Accions del document

Memòria del Departament 2009

Comparteix Share

Cursos, conferències i seminaris

26/01/2009: Jornada Tècnica d’AETOS

TÍTOL: Singularitats constructives als túnels dels Metros de Barcelona, Madrid i Sevilla
DESCRIPCIÓ: La jornada es dedica a la singularitat i problemes de la construcció dels túnels per ferrocarril metropolità a les ciutats de Barcelona, Madrid i Sevilla, juntament amb un pròleg que versarà sobre els models de comportament i auscultació en aquest tipus de túnels.
A la Línia 9 de Metro de Barcelona s'abordarà l'adaptació de la tuneladora i el seu personal als canvis bruscs del terreny, comparant les condicions reals amb les condicions de laboratori, així com les injeccions addicionals per cuirassa per reduir la subsidència i la resta d'aspectes del procediment per protegir els edificis de l'entorn.
Al Metro de Madrid es tractarà la resolució dels problemes mecànics i d'execució originat per l'avaria de la tuneladora del Tram 1C-2A, una de les tres tuneladores que van intervenir a Metronorte.
Finalment, a la Línia 1 del Metro de Sevilla es descriuran els tractaments del terreny amb diferents tipus d'injeccions, no només amb disposicions complementàries dins del procés constructiu, taps de fons i/o pre-revestiments, sinó també amb mesures de protecció de les edificacions properes als túnels.
La caracterització d'aquests problemes, així com les directrius tècniques que han permès resoldre'ls, constitueixen una experiència important que en aquesta jornada es vol, si és possible, sintetitzar i transmetre als professionals del sector pel seu futur aprofitament.
LLOC: Edifici Vèrtex, Auditori

30/03/2009 al 03/04/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: S. Sorek
TÍTOL: Introduction to modeling transport phenomena in heterogeneous media
DESCRIPCIÓ: Introducció als conceptes físics per a la modelació matemàtica de fenòmens de transport a través de medis saturats/no saturats i porosos/fracturats. Formulació d'equacions de balanç relacionades amb el flux multi-fase i el transport de multi-components a través de medis heterogenis.
El coneixement obtingut permetrà als estudiants dirigir i continuar amb l'aplicació de codis computacionals comercialitzats a la física específica associada amb les característiques del problema de camp que s'estudia.
ETCS: 3,5 (30 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula 304

30/03/2009 al 03/04/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: D. Ronen
TÍTOL: Aquifer contamination
DESCRIPCIÓ: La importància de la zona no saturada a l'hora de definir la qualitat de les aigües subterrànies i de la seva gestió; contaminació d'aigües subterrànies per COV un exemple de la complexitat del flux i transport; la zona de la interfaç saturada-no saturada (ZISN); un sistema multicapa (SM) per monitoritzar les aigües subterrànies; contaminació d'aigües subterrànies per nitrats a Israel – Cas tipus; mobilitat i persistència del carboni dissolt a la zona no saturada; processos químic i de transport a la zona freàtica; CO2 a la zona capil.lar; variabilitat química en la composició d'aigües subterrànies – un repte per a la monitorització
ETCS: 3,5 (30 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula 304

01/04/2009: Jornada Tècnica de l’Aula Paymacotes en Enginyeria de Túnels

TÍTOL: Operació i manteniment d'escuts: Present i futur
DESCRIPCIÓ: Gairebé no han passat quinze anys des que es començaren a excavar túnels mitjançant escuts EPB a Espanya. Durant aquest període el seu ús s'ha estès ràpidament i ha permès acumular ja una considerable experiència sobre el seu ús.
El Dr Felipe Mendaña ha estat actor de primera fila en aquest procés, ja que ha intervingut directament en la selecció i seguiment d'aquesta maquinària per infraestructures a Madrid, Sevilla o Barcelona, per citar alguns casos. A la seva conferència tractarà de resumir les lliçons principals que aquesta experiència li han atorgat. La intervenció posterior, a càrrec de D. Ramón Fernández profunditzarà en alguns aspectes de detall, de gran interès per qui treballa en màquines EPB. Per últim, el Prof. Markus Thewes, de la Universitat de Bochum tractarà d'unes màquines que encara no han vist la llum al nostre país, els escuts mixtos, capaços d'actuar ja sigui com hidroescuts –que empren bentonita a la cambra de pressió- , ja sigui com EPB clàssica –amb la cambra de pressió plena de terra de la pròpia excavació.
La jornada és d'interès per a projectistes, constructors, administracions, tècnics i estudiants de la construcció d'obres subterrànies mitjançant escuts.
LLOC: Edifici C2, Sala d’Actes
DESCARREGAR PROGRAMA

04-07/05/2009: 1st CODE_BRIGHT Short Course and Workshop

TÍTOL: A 3-D program for thermo-hydro-mechanical analysis in geological media
DESCRIPCIÓ: CODE_BRIGHT is a general-purpose finite element program developed by the Department of Geotechnical Engineering and Geosciences of the Universitat Politécnica de Catalunya (DIT-UPC) for the analysis of coupled thermo-hydro-mechanical (THM) phenomena in geological media.
A short course on CODE_BRIGHT will take place in Barcelona (Monday to Wednesday. 4th to 6th of May, 2009). We are currently organizing the sessions and registration will be announced soon. The course will cover basic description of the theoretical approach, constitutive models, interface and options. A series of tutorized sessions will permit to learn from basic procedures to more advanced use of the program. The course will be followed by a workshop.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

02/06/2009: Jornades sobre "Assaigs de Penetració Estàtica al Projecte Geotècnic"

DESCRIPCIÓ: Els assaigs de penetració estàtica són una eina clàssica de reconeixement geotècnic, que no sols no han perdut interès pràctic i científic, sinó que aquests ha augmentat. L’adquisició elèctrica de les mesures permet prendre dades amb espaiaments molt reduïts i facilita la incorporació de diferent sensors a l’equip d’assaig. A més de les mesures bàsiques de resistència per punta i fust, s’ha generalitzat ja la mesura de pressió de porus i se n’estan incorporant d’altres, com per exemple les de velocitat d’ona de cisallament.
Els assaigs de penetració estàtica produeixen perfils estratigràfics de gran resolució que poden ser definitius a l’hora d'avaluar un possible problema de fonamentació. A partir de les mesures es poden estimar les propietats més importants per al projecte geotècnic, com la resistència a cisallament, la deformabilitat i la permeabilitat dels terrenys entravessats. També és possible dimensionar directament fonamentacions superficials i profundes. Aquestes capacitats, més la rapidesa d'execució característica d'aquests assaigs, els fan molt atractius pel projectista.
Els assaigs de penetració estàtica tenen també limitacions significatives. Per una banda són difícils d’executar a perfils on apareixen capes dures i/o encrostades, freqüents a Espanya. Per l’altra banda, la seva interpretació compta sempre amb una forta dosi d’empirisme, ja que l’anàlisi teòric de l’assaig és difícil.
L’objectiu d’aquesta jornada és presentar i divulgar els aspectes més importants de la tècnica de penetració estàtica i les seves aplicacions al projecte geotècnic. Per això es comptarà amb intervencions des de diferens perspectives, pràctica i teòrica, d’execució i aplicació. Hem de destacar la conferència convidada del professor Jamiolkowski, qui ha contribuit de manera molt significativa a la interpretació i aplicació d’aquests assaigs en sorres i residus miners.
LLOC: Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. C/Alfonso XII, 3, 28014 Madrid
DESCARREGAR PROGRAMA

17-18/06/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: P. Mayne
TÍTOL: Enhanded in-situ testing for geotechnical analysis & foundation design
DESCRIPCIÓ: El curs ofereix una visió global dels tipus d'assaigs geotècnics in situ (SPT, CPT, CPTu, DMT, PMT, VST) i mètodes geofísics (refracció, CHT, DHT, SASW). Es posa especial èmfasis en l'ús de l'expedient SCPTù (i el SDMTà derivat) per a la correcta compilació de dades característiques d'un LLOC i la seva posterior investigació geotècnica. Es recullen fins a 5 lectures independents, per sondeig, de la resposta del sòl: tensió a la punta del con, fricció de la màniga, pressió d'aigua intersticial, dissipació dels intervals de temps i velocitat de l'ona de cisallament al sondeig. Els mètodes d'interpretació s'han revisat per obtenir una sèrie de paràmetres del sòl i propietats generalment necessàries per l'anàlisi geotècnic i especialment per les simulacions numèriques de modelació. La importància i utilitat del mòdul de cisallament de baixa deformació (Gmax), obtingut a partir de les velocitats d'ona de cisallament, es documenta como a un paràmetre d'estat inicial que representa el començament de totes les corbes de tensió-deformació-resistència (drenada, no drenada, estàtica, dinàmica). Es presenten nombrosos casos per demostrar l'aplicabilitat general dels enfocaments al comportament del sòl i les aplicacions a la resposta de cimentacions a escala real.
ETCS: 3,5 (30 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula ???

15-19/06/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: A. Benavent
TÍTOL: Proyecto sismorresistente basado en la teoría de la energía de Housner-Akiyama
DESCRIPCIÓ: Durant el curs s'explica la moderna metodologia de projecte sismorresistent basada en el concepte de l'energia plantejat inicialment per Housner als anys 60 del segle XX, i desenvolupat durant els 80 fonamentalment per Akiyama. Aquesta metodologia es basa en establir el balanç entre l'energia que introdueix el sisme de projecte i la capacitat de dissipació d'energia que te l'estructura. La primera s'avalua a partir d'espectres d'input d'energia. La segona s'estima tenint en compte diversos factors com ara la resistència lateral, la capacitat de deformació plàstica i la tendència a la concentració del dany que te l'estructura.
El curs s'organitza en dues parts. A la primera es planteja l'equació bàsica del balanç d'energia en un sistema vibracional sotmès a components transnacionals del moviment del sòl, s'introdueixen els conceptes d'input d'energia i espectre d'energia, i s'aborda el problema de la concentració del dany. La segona part te un caìre més pràctic, doncs la metodologia s'aplica al projecte d'estructures, per la qual cosa es desenvolupa la formulació necessària.
ETCS: 3,5 (30 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula ???

13-31/07/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: D. Tartakosky
TÍTOL: Análisis probabilístico del riesgo en la hidrología
DESCRIPCIÓ: La quantificació del flux i transport en medis naturals és un prerequisit imprescindible per a la gestió de recursos hídrics, el disseny de repositoris de residus en medis geològics, el segrest de diòxid de carboni a aqüífers profunds i la remediació de sòls contaminats. En medis geològics es poden trobar heterogeneïtats espacials a totes les escales i fluctuacions temporals dels paràmetres del sistema (nivells, fluxos) que compliquen la predicció i la caracterització de flux i transport a gran escala. A més dels medis naturals, disposem sovint només d'un limitat coneixement dels processos de transport i de les reaccions químiques al subsòl. Aquesta incertesa en els processos, i degut a fluctuacions espai-temporals, es quantifica d'una manera sistemàtica dins del marc de l'avaluació probabilística del risc (EPR). El curs presenta una metodologia general pel EPR en la contaminació de sòls, l'emmagatzematge de residus radioactius en medis geològics i el segrest de diòxid de carboni en aqüífers profunds. L'EPR representa un eina natural per a la quantificació rigorosa d'incerteses estructurals (del model) i paramètriques, que són inherents a la predicció de flux i transport en medis heterogenis.
Una típica implementació d'EPR comença amb la identificació dels components rellevants d'un sistema hidrològic (p. ex. un aqüitard, un tanc de residus sòlids, esforç de remediació) i segueix utilitzant tècniques matemàtiques per a la quantificació de les probabilitats associades. Aquestes probabilitats es combinen mitjançant un arbre d'error (“fault tree”) la qual cosa resulta en estimacions probabilístiques del risc d'error del sistema (p. ex. contaminació d'un aqüífer).
ETCS: 6,5 (60 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula 212

03/08/2009: Seminari de Geotècnia

AUTOR: Andrés López (ALH Geofísica)
TÍTOL: Tomografía eléctrica del Suelo
LLOC: Edifici D2, Aula 212

14/09/2009 al 29/09/2009: Curs de mobilitat

AUTOR: Omar D. Cardona (Universidad Nacional de Colombia)
TÍTOL: Gestió integral de riscos i desastres
DESCRIPCIÓ: En esta asignatura se estudian los fundamentos conceptuales modernos de riesgo, desastre y sostenibilidad; las características de los fenómenos asociados con amenazas de origen natural y antrópico; el enfoque metodológico de la noción de vulnerabilidad y la evaluación del impacto socio-económico de los fenómenos peligrosos, haciendo énfasis en el caso sísmico. Se estudian las modalidades de organización interinstitucional y se analizan, con fines de toma de decisiones, las técnicas de evaluación, las medidas de reducción de riesgo y las acciones de manejo de desastres, como respuesta a emergencias, rehabilitación y reconstrucción. Finalmente, se estudian los mecanismos financieros de retención y transferencia de riesgo.
ETCS: 3,5 (30 hores)
LLOC: Edifici D2, Aula 304

15/09/2009: Jornada Tècnica de l’Aula Paymacotes en Enginyeria de Túnels

TÍTOL: L'assaig pressiomètric dins del projecte geotècnic
DESCRIPCIÓ: L’objectiu d'aquesta Jornada és presentar i divulgar els aspectes més importants de la tècnica pressiomètrica i les seves aplicacions al projecte geotècnic. Per dur-ho a terme comptem amb intervencions des de diferents perspectives, pràctica i teòrica, d'execució i càlcul. Es dedica abundant espai a l'experiència francesa, a traves de les intervencions del Professor Frank i Michel Bustamante. La Jornada inclou la presentació de la traducció castellana del llibre de Frank “Cimentaciones superficiales y profundas”, publicat pel CEDEX amb l'ajuda del CIMNE.
LLOC: Edifici Vèrtex, Sala d’Actes
DESCARREGAR PROGRAMA

03/09/2009: Seminari de Geotècnia

AUTOR: Prof. José E. Andrade (Northwestern University)
TÍTOL: Multiscale framework for behavior prediction in granular media
LLOC: Edifici D2, Aula 212

27-30/10/2009: VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables

DESCRIPCIÓ: Esta edición del congreso tiene un especial significado, puesto que hace 25 años que se inició la serie de estos "Simposia" justamente en Barcelona 1984. Las ediciones posteriores se llevaron a cabo en Andorra, A Coruña, Granada, Madrid y Valencia. En el congreso existirá una pequeña exposición técnica de empresas y productos relacionados con los taludes y su corrección (información de los Stands disponible en la pag web).
LLOC: Edifici Vèrtex, Auditori
DESCARREGAR PROGRAMA

23/11/2009: Seminari de Recerca

AUTOR: Prof. Peter Grassl (Dep. Civil Engineering, University of Glasgow, UK))
TÍTOL: Virtual laboratory for the durability of concrete
DESCRIPCIÓ: The presentation deals with a meso-scale modelling approach, which relies on the description of the different phases of the material, e.g. aggregates, cement matrix, interfacial transition zones and their interaction. Fracture, moisture transport and drying shrinkage are modelled by means of a discrete approach, in which the continuum is idealized by a network of lattice elements. The potential of the modelling approach is demonstrated by means of several challenging examples: transport in cracked concrete and aggregate restrained drying shrinkage induced micro-cracking. It is shown that the present modelling approach helps to improve the understanding of the material response.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

10/12/2009: Jornada Tècnica de l’Aula Paymacotes en Enginyeria de Túnels

TÍTOL: Mecànica de roques aplicada a túnels: Homenatge a Alcibíades Serrano
DESCRIPCIÓ: El naixement i desenvolupament de la mecànica de roques està intrínsicament lligat a l’enginyeria de túnels, on aquesta disciplina troba un vast camp d’aplicació.
El Professor Alcibíades Serrano ha desenvolupat una activitat fonamental pel desenvolupament de la mecànica de roques al nostre país. Catedràtic (i actualment emèrit) d’aquesta disciplina a l’Escola Tècnica Superior de Geotècnia del CEDEX, Premi Nacional d'Enginyeria Civil al 2007, les seves aportacions comprenen des del desenvolupament teòric més refinat fins a l'aplicació pràctica en nombroses obres.
La jornada que aquí presentem es planteja com un homenatge al Professor Serrano, qui tancarà la jornada amb la seva intervenció centrada significativament en les incerteses en projecte. El precedirà en l’ús de la paraula el seu col.laborador habitual, el Professor Claudio Olalla, president en exercici de la Societat Espanyola de Mecànica de Roques, qui descriurà un projecte singular, desenvolupat juntament amb el Professor Serrano, en la roca volcànica de la seva regió d’origen. Però abans comptarem amb la intervencions d'Isabel Reig, que va realitzar la seva tesi doctoral sota la direcció del Professor Serrano. Tant ella com en Jordi Alcoverro exposaran i desenvoluparan diferents aspectes relacionats amb l’aplicació del mètode de convergència-confinament en el projecte de túnels en roca.
LLOC: Edifici C2, Sala d’Actes de l’ETSECCPB
DESCARREGAR PROGRAMA

subir.gif

Tesis doctorals

08/01/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Juan José Hidalgo González
TÍTOL: Simulation and calibration of density-dependent flow problems in porous media
DIRECTORS: Dr. Jesús Carrera i Agustí Medina

09/01/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Luit Jan Slooten
TÍTOL: An object oriented approach to groundwater optimization and simulation problems
DIRECTOR: Dr. Jesús Carrera Ramírez

20/02/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Paolo Trinchero
TÍTOL: Characterization of spatial heterogeneity in groundwater applications
DIRECTORS: Dr. Xavier Sánchez-Vila i Dr. Daniel Fernández-García

29/05/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

TÍTOL: Passive seismic protection of cable-stayed bridges applying fluid viscous dampers under strong motion
AUTOR: Galo Valdebenito
DIRECTORS: Dr. Angel C. Aparicio i Sr. Jesús Alvarez

12/06/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Maria Pilar Asta
TÍTOL: Mobilization and natural attenuation of arsenic in Acid Mine Drainage (AMD)
DIRECTOR: Dr. Jordi Cama i Robert

18/06/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Diego Andrés Bravo González
TITOL: Propuesta de espectros de energía para proyecto sismorresistente basados en registros de Colombia
DIRECTORS: Amadeu Benavent Climent i Francesc López Almansa

29/06/2009: Defensa de Tesina de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Ivan Puig
TÍTOL: Análisis tenso-deformacional en servicio de muros de suelo reforzado
DIRECTOR: Dr. Alejandro Josa

10/07/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Andrés E. Idiart
TÍTOL: Coupled analysis of degradation processes in concrete specimens at the meso-level
DIRECTOR: Dr. Ignacio Carol i Dr. Carlos M. López

20/07/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Alejandro Blanco Romero
TÍTOL: Study of water and heat flow in unsaturated porous materials: Mine tailings exposed to weather conditions
DIRECTORS: Dr. Antonio Lloret i Dr. Sebastià Olivella

19/10/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Arturo Rodríguez
TÍTOL: Modeling and identification of magnetorheological (MR) dampers for civil engineering structures
DIRECTORS: Dr. José Rodellar i Dr. Fayçal Ikhouane

09/11/2009: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Mohammed Ismail Abdel Kareem Moustafa
TÍTOL: An innovative isolation device for aseismic design
DIRECTOR: Dr. José Rodellar

subir.gif

Personal

Premis
22/04/2009: Tercera edició del "Premio de la Sociedad Española de Mecànica de Rocas" concedit a Madrid a Núria Pinyol

La Sociedad Española de Mecánica de Rocas concedeix cada 2 anys un premi al treball de recerca que millor contribueixi al progrés del coneixement en mecànica de roques i a la innovació científica o tecnològica en aquest camp. Aquest Premi es concedeix per incentivar la recerca en mecànica de roques a joves investigadors.
En la seva 3ª edició, el Premi de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas ha estat concedit a Núria Mercé Pinyol Puigmartí, estudiant de doctorat del nostre Departament, pel treball titulat: "Deslizamientos rápidos. Criterios de análisis. El caso de Vaiont".


24/08/2009: Emilio Custodio nomenat Profesor Honorari de la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina)

Al professor Emilio Custodio se li ha concedit el títol de Professor Honorari de la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina) que premia la seva tasca realitzada, tant docent com de recerca, dins el Grup d’Hidrologia Subterrània del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.


??/10/2009: Els Profesors Sebastià Olivella i Eduardo Alonso reben la Geotechnical Research Medal

Els Professors Sebastià Olivella i Eduardo Alonso reben la “Geotechnical Research Medal” a l’Institution for Civil Engineers de Londres pel seu treball: “Gas flow through clay barriers”, publicat al 2008 a la revista Géotechnique (58(3): 157-176).
Podeu descarregar-vos l’article en PDF de la llibreria virtual de l’ICE.


subir.gif
Concursos i beques

15/01/2009: Convocatòria Beca FPI - Formació de Personal de Investigació

Títol del projecte: "Modelació avançada de tractaments del terreny per erosió i mescla"
Gràcies a fons proveïts pel Ministeri de Ciència i Innovació, dins del programa de formació del personal investigador (FPI), s'ofereix una posició d'investigador predoctoral al grup de geotècnia del Departament d'Enginyeria del Terreny de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona.
El lloc de treball, orientat a la consecució del títol de doctor, està finançat durant quatre anys i començarà als voltants de Juny de 2009. El programa FPI ofereix una beca durant dos anys, d'un import mensual proper als 1100€. Desprès d'aquest període de beca, i si l'estudiant ha provat la seva vàlua (mitjançant l'obtenció del diploma d'estudis avançats, DEA), el programa FPI sufraga un contracte laboral de dos anys més, amb un salari anual d'uns 16000€, i els beneficis socials associats –atur, cotització per pensió, etc. El programa sufraga a més a més les despeses de matrícula i les associades a estances formatives a l'estranger.
El investigador treballarà en un projecte orientat cap al desenvolupament de tècniques numèriques per simular els tractaments del terreny mitjançant jet-grouting. Aquest és un problema de gran interès pràctic i difícil encaixament teòric. Està previst emprar tècniques numèriques no només de medis continus, sinó també de medis discrets. En tots dos casos s'emfatitzaran els fenòmens d'acoblament: termo-hidro-quimio-mecànic en el cas dels medis continus i hidro-mecànic en el cas dels discrets.
El candidat haurà de tenir o estar a punt d'aconseguir un títol universitari superior, preferiblement d'Enginyeria Civil, de Camins, Geològica, de Mines o una altra especialitat semblant relacionada amb la geotècnia. Tampoc es descarten “a priori” candidats d'altres àrees properes (geofísica, geologia, enginyeria química…), que puguin demostrar el seu interès o adequació per l'assumpte que es tracta.
Els candidats interessats en el lloc de treball hauran d'enviar un CV, amb una referència, al Professor Antonio Gens, antonio.gensarrobaG.gifupc.edu i/o al Dr. Marcos Arroyo, marcos.arroyoarrobaG.gifupc.edu, el més aviat possible i mai després del 15 de gener de 2009.


15/01/2009: Convocatòria Beca FPI - Formació de Personal Investigador

Dins del marc del projecte CGL2008-00869 que investiga temes de perillositat i risc sísmic
Projecte de referència CGL2008-00869: “Contribucions sismològiques, geofísiques i d'enginyeria a la predicció i prevenció del risc sísmic”
La beca ofereix una oportunitat única de realitzar un doctorat de qualitat amb una excel.lent finançament: 2 anys de beca i dos anys de contracte i ajuts addicionals per estances a centres de prestigi internacional.
Les tasques previstes s'adapten a perfils d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Enginyers Civils, Enginyers Geòlegs, Geofísics i Geòlegs.
Interessats contacteu amb:
Lluis G. Pujades Beneit
E-mail: lluis.pujadesarrobaG.gifupc.edu
Tel. +34 93 401 72 58


26/01/2009: Convocatòria 2 Beques FPI - Formació de Personal Investigador

Oferta de dos ayudas de formación de personal investigador (FPI) para la realización de la tesis doctoral enmarcada dentro del Proyecto “Rotura progresiva y reactivación de grandes deslizamientos: análisis, predicción y riesgo” dirigido por los profesores Eduardo Alonso y Jordi Corominas.
Projecte de referència BIA2008-06614: ROTURA PROGRESIVA Y REACTIVACIÓN DE GRANDES DESLIZAMIENTOS: ANÁLISIS, PREDICCIÓN Y RIESGO
Dentro del estudio de los deslizamientos y roturas catastróficas, el Proyecto se centra en los mecanismos que conducen a la rotura, la reactivación de antiguos deslizamientos y la evolución del movimiento. Las líneas de trabajo previstas incluyen desarrollos teóricos de modelos constitutivos, desarrollos numéricos y una importante componente experimental.
Las ayudas FPI, financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tienen una duración de 4 años divididos en dos etapas de dos años cada una. La primera etapa tiene la figura jurídica de “beca” (de un importe anual de 13.700 € aproximadamente) y la segunda tiene la figura jurídica de “contrato laboral en prácticas”, en este caso, con la UPC (de 16.000 € anuales aproximadamente). Acceder a la fase contractual requiere que el estudiante haya superado satisfactoriamente la primera etapa.
Pueden solicitar la ayuda los titulados universitarios en el campo de la ingeniería geotécnica (Ingeniería Civil, de Caminos, Geológica, de Minas) o estudiantes de dichas carreras que estén en disposición de adquirir el título antes del segundo trimestre del año 2009.
Los candidatos interesados deben presentar sus solicitudes directamente en la Página Web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El número de referencia del Proyecto necesario para cumplimentar la solicitud es: BIA2008-06614. El plazo de presentación de la solicitud de la ayuda finaliza el 26 de Enero de 2009.
Para más información pueden contactar con el profesor Eduardo Alonso (eduardo.alonsoarrobaG.gifupc.edu) y/o el profesor Jordi Corominas (jordi.corominasarrobaG.gifupc.edu) lo antes posible.


26/02/2009: El professor Xavier Sánchez Vila, nou director del Departament

En Xavier Sánchez, nou director del departament
El dijous 26 de febrer, va prendre possessió el nou director del departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, Xavier Sánchez Vila.


08/05/2009: Nou Grup de Recerca al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica

El Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya ha resolt favorablement la sol.licitud d'un nou grup de recerca: Grup de Recerca en Enginyeria Geomàtica (EGEO).
La relació de membres del grup està encapçalada pel catedràtic Josep A. Gili Ripoll.


 • Dr. Juanjosé Martínez Benjamín, TU
 • Sergio González López, TEU
 • Ignacio de Corral Manuel de Villena, TEU
 • Rogelio López Bravo, TEU
 • Felipe Buill Pozuelo, TEU
 • Albert Prades Valls, professor col.laborador
 • Càrol Puig Polo, professora col.laboradora
 • Dra. Nieves Lantada Zarzosa, professora col.laboradora
 • Dra. M. Amparo Núñez Andrés, professora col.laboradora
 • Ana M. Tapia Gómez, professora col.laboradora
 • Dra. Marina Martínez García, professora associada
 • Juan-Carlos González González, professor associat
 • Dr. Juan Rodríguez-Jordana, CEU

20/10/2009: Convocada una plaça de Personal Tècnic de Suport a la Recerca

El Laboratori de Geotècnia del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC convoca una plaça de Personal Tècnic de Suport a la Recerca amb les següents característiques:


 • Durada prevista del contracte: 3 anys.
 • Jornada laboral: complerta (35 hores setmanals)
 • Sou: 23.163,93 euros/bruts anual
 • Termini de presentació sol.licituds: 24 de febrer de 2009

Tota la informació i el model de sol.licitud es troben al següent enllaç.


23/11/2009: Els professors Daniel Fernández García i José Moya Sánchez han guanyat el Concurs de Professorat Contractat Doctor

Resolució 2625/2009, publicada al DOGC núm. 5511 del 23 de novembre de 2009.
Els Professors Lectors Daniel Fernández García i José Moya Sánchez han guanyat el concurs de Professorat Contractat Doctor i passen a ser Professors Agregats del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
Trobareu més informació sobre aquesta resolució al DOGC núm 5511.


subir.gif

Altres

Edició de llibres

22/072009: Co-edición del libro: "Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils" por parte de Alessandro Tarantino, Enrique Romero y Yu-Jun Cui (Eds.)

El Dr. Enrique Romero, Director del laboratorio de Geotecnia de nuestro departamento, es coeditor del libro "Laboratory and field testing of unsaturated soils".
El libro es una compilación de 12 artículos acerca de la medición y control de succiones y contenido de agua, los ensayos mecánicos, hidráulicos y geo-medio ambientales, investigación microstructural y la aplicación de la monitorización de suelos no saturados al comportamiento ingenieril de geo-estructuras. El libro está disponible en la web de Springer en formato papel o electrónico.


subir.gif
darrera modificació: Gener 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech