Document Actions

Research

Share Share
Mechanics of soils and rocks (MSR)

El grup realitza recerca en mecànica de sòls i de roques i en l’àmbit de la geomecànica en general. També és actiu en un ampli espectre de matèries d'enginyeria geològica i geotècnica, com ara l’estabilitat de talussos, els fonaments, les excavacions, els túnels, l’avaluació de riscos geològics i l’emmagatzematge de residus. La seva activitat en la mecànica de sòls no saturats i l’aplicació de mètodes numèrics avançats és àmpliament reconeguda.

MORE INFORMATIONblank_page
Geophysics and Earthquake Engineering (GIES)

Recerca i desenvolupament, formació i transferència de resultats en els àmbits de la geofísica i de l'enginyeria sísmica.

MORE INFORMATIONblank_page
Mechanics and Nanotechnology of Engineering Materials (MECMAT)

L’estudi de materials d’enginyeria a distintes escales d’observació, des de nano fins a macro, amb èmfasi en els seus aspectes de comportament mecànic, difusiu, processos de deteriorament i durabilitat i acoblament entre ells, fent servir tècniques numèriques i experimentals, així com els fonaments i desenvolupaments teòrics corresponents.

MORE INFORMATIONblank_page
Groundwater Engineering Group (GHS)

El Grup d'Hidrologia Subterrània estudia la caracterització de medis permeables mitjançant dades hidràuliques, hidroquímiques i isotòpiques ambientals. Les aplicacions comprenen recursos d'aigua subterrània, gestió d'aqüífers, estudi de zones humides i pantanoses, intrusió marina al terreny, emmagatzemament subterrani de residus i estudi de la zona no saturada. Els mètodes són de caràcter regional i de detall, de tipus quantitatiu, amb utilització de la modelització numèrica de flux i de transport de massa. Una part del Grup és activa en el desenvolupament de tècniques de modelització numèrica i l'altra en l'adquisició de dades. El Grup està en estreta relació en diversos aspectes de la seva activitat amb el Centre Internacional d’Hidrologia Subterrània.

MORE INFORMATIONblank_page
Hydrometheorology Applied Research Gentre (CRAHI)

El Grahi neix a partir del Conveni entre la UPC, la Conselleria de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la creació d'un grup de recerca d'hidrometeorologia a Catalunya. El GRAHI es converteix així en un dels centres de la Xarxa IT el gener de 2002. El GRAHI cobreix les necessitats científiques i tècniques al sector de la previsió hidrometeorològica. En concret el GRAHI desenvolupa models dels processos que controlen el cicle de l'aigua superficial. L'aspiració del GRAHI és esser un grup punter en recerca hidrometeorològica, liderar la transferència de tecnologia i donar suport a la innovació dins les empreses del sector. Tot això en un marc que potenciï al màxim l'esperit creatiu i innovador dels investigadors del grup.

MORE INFORMATIONblank_page
Grup de Recerca Enginyeria Geomàtica (EGEO)

Basic and applied research in the following topics: Geodesy, Remote Sensing )including the Photogrammetry), surveying, Cartography and Geographical information. Specially in the new sensors and techniques for the acquisition, processing and storage of the geographic information: GNSS (GPS, GALILEO...), Laser Scanning (LIDAR, terrestrial and aerial), Satellite Altimetry, Satellite Image acquisition, Natural Risks Assessment using GIS, etc.

MORE INFORMATIONblank_page

Research group in Geological Engineering (EnGeoModels)

Application of remote sensing techniques for the capture of geological data; 3D modelling of the ground; characterization, monitoring and modelling of the failure of the rock masses and surficial formations; design of early warning and alarm systems of geological processes.

MORE INFORMATIONblank_page

last modified : October 2015
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech