del Regne Unit per la seva impressionant contribució al camp de la mecànica de sòls i a l'enginyeria geotècnica. El Prof. Gens és internacionalment reconegut com un líder mundial en sòls no saturats i anàlisi multifísic acoblat, juga un distingit paper com a consultor en projectes de gran envergadura com a part d'un dels grups de recerca pioners al món de la geotècnia i ha contribuït també de manera inestimable en l'activitat acadèmica i geotècnica del Regne Unit.
La cerimònia d’ingrés a l'Acadèmia ha tingut lloc en un acte al Drapers’ Hall de Londres celebrat el passat mes de Novembre.
MÉS INFORMACIÓblank_page
15/12/2011: El Prof. Eduardo Alonso pronuncia la 10ª Croce Lecture

El Consell de la Societat Geotècnica Italiana (AGIblank_page) va decidir obrir la 10ª edició de la Croce Lecture, que normalment imparteixen professors de la Comunitat Geotècnica Italiana, a professors estrangers per a poder així beneficiar-se de la seva experiència i coneixement i augmentar el seu renom internacional. El primer professor estranger escollit ha estat el Prof. Eduardo ALONSO.
L'any 2000, l'AGI va decidir d'organitzar anualment una conferència en memòria del difunt Prof. Arrigo Croce, primer professor de Mecànica de Sòls a Itàlia, ex-president de la Societat Geotècnica Italiana i ex - Vicepresident per Europa de la Societat Internacional de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica.
El Consell s'encarrega d'escollir a la persona que pronunciarà la Croce Lecture segons les indicacions del president de la Societat Geotècnica Italiana. La conferència té com a objectiu salvar la distància que existeix entre la teoria i la pràctica de la Geotècnia, tot seguint la filosofia bàsica del Prof. Croce. La versió escrita de la conferència es publica en un dels quatre exemplars de l'Italian Geotechnical Journal de l'any següent.
El Professor Alonso va pronunciar la Desena Conferència Croce a Roma, el darrer dia 15 de Desembre de 2011, a la seu del Consell Nacional de Recerca d'Itàlia (CNRblank_page), amb el títol: "Crystal growth in Geotechnics".


subir.gif
Altres
13/04/2011: Llista definitiva de candidats/es al Consell de Departament

S'ha publicat al tauló d'anuncis la llista definitiva dels candidats/es a la renovació del Consell. Tal com s'indica al calendari electoral, avui, 13 d'abril del 2011, comença el període per al vot anticipat (podeu posar-vos en contacte amb en Josep Suriol o amb Secretaria) i també per a la campanya electoral, si s'escau. Us recordem que la votació es farà el proper 28 d'abril.

darrera modificació: Setembre 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech