Accions del document

Manual d'acollida del PDI

Comparteix Share
Manual d'acollida del Personal Docent de nova incorporació

PRESENTACIÓ DE LA UNITAT

Salutació del Director del Departament

Benvingut al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, des d'ara el teu departament. En nom meu i de tots els companys et desitjo que la teva estada entre nosaltres sigui agradable, cordial i enriquidora, i que puguis desenvolupar eficaçment la teva tasca actual i les futures que es derivin de la teva progressiva integració i evolució en l'ambit acadèmic i de recerca, en un ambient propici a l'efecte.

Aquest manual s'ha elaborat per a que coneguis les característiques bàsiques del Departament i de la Universitat. Però la natural evolució del sistema -en els plans d'estudis, amb l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, pels canvis en la política educativa del país, en els equips de govern de la nostra Universistat, i en les normatives per les quals s'organitza la nostra activitat, etc,- fa que la informació s'estructuri en diferents apartats relacionats entre si, tant pel que fa a la Universitat com al Departament, i susceptibles de ser modificats en qualsevol moment. És per això que t'adreçarem sovint a diferents pàgines web que s'aniran actualitzant.

Encara que el manual intenta informar-te de les persones i llocs als que pots acudir, personalment quedo a la teva disposició per als aclariments o problemes que tinguis, o per a qualsevol ajut que puguis necessitar.

Xavier Sánchez Vila
Director del departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.


PUJAR

Presentació del Departament

El Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica és una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya que desenvolupa les seves funcions dins els camps científics i tècnics relacionats amb la Geotècnia i la Geomecànica, l'Enginyeria Geològica, la Geologia, la Hidrologia Subterrània, la Topografia, la Geofísica i Enginyeria Sísmica i altres àrees afins.


PUJAR

Com obtenir informació del Departament

Pots trobar més informació a la web del Departament. Si vols una atenció més personalitzada, et pots adreçar a la secretaria del departament (Edifici D2, despatx 201, Campus Nord), de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores.


PUJAR

Funcions del Departament

 1. Coordina la docència impartida pel personal docent i investigador del departament en les matèries encarregades pels centres docents a les titulacions de:


 2. Fomenta la recerca i la transferència de resultats de la recerca en els camps científics en que duu a terme la seva activitat. Al departament treballen sis grups de recerca:


 3. Imparteix el programa de doctorat d'Enginyeria del Terreny i el programa de doctorat d'Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural. Els dos programes han obtingut la Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència.
 4. Imparteix el Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica dins el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 5. Gestiona el personal del Departament i els recursos que la Universitat li assigna.
 6. Participa en el govern de la Universitat.

PUJAR

Membres del Departament

Són membres del Departament:


 • El personal docent i investigador que hi està adscrit
 • El personal d'administració i serveis que hi està adscrit
 • Els estudiants de doctorat matriculats en algun dels programes que oferta el Departament
 • Els estudiants de màster matriculats al Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

Pots veure la relació de les persones adscrites al departament aquí.


PUJAR

Òrgans de Govern i Representació

El Departament està gestionat pels següents òrgans de govern:


 • El Consell
 • La Junta

Òrgans unipersonals:


 • El director
 • El sotsdirector
 • El secretari
 • El cap d'administració

El Consellestà format per:


 • El director
 • El sotsdirector
 • El secretari
 • El cap d'administració
 • Tot el personal docent i investigador
 • i una representació dels següents col·lectius:

  • Personal docent i investigador (PDI) no doctor
  • Personal docent i investigador en formació
  • Personal d'administració i serveis (PAS)
  • Estudiants de doctorat i màster
  • Estudiants de grau

La Junta del Departament està formada per:


 • El director
 • El sotsdirector
 • El secretari
 • El cap d'administració
 • 6 representants del PDI doctor
 • 1 representant del PDI no doctor
 • 1 representant del PAS
 • 1 representant dels estudiants de doctorat i màster
 • 1 representant del estudiants de grau

Pots consultar els acords de la Junta i el Consell a la secretaria del Departament.


PUJAR

Pla Estratègic del Departament i altres documents d'interès

Pots consultar el pla estratègic del Departament, altres documents i informació d'interès, a la web del departament, o a la secretaria del Departament (Edifici D2, despatx 201, Campus Nord).


PUJAR

DEDICACIÓ ACADÈMICA

El personal docent i investigador (PDI) de la Universitat, especialment si està a temps complet, ha de fer docència i recerca. Segons el tipus de contracte i les capacitats de cadascú, el percentatge d'una i altra activitat poden variar.

Dins el concepte genèric de recerca s'hi inclou tant la recerca més pura (que normalment es tradueix en articles) com la transferència de resultats d'aquesta recerca (que normalment es tradueix en convenis, patents i similars).

Algunes persones, segons les seves possibilitats i interessos, poden fer també activitats d'extensió universitària i de direcció i coordinació.

D'altra banda, també s'ha de tenir present que, al llarg de la carrera acadèmica de cada persona, els seus interessos i possibilitats de dedicar-se a cada una de les activitats que s'han llistat poden anar variant en funció del tipus de contracte, la situació personal, etc.


PUJAR

El reconeixement de l'activitat acadèmica

Dins del desig de valorar totes les activitats acadèmiques realitzades pel PDI la Universitat ha desenvolupat un sistema d'indicadors. Aquest sistema inclou uns punts per a cada tipus d'activitat:


 • PAD Activitat docent
 • PAR Activitat de recerca
 • PATT Activitat de transferència de resultats de la recerca
 • PEU Activitat d'extensió universitària
 • PDiC Activitat de direcció i coordinació

Per tal que les activitats puguin ser valorades, cal que la Universitat tingui constància de la seva realització. Hi ha activitats de les que la Universitat ja disposa de dades (per exemple moltes de les activitats docents) però altres han de ser comunicades per l'interessat (posa't en contacte amb els serveis administratius de la teva unitat). Moltes d'aquestes activitats potser també seran interessants de recollir per la unitat, ja que poden intervenir en la memòria de la mateixa, en el component comú de la planificació estratègica, etc. La informació sobre tot el sistema de punts pots trobar-la a la intranet de personal dins l'apartat: Informació general>El PDI de la UPC.


PUJAR

FORMACIÓ DEL PDI

La formació al llarg de la vida laboral és una necessitat per a qualsevol treballador. En el cas del personal docent i investigador, aquesta formació té múltiples vessants, ja que cal tenir en consideració els diferents tipus d'activitats que es desenvolupen a la Universitat, i que són: docència, recerca i transferència de resultats de la recerca, direcció i coordinació i extensió universitària.

Per a cadascuna d'aquestes activitats es necessita periòdicament d'una posada al dia tant en continguts com en instruments, procediments, tècniques, etc.

Pel que fa a continguts relacionats amb l'àmbit de coneixement, la formació prové normalment de la pròpia unitat i d'associacions professionals, mentre que pel que fa a eines generals i altres continguts vinculats a la funció docent, dins la univsersitat, l'ICE ofereix un ampli ventall de formació.


PUJAR

Formació procedent del Departament i de l'àmbit de coneixement

Actualment tenir el doctorat és quasi imprescindible per a ser professor o professora a temps complet.

Si no el tens i no l'has començat, convé que t'informis en les teves unitats d'adscripció de les possibilitats que hi ha de fer el doctorat en temes vinculats al teu àmbit de coneixement.

Pel que fa a formació específica en l'àrea (o àrees) d'expertesa o àmbit de coneixement, convé també que t'informis a les unitats sobre les possibilitats de formació; tant de les ofertes de la pròpia unitat com de les que organitzen els col·legis professionals, associacions professionals i empreses del sector.

En el cas d'ofertes formatives externes, convé tenir present que la Universitat, a través de l'ICE, pot ajudar a finançar part del cost de la formació.


PUJAR

Oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació

El consell de govern de la UPC, en la reunió del 22 de juliol de 2005, va aprovar la realització d'un pla de formació del PDI de la UPC pensat per contribuir a la millora de la seva activitat acadèmica, el qual ha de coordinar totes les accions formatives adreçades al PDI, impulsar la seva generalització i integrar-les en un marc comú d'actuació.

El pla de formació del PDI té tres grans blocs:


 • Programa d'acollida: El seu objectiu és presentar al PDI de nou ingrés la UPC com a organització, a més d'oferir un conjunt d'informacions vinculades al desenvolupament de la seva activitat acadèmica.
 • Programa de formació inicial (ProFI) www-ice.upc.edu/profi/introduccio.htm: Creat amb l'objectiu d'oferir al professorat de recent incorporació una formació pedagògica bàsica, eminentment pràctica, que faciliti l'adquisició de competències sobre les que fonamentar la seva funció docent.
 • Formació continuada: L'activitat acadèmica de la UPC s'insereix en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i de l'Espai Europeu de Recerca (EER) i comprèn la docència, l'estudi, la recerca, la transferència dels resultats de recerca i l'extensió universitària i les activitats de direcció i de coordinació. Per aquest motiu, a més de l'adjudicació d'ajuts per a la formació en el propi àmbit de coneixement i per a la realització d'activitats per a l'adquisició de competències de tipus funcional de suport a l'activitat acadèmica, es preveu:
  • Formació per a la docència
   Bàsicament són activitats adreçades a capacitar al professorat per a l'adaptació de les assignatures i de la docència als requisits de l'EEES, però també inclou tallers per a l'adquisició de competències transversals.
  • Formació per a la recerca i la transferència dels resultats de recerca
   Es concreta en activitats formatives sobre mètodes, tècniques i eines de recerca, (métodes i eines de cerca documental, disseny i execució de projectes, etc.).
  • Formació per a l'extensió universitària
   En aquest àmbit l'ICE col·labora amb altres unitats de la UPC en l'organització d'activitats que contribueixen a transmetre les implicacions socials de la tècnica i la ciència.
  • Formació per a la direcció i coordinació
   S'ofereix formació sobre aspectes bàsics necessaris per dirigir o formar part d'un equip directiu i per assumir un òrgan de govern unipersonal (programa d'habilitats directives).

En l'apartat d'oferta formativa de la web de l'ICE es poden consultar les activitats organitzades en cada moment dins de cadascún dels àmbits.

En aquest context, l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) es constitueix en el canal únic d'atenció i gestió de les necessitats específiques de formació de les unitats bàsiques i del PDI.


PUJAR

RELACIONS LABORALS

Adscripció orgànica i adscripció funcional

El personal docent i investigador (PDI) pot tenir diverses unitats d'adscripció. La unitat d'adscripció orgànica és la unitat principal. Les altres unitats on desenvolupa la seva activitat són les d'adscripció funcional. La majoria del PDI està adscrit orgànicament a un departament i funcionalment a un centre docent (o, a vegades, a dos o tres) i/o a un institut universitari de recerca o a un centre docent. Hi ha també PDI que està adscrit orgànicament a un institut universitari de recerca. L'adscripció orgànica a un centre també és possible encara que n'hi ha pocs casos.

Podeu consultar la normativa a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació general>El PDI a la UPC.


PUJAR

La intranet de personal

La intranet de personal és un espai reservat al personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) de la UPC. És un dels principals canals de difusió d'informació en l'àmbit de personal.

Ofereix informació general treballada de forma integral per a cadascú dels diferents processos (descripció de la informació, procediment, impresos, normativa...).

També permet consultar l'expedient personal i ofereix un apartat d'autoservei a través del qual es poden obtenir, on-line, diferents documents administratius (resolucions, certificacions, rebut de nòmina, etc.).

Posa a l'abast de tothom un gestor de serveis (PUC) que permet canalitzar i gestionar l'entrada i el seguiment de qualsevol sol·licitud de personal.

Per accedir a la intranet de personal (pàgina principal de la UPC>Intranets UPC), necessitareu un nom d'usuari i una contrasenya que són els mateixos per a totes les intranets que depenen dels serveis generals de la Universitat, però que poden ser diferents dels que necessiteu per a entrar a les intranets de les unitats.

Per obtenir el nom d'usuari i la contrasenya heu d'anar a la pàgina http://intranet.upc.es, buscar l'enllaç "Registre d'accés i canvi de contrasenya" i emplenar un formulari.

Podeu consultar la estructura de la intranet a l'annex 1.


PUJAR

Figures del PDI

Figures a temps complet

ABANS DE DOCTORAR-SE Via laboral Via funcionarial
 Categoria inicial amb contracte temporal Ajudant  
 Segona categoria amb contracte indefinit Col.laborador Titular d'Escola Universitària*

DESPRÉS DE DOCTORAR-SE Via laboral Via funcionarial
Categoria inicial amb contracte temporal Lector  
Primera categoria amb contracte indefinit Agregat Titular d'Universitat
Catedràtic d'Escola Universitària*
Segona categoria amb contracte indefinit Catedràtic contractat Catedràtic d'Universitat
Figures a temps complet

ABANS DE DOCTORAR-SE Via laboral
Categoria inicial amb contracte temporal Associat

* La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril de Modificació de la LOU (LOMLOU), declara a extingir les categories de TEU, CEU i Col·laborador.

El professorat TEU (prèvia acreditació) i CEU que així ho sol·liciti podrà passar a TU. En cas contrari, seran figures a extingir.


PUJAR

Marc legislatiu

El gener de 2002 amb l'entrada en vigor de la LOU (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) es va iniciar un intens procés de canvis normatius deguts al desplegament de la mateixa llei a tres nivells: estatal, autonòmic i universitari. Aquests canvis normatius, en el cas de la UPC, es van materialitzar amb l'aprovació, l'any 2003, d'uns nous Estatuts.

Pel que fa als canvis en el professorat funcionari, l'agost de 2002 va entrar en vigor el Decret d'Habilitació (RD 774/2002) modificant-se a l'abril de 2005 pel Reial Decret 338/2005.

En el cas de Catalunya, el Parlament va aprovar, el 12 de febrer de 2003, la LUC (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya).

El 13 d'abril de 2007 es publica al BOE, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Pel que al professorat, i en matèria d'accés, està en vigor el Real Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel que s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris , el Real Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, que regula el règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris i el procediment d'accés a cossos i categories de personal docent i investigador permanent (Document CG 21/3 2009).

El professorat laboral, pel que fa a la seva vinculació, es regeix pel 1è. Conveni Col·lectiu de PDI-Laboral.


PUJAR

Drets i deures de personal

Són drets de tots els membres de la comunitat universitària els següents:


 • Participar, per mitjà dels òrgans de representació, en el govern i en la gestió de la Universitat.
 • Fer arribar iniciatives, aspiracions, opinions i queixes als òrgans de govern i al síndic de greuges o la síndica de greuges de la Universitat.
 • Ser informats dels acords dels òrgans de govern que els afecten.
 • Crear associacions dins la UPC i adherir-s'hi, sempre que no contravinguin els Estatuts ni l'ordenament legal vigent, per al foment i la realització d'activitats solidàries, d'extensió cultural, esportives, de lleure o altres d'anàlogues o per defensar els seus interessos acadèmics, professionals o laborals.
 • Rebre el reconeixement com a autors de les obres que realitzen.
 • Utilitzar les instal·lacions i els serveis comunitaris, segons la normativa que estableix el Consell de Govern.
 • Conèixer les qüestions que afecten la vida universitària.

Tot els membres de la comunitat universitària tenen el deure de:


 • Complir les obligacions acadèmiques, administratives i laborals.
 • Complir els Estatuts de la UPC i els reglaments que els desenvolupen.
 • Respectar els membres de la comunitat universitària.
 • Respectar el patrimoni i les instal·lacions de la Universitat, així com les dades i les informacions de tot tipus que aquesta custodia, sigui quin sigui el suport en què estiguin enregistrades, i no fer-ne un ús indegut.

PUJAR

Règim de dedicació, jornada de treball, vacances i permisos

La dedicació a temps complet (37,5 hores setmanals) és la normal del personal docent i investigador de la UPC, amb l'excepció del professorat associat, que només pot tenir dedicació a temps parcial.

La dedicació a temps complet només pot ésser compatible amb la realització dels treballs científics, tècnics o artístics (vegeu la intranet de personal dins de l'apartat: Informació general>situacions administratives i règim d'incompatibilitats>compatibilitat PDI).

La distribució de la dedicació del personal docent i investigador entre les diverses funcions que li pertoquen es fa mitjançant l'encàrrec acadèmic personalitzat.

El període de vacances d'estiu és de 31 dies naturals seguits. Es podran realitzar entre els mesos de juliol i agost sempre i quan es realitzin fora del període lectiu i les necessitats ho permetin. S'ha de tenir en compte però, que durant el mes de juliol hi ha força activitat atès que es duen a terme molts processos d'avaluació de l'estudiantat i de programació del curs següent.

Les llicències i permisos que corresponen al PDI podeu consultar-les a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació general>Situacions administratives i règim d'incompatibilitat.


PUJAR

Retribucions del PDI

El règim retributiu del PDI contractat es determinat pel Govern de la Generalitat i el del PDI funcionari es determinat pel Govern de l'Estat.

El PDI és retribuït per diferents conceptes: sou base, pagues extraordinàries i diversos complements. Podeu trobar les taules retributives a la intranet de personal: Informació general>Sistema retributiu i ajuts econòmics.


PUJAR

Avaluació del PDI contractat temporal, als efectes de continuïtat del contractes

D'acord amb els Estatuts de la UPC, les figures de PDI contractat temporal (ajudants/es, professorat lector, professorat col·laborador i professorat associat) estan sotmeses a avaluació prèvia a la renovació de contractes.

Podeu consultar els objectiu i criteris de l'avaluació, els elements a considerar a l'avaluació i el procediment d'avaluació així com el calendari i períodes d'avaluació a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació general>El PDI a la UPC>Avaluació del PDI.


PUJAR

Els programes de la UPC per a la carrera acadèmica del PDI

A la UPC, la carrera acadèmica del PDI a temps complet es recolza en dos programes:


 • Programa d'estabilització
 • Programa de promoció

Podeu consultar més informació sobre aquests programes a la intranet de personal: Informació general>El PDI a la UPC.


PUJAR

Mobilitat del PDI

La mobilitat externa i les llicències sabàtiques del PDI pretenen ser un mecanisme que l'incentivi i l'ajudi a fer estades a Universitats i Centres de Recerca fora de Catalunya, com a eina perque el personal surti de la nostra universitat, conegui altres realitats, actualitzi i perfeccioni els seus coneixements, estableixi vincles de col·laboració amb professors i investigadors d'altres universitats i centres de recerca, etc...

La UPC posa en marxa dues convocatòries anuals d'ajut a la mobilitat externa del PDI adreçades a tot el PDI a temps complet que hagi mantingut una relació laboral amb la UPC amb una antiguitat mínima de dos anys i una convocatòria anual de llicències sabàtiques.

Podeu trobar més informació sobre aquestes convocatòries a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació general>Situacions administratives.


PUJAR

Òrgans de representació sindical

El personal al servei de la Universitat exerceix la seva representació, en matèria laboral i sindical, per mitjà dels òrgans de representació sindical.

A la UPC hi ha quatre òrgans de representació sindical:


 • La Junta de Personal Docent i Investigador (JPDIF) representa al PDI de cossos docents universitaris.
 • El Comitè de Personal Docent i Investigador (CEPDIL) representa al PDI amb vinculació laboral.
 • La Junta de Personal d'Administració i Serveis (JPASF) representa al PAS amb un nomenament de funcionari.
 • El Comitè de Personal d'Administració i Serveis (CEPASL) representa al PAS amb vinculació laboral.

Podeu contactar amb els diferents òrgans de representació sindical mitjançant el telèfon 934017146.

Podeu trobar les webs i adreces de contacte a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació General>Relacions Laborals.


A la UPC hi ha quatre òrgans de representació sindical:


 • La Junta de Personal Docent i Investigador (JPDIF) representa al PDI de cossos docents universitaris.
 • El Comitè de Personal Docent i Investigador (CEPDIL) representa al PDI amb vinculació laboral.
 • La Junta de Personal d'Administració i Serveis (JPASF) representa al PAS amb un nomenament de funcionari.
 • El Comitè de Personal d'Administració i Serveis (CEPASL) representa al PAS amb vinculació laboral.

Podeu contactar amb els diferents òrgans de representació sindical mitjançant el telèfon 934017146.

Podeu trobar les webs i adreces de contacte a la intranet de personal dins de l'apartat: Informació General>Relacions Laborals.


PUJAR

Estructura de la UPC

L'estructura de la Universitat i el seu sistema de govern estan definits a la Llei Orgànica d'Universitats, a la Llei d'Universitats de Catalunya i als Estatuts de la UPC.
La UPC té una important presència a les comarques de Barcelona a través dels seus campus de Barcelona, Castelldefels, Terrassa, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallés, Mataró i Igualada.
La Universitat s'organitza en:


 • Unitats bàsiques, que són les responsables directes de dur a terme l'activitat acadèmica de la Universitat (centres docents, departaments, instituts universitaris de recerca, etc.).
 • Unitats funcionals, que són les responsables de donar suport a l'activitat acadèmica, de gestió o de servei a la comunitat universitària o a altres unitats (Servei de Biblioteques i Documentació, Servei de Llengües i Terminologia, Servei d'Activitats Socials, Servei de Personal, Servei d'Economia, etc.)

Podeu trobar informació sobre magnituds, dades estadístiques, pressupost, etc. a la web UPC>la UPC>presentació>la UPC en xifres.


PUJAR

Òrgans de Govern

Òrgans de Govern de la UPC

El govern de la Universitat recau en:


 • Òrgans unipersonals:

  • El rector o la rectora assistit pels vicerectors i vicerectores
  • El secretari general o la secretària general
  • La o el gerent

 • Òrgans col·legiats:

  • El Consell de Govern estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.
  • El Claustre Universitari és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària.

El Consell Social, format per representants de la Universitat i de diferents institucions i sectors socials, manté la vinculació de la Universitat amb la societat i el Síndic de Greuges vetlla pel respecte dels drets dels membres de la Universitat en l'àmbit de la UPC.

Podeu trobar més informació a la web de la UPC>la UPC>govern i representació.


PUJAR

Òrgans de Govern dels centres docents

Els òrgans de govern d'un centre docent són, com a mínim, aquests:

La Junta és l'òrgan de govern i de màxima representació dels centres docents, on estan representats tots els col·lectius que formen part del Centre (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i estudiants i estudiantes).

La Comissió Permanent és l'òrgan executiu i de representació permanent dels Centres. El degà o la degana o el director o la directora, assistit pel secretari o la secretària i pels sotsdirectors i sotsdirectores o els vicedegans i vicedeganes, exerceix la representació del centre i les funcions de direcció i de gestió ordinària.


PUJAR

Òrgans de Govern dels departaments i instituts

Els òrgans de govern d'un departament o institut són, com a mínim, aquests:

El Consell és l'òrgan de govern i de màxima representació, on estan representats tots els col·lectius que en formen part (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i estudiants i estudiantes).

La Junta és l'òrgan col·legiat permanent del Consell.


PUJAR

Informacions de caire pràctic

Generals de la UPC

Recursos
 • Correu electrònic. A la Universitat es poden tenir, bàsicament, dues classes de correu electrònic.

  El correu general de la Universitat és normalment nom.cognom@upc.edu i és gestionat per UPCnet. L'alta d'aquest correu l'han de gestionar des de la unitat d'adscripció orgànica. Podeu consultar-lo amb un navegador web o amb un programa de gestió de correu. També, si ho preferiu, podeu redireccionar-lo a una altra adreça de correu.

  El correu propi de cada unitat, en el cas que la unitat en disposi, acostuma a tenir un format del tipus usuari@xxx.upc.edu on xxx són les sigles de la unitat corresponent. Segons quina sigui la unitat, les funcionalitats d'aquest correu i l'organisme que el gestiona són diferents i ha de ser la pròpia unitat qui us n'informi.

  Si teniu les dues opcions, podeu triar-ne una o l'altra o totes dues. Si esteu donats d'alta a les dues adreces de correu, penseu que podreu rebre missatges indistintament a totes dues, ja que en segons quins llistats i bases de dades hi sortirà una o l'altra. En aquests casos és recomanable direccionar una sobre l'altra i així només cal consultar-ne una.
 • Com accedir a les intranets de la UPC. Tal com s'ha indicat a la secció "La Intranet de Personal", per a obtenir un nom d'usuari i una contrasenya has d'anar a la pàgina principal de la UPC i buscar l'enllaç "Registre d'accés i canvi de contrasenya" i omplir un formulari.
 • Carnet UPC. El Carnet acredita com a membre del PDI i ofereix tota una sèrie de serveis, com ara l'accés als edificis i pàrking, l'accés a la biblioteca, i el préstec de llibres, entre d'altres. Des del Servei de Personal, el dia de l'acollida i signatura de contracte, es tramita a l'UNIVERS la petició del carnet.
 • Instruccions d'ús del telèfon. Podeu demanar-les a la persona de contacte a la vostra unitat.

Serveis
 • El Centre d'Atenció TIC (ATIC) S'encarrega de recollir i resoldre totes les incidències i consultes que els usuaris tenen en l'ús dels serveis TIC administrats per UPCnet (Podeu trobar més informació a l'adreça http://web.upcnet.es).
 • Servei de Biblioteques i Documentació (SBD). El seu objectiu principal és satisfer les necessitats puntuals, presencials i virtuals, d'informació tècnica i científica, d'aprenentatge, de recerca i de formació continuada. Per rebre més informació sobre serveis especials per al PDI (obtenció de documents, convocatòries d'adquisició de llibres i revistes, UPCommons, La Factoria, etc...) envieu un correu a info.bibliotequesarrobaG.gifupc.edu
 • Servei de llegües i Terminologia (SLT). La seva missió és donar suport lingüístic a la comunitat universitària per mitjà d'una oferta diversificada de serveis multilingües que doni resposta a les necessitats de la institució i que permeti augmentar la qualitat dels seus usos comunicatius.
 • Servei d'Activitats Socials (UNIVERS). Servei de la UPC que contribueix a fomentar la salut, la relació, la creativitat i les vivències per a la formació i el desenvolupament de les persones.
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). Assessora a les unitats i a les persones respecte les seves condicions de treball, avaluant-les i proposant mesures correctores. Amb el suport de la Societat de Prevenció Asepeyo, ofereix la vigilància de la salut del personal de la UPC.
 • Oficina de Suport a la Igualtat d'Oportunitats (OSIO). El Consell de Govern de la UPC, en la seva sessió del 23/7/2007, va aprovar el Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats a la UPC. La missió del pla és ser el marc estratègic d'actuació de la institució, incloent dos Plans Sectorials: La Igualtat d'Oportunitats entre les dones i els homes de la UPC i la Igualtat d'Oportunitats per a les persones amb discapacitat. L’Oficina de Suport a la Igualtat d’Oportunitats té com a objectiu treballar, d'acord amb el Pla Director, per a la no-discriminació dels membres de la comunitat universitària.

PUJAR

Vinculades a l'edifici (centre/campus)

A l'incorporar-te al Departament t'hauràs d'adreçar a la secretaria del mateix: Edifici D2 despatx 201 del Campus Nord. Aquí t'informarem i t'ajudarem, si és el cas, en els següents tràmits:

 

 • Obtenció del carnet UPC i autorització de l'accés a l'edifici D2
 • Assignació d'un espai per treballar
 • Assignació d'un número de telèfon des d'on podràs fer trucades nacionals. Si has de fer trucades internacionals t'hauràs d'adreçar a secretaria. També et donarem un llistat telefònic del personal de departament.
 • Assignació d'una bústia de correu postal
 • Assignació d'un correu electrònic arrobaG.gifupc.edu
 • Assignació d'un codi per fer fotocòpies
 • Accés a la biblioteca del Campus Nord
 • Com reservar els recursos que el Departament posa a la teva disposició: aules, projectors, PC portàtil, vehicle tot terreny, etc.

PUJAR

Centres de Vigilància i Promoció de la Salut (ViPS) de la UPC als diferents Campus

La UPC té concertada la Vigilància i Promoció de la Salut del seu personal amb una Societat de Prevenció, segons RD 39/1997.

A partir de juliol de 2008, i com a resultat d'un concurs públic, aquesta Societat de Prevenció canvia de Serviprein Societat de Prevenció a Societat de Prevenció ASEPEYO.

La seva activitat es desenvolupa en els quatre centres ViPS de la UPC (Campus Nord, Sud, Terrassa i Baix Llobregat) i en les delegacions de la Societat de Prevenció Asepeyo.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC posa a disposició del seu personal una eina informàtica per sol·licitar la revisió mèdica i poder dur a terme una correcta vigilància de la salut. Trobareu l'accés directe a la pàgina d'inici del Servei de Prevenció.


PUJAR

Annex A La intranet de personal

Objectiu de la intranet

 • Millorar la prestació de serveis en matèria de personal

  • Diversificant els canals de comunicació
  • Millorant la qualitat de la informació
  • Simplificant els tràmits
  • Integrar la informació de personal
  • Automatitzant els processos

 • La intranet organitza la informació pensant en l'usuari, prescindint de quin és el servei o la unitat que gestiona cadascun dels processos.

PUJAR

Prestacions de la intranet

 • Permetre a l'usuari la realització per via electrònica d'una part de les gestions administratives.
 • La consulta d'informació laboral i personal pròpia
 • La organització de la informació de personal en forma de processos i la seva classificació per matèries.
 • Posa a disposició dels responsables aplicacions de consulta i gestió del seu personal

PUJAR

Accés a la intranet

Pàgina principal de la UPC: www.upc.edu > Portal PDI i PAS > Treballar a la UPC > Accés a la intranet


PUJAR

Estructura de la intranet

La intranet de personal està organitzada en quatre apartats:


 • Inici. Apartat on s'anuncien les novetats de personal
 • Informació general. S'hi troba la informació referida a cadascun dels processos que afecten al personal, classificada per matèries:

  • El PDI a la UPC
  • Sistema retributiu i ajuts econòmics
  • Situacions administratives
  • Relacions laborals
  • Seguretat Social i Muface

 • Racó personal. Dins d'aquest espai personal podem consultar i modificar dades de l'expedient personal de forma telemàtica, enviar peticions al Servei de Personal, obtenir certificats com ara l'ajut de matrícula, el rebut de la nòmina, el certificat de retencions a compte de l'IRPF, complimentar la pròpia desiderata i consultar les del departament i consultar els indicadors sobre l'activitat docent, de recerca i les enquestes dels estudiants.
 • Racó del gestor. Espai de què disposen els responsables de les unitats per poder consultar i fer gestions telemàtiques relatives al seu personal.

PUJAR

Contacta amb el Servei de Personal

El Servei de Personal és la unitat responsable de l'adequació de la relació contractual de la Universitat amb el seu personal. Garanteix la legalitat, l'eficàcia i l'eficiència dels processos d'incorporació, itinerari i sortida laboral del Personal Docent i Investigador i del Personal d'Administració i Serveis, així com dels processos de selecció del Personal Docent i Investigador. Dóna servei, suport i assessorament en la gestió d'aquests processos als òrgans, persones i entitats vinculades amb la Universitat. Tot això amb criteris de qualitat, millora contínua i atenció personal, cercant el benestar i el desenvolupament professional de l'equip humà d'acord amb la missió i estratègia de la Universitat.


PUJAR

darrera modificació: Març 2010
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech